Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Så här gör du som ledare steg för steg

När det kommer till jämställdhetsintegrering så finns det många metoder, modeller och goda exempel som du som chef kan använda dig av i ditt arbete.

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

En av de publikationer som finns på jämställ.nu är Jämstödspraktikan, en handbok med beprövade verktyg framtagna i samarbetet med myndigheter som jobbat med jämställdhetsintegrering i praktiken. Här presenteras modeller, verktyg och checklistor med ett tydligt syfte och förväntad effekt.

En av modellerna är Jämstöds trappa, som illustrerar arbetsgången i arbetet med jämställdhetsintegrering, från den grundläggande förståelsen för arbetet till uppföljning av resultaten.

Ladda ner Jämstödspraktikan för mer detaljerad beskrivning av steg för steg.

Att arbeta med Trappan kan ge:

  • en översiktlig bild över alla steg i processen för att jämställdhetsintegrera
  • en översiktlig bild av vad som bör göras i organisationen och i vilken ordning
  • en gemensam bild av nuläget i organisationen och en idé om hur arbetet kan gå vidare

Följande Trappanmodell är baserad på och inspirerad av Jämstöds trappa.

1. Prioritera frågan rätt

Jämställdhet är en strategiskt viktig fråga och ska hanteras på samma sätt som andra viktiga strategiska frågor inom företaget. Koppla jämställdhetsarbetet till den övergripande strategin/affärsidén/målet och till det forum som hanterar de strategiskt avgörande frågorna för företaget under ledning av högsta chefen. Jämställdhet är ett verktyg för att uppnå affärsidén och den övergripande strategin. Den är en del i CSR och hållbarhetsarbete.

Det är centralt att ledningen ansvarar och driver. Precis som i allt annat strategi- och förändringsarbete är det viktigt att ledningen prioriterar och följer upp frågan men också lever som den lär. Vi vet idag att detta är helt avgörande. Utan prioritet från ledningen så blir inte förändringen hållbart långsiktig.

För inspiration kan du läsa boken ”Genusmedvetet ledarskap” som beskriver ett förändringsprojekt där jämställdhet blev en av parametrarna i förändringsarbetet.

2. Konkretisera ert varför, resultat och önskad effekt

Jämställdhet är en fråga som bland annat kan förbättra sjuktalen, öka vinsten, ge nya marknadsandelar och bidra till att företaget inte diskriminerar. Hitta ert varför. Varför ska ni arbeta med jämställdhet? Ofta är det en kombination av affärsnytta och att de anställda ska kunna arbeta på lika villkor. Först när ni har ert varför ska ni skriva ner de konkreta målen som ska uppnås. Ta gärna hjälp av utomstående experter och konsulter för att planera och genomföra arbetet på bästa sätt.

Det finns olika ingångar i arbetet – antingen skaffar ni kunskap utifrån er egen verksamhet och hittar vägar att förändra. Eller så börjar ni testa sådant som andra redan gjort och sett är bra. Ta hjälp, snegla på andra och inspireras.

Tips: När ni ska börja diskutera vad det är ni vill göra, kan dessa frågor utifrån olika chefskategorier vara till hjälp. Se redan nu till att styrsystemet bekönas (presentera och analysera all individbaserad statistik utifrån kön som övergripande indelningsgrund) och att jämställdhetsarbetet är möjligt att följa upp i ordinarie uppföljning med hjälp av indikatorer.

3. Organisera arbetet i en handlingsplan

Handlingsplanen ska innehålla: Tid, personal, resurser, metod, verktyg, utbildningsinsatser samt resurs i form av stöd och samordning. Se till att det finns en övergripande strateg som rapporterar till / ingår i ledningsgruppen. Strategen samlar personal från olika verksamhetsområden och skapar möten för reflektion och lärande.

Gör på samma sätt som när ni organiserar annat förändringsarbete. Ägarskapet ligger inte hos en enskild strateg utan hos högsta chefen.

4. Kartlägg nuläget

Det är viktigt att kartlägga nuläget för att säkerställa att ni utgår från fakta, inte tyckanden och föreställningar. Gör en kartläggning av hur det ser ut i företaget, mät, räkna och identifiera normer. Detta material är det ni sedan jämför med under arbetets gång.

Tips: 4R metoden kan användas som grund för att analysera och kartlägga verksamheter, ge en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör förändras för att minska ojämställdheten.

Tips: Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram metoden Sjuan för jämställdhetsanalys i sju steg med tillhörande utbildningsmaterial. Målgruppen för utbildningen är handläggare, verksamhetsutvecklare och andra som har i uppdrag att analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och presentera förslag till åtgärder. I materialet ingår också en handledning för utbildare.

5. Formulera delmål 

Håll kurs mot målen. Ett igångsatt arbete utan kurs och utan tydligt formulerade mål skapar oklara förväntningar och tar tid och resurser till ingen nytta.

6. Utbilda personal och ledning

Jämställdhet är ett kunskapsområde. Se till att all personal får grundläggande kunskap om jämställdhet och varför företaget nu ska jobba med detta. Anpassa så att det känns relevant för respektive målgrupp. Ta itu med motståndet som är en naturlig del av förändringsarbete. Det är lättare att göra som vi alltid har gjort än att pröva nytt.

7. Gör arbetet

Testa idéer i liten skala och utvärdera resultat. Sprid och använd de som fungerar, testa nytt när målet inte uppnås. Under kartläggningen av verksamheten kommer ni att se var det är mest relevant att börja, där flest berörs eller där exempelvis kunder har påtalat problem. Djupdyk i ett område för att sedan gå vidare till nästa.

Det är lätt att fastna i analys och aldrig komma vidare till åtgärder och resultat. Analysera men låt inte detta ta överhanden. Det är viktigt att hålla fokus på resultat.

8. Kommunicera fortgående

Regelbunden kommunikation under förändringsarbetet är centralt. Till en början ger det en signal såväl internt som externt att ni har bestämt er och att ni har påbörjat ett viktigt arbete. Om ni kan visa synligt resultat i organisationen under tiden, så ökar motivationen och övertygelsen att fortsätta.

9. Skapa forum för lärande

Se till att ni har strukturer som stödjer ett lärande inom organisationen så frågan hålls levande.

10. Följ upp

För att förändringen ska bli bestående krävs regelbunden uppföljning. Arbete med jämställdhet är inget som kan betraktas som ett projekt som är klart. Inrätta till exempel en årlig uppföljning i bokslut eller liknande - precis som i annan verksamhetsutveckling.

Och kom ihåg!

Lev som du lär. Det fungerar inte att prata jämställdhet på mötet och sedan lämna rummet och skratta åt ett sexistiskt skämt eller att bara prata om möjligheten att kunna kombinera familj och karriär samtidigt som du som chef jobbar sena kvällar eller helger.

Håll i och håll ut. Arbeta långsiktigt, det finns inget quick fix.

Jämställdhet handlar om makt- och resursfördelning mellan kvinnor och män. Det finns fler perspektiv som handlar om makt- och resursfördelning, till exempel etnicitet, ålder, funktionshinder. Jämställdhet mellan kvinnor och män skär igenom alla perspektiv/grunder. Behåll därför alltid indelningen kvinnor och män oavsett vilket perspektiv du tittar på.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-08-15

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem