Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Krisorganisation och krisplan

När en kris väl är ett faktum är det tryggt att veta hur den ska hanteras, vilka som ska kontaktas och vem som har ansvar för att vidta olika åtgärder.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07) står att "På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker."

Många organisationer har en intern krisorganisation som aktiveras i händelse av kris. Deras uppgift är att överblicka situationen, samordna och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas. Här ska finnas en tydlig rollfördelning med uttalat ansvar och mandat. Det är också deras ansvar att följa upp och utvärdera hur beredskapen och rutiner fungerat när den aktuella krisen är över.

Rutiner i händelse av kris

En handlingsplan för kriser är i första hand ett stöd för de personer som ingår i krisorganisationen. Handlingsplanerna kan se olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs och vilka risker som bedöms finnas, men gemensamt är att de innehåller rutiner i händelse av kris och kontaktuppgifter till krisansvariga och vem som har mandat att ta in eventuellt externt krisstöd.

Eftersom kriser i någon omfattning påverkar alla i en organisation, är det också till stor nytta att handlingsplanen också innehåller olika typer av checklistor riktade till de personer som ska hantera situationen. Då vi hamnar i pressade situationer kan det vara svårt att hålla huvudet kallt, varför checklistor hjälper oss att komma ihåg vad som ska göras och i vilken ordning.


Prevent - mallar och checklistor för svåra situationer

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2014-01-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem