Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Din roll som chef

Människan har sedan urminnes tider visat sig söka och underordna sig en stark ledare i krissituationer. Här har du som chef en viktig roll.

Författarna till boken Krishantering i arbetslivet (Magnus Brolin, Per Calleberg, Mikael Westrell) menar att chefen har ett trefaldigt ansvar att bära under svåra förhållanden – ansvaret för verksamheten, ansvaret för de anställda och ansvaret för sig själv som chef och som person. Det här är också giltigt under normala förhållanden, men i krissituationer ställs detta på sin spets.

När något traumatiskt inträffar kan det i stunden kännas hjärtlöst att behöva arbetsleda, omprioritera och organisera för att verksamheten ska fortgå. Men det är nödvändigt för organisationens fortsatta överlevnad.

Samtidigt ställs stora krav på dig att ta hand om dina medarbetare på ett medkännande och respektfullt sätt. Det är du som närmaste chef som får lämna information, lyssna, finnas till hands för frågor och vara uppmärksam på hur din grupp reagerar under krisen och vilket stöd de kan tänkas behöva. Du kan komma att bli måltavla för medarbetarnas reaktioner som ilska, förtvivlan och sorg.

Viktigt med resurser

Som chef är du själv naturligtvis inte opåverkad av den kris som inträffat. Därför är det viktigt att du också är uppmärksam på hur du själv mår och hur krisen påverkar din förmåga och ditt omdöme att agera som chef.

Det är vanligt hos ledare i krissituationer att de inte förmår att ha översikt, att de tänker på det som hänt i stället för att tänka framåt, att de felprioriterar, låter bli att delegera och använda alla tillgängliga resurser eller att de ger otydliga instruktioner till medarbetare.

Se till att du själv har resurser omkring dig som du kan prata med och vid behov få praktiskt stöd och avlastning från.

AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd

Kunskap och trygghet

Vid mer omfattande kriser på arbetsplatsen aktiveras som regel organisationens eller företagets krisorganisation i det fall en sådan finns. Om krisen är mer begränsad kommer du i din roll som chef sannolikt att mer direkt hantera situationen. För att ha en beredskap för detta är det viktigt att du ser till att få tillräckliga kunskaper om krisstöd.

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 1999:7) att "Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt."

Förutom att ha rätt kunskap visar studier att de ledare som fungerar bra under starkt påfrestande situationer är trygga individer med god självkännedom och gott självförtroende. Dessa har förmåga att behålla sitt lugn och kan ta till sig kritik. De vågar ta beslut och agera utifrån sin egen övertygelse.

 

Bok: Krishantering i arbetslivet
Boktips: Krishantering i arbetslivet

Boken ger råd om planering, organisation, ledning och ledarskap i krissituationer.

Författare: Magnus Brolin, Per Calleberg, Mikael Westrell
Förlag: Studentlitteratur

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem