Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

10 förutsättningar för ledarskap

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. För att vara en bra chef krävs rätt förutsättningar för ditt uppdrag och utrymme för att utöva ett gott ledarskap som tillvaratar människors och verksamheters fulla potential. Det handlar kort och gott om att synliggöra, tydliggöra och möjliggöra chefsuppdraget!

Det finns inget facit på vad som är en bra chef. En bra chef och ledare kan se ut och agera på många olika sätt. Vad som formar ledarskapet beror på flera samspelande faktorer – chefens individuella kunskaper, drivkrafter och beteenden men också chefens förutsättningar för uppdraget och inte minst det sammanhang chefen är verksam i. Att vara chef innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En bra chef har förmåga att hantera det spänningsfältet.

Chefer gör skillnad

Chefen har ett särskilt ansvar och stor inverkan på effektivitet, produktivitet, innovation och medarbetares arbetsmiljö. Chefer har också betydelse för ett hållbart arbetsliv och en ökad mångfald i arbetslivet.

Som nyckelspelare är det självklart att ställa höga krav på chefer, men chefer måste i sin tur ställa krav på att få realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. Ett uppdrag som är möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.

Chef och ledarskap – två sidor av samma mynt

Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. För att nå resultat krävs också ett gott ledarskap.

Ledarskap är det sätt på vilket chefen väljer att utöva sitt chefskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga ledare. Det är en kompetens som kan tränas och ständigt utvecklas. Ledarskap är en profession i sig.

Organisationer fungerar inte utan ledare och alla tjänar på ett fungerande och tydligt ledarskap.

 

10 förutsättningar för framgångsrikt och hållbart ledarskap

1. Synliggör chefsuppdraget

Chefer är arbetsgivarens företrädare och ska ha en tydlig roll i ledningsstrukturen. Den som leder personal och/eller verksamhet är chef oavsett nivå och ska därmed kallas chef. Benämningar som exempelvis arbetsledare, teamledare och föreståndare skapar otydlighet och leder fel i synen på den viktiga rollen.

Kalla chefen chef!

2. Tydliggör chefsuppdraget

Chef och ledning ska ha en gemensam syn kring chefsuppdraget. Varje chef ska ha ett tydligt åtagande; en överenskommelse om vad som är viktigast i jobbet, uttalade ömsesidiga förväntningar och mål. En löpande dialog med närmast överordnad chef är en viktig del av ledarskapet.

Genomför uppdragsdialog med alla chefer!

3. Möjliggör chefsuppdraget

Chefsuppdraget ska ges utrymme för flexibilitet och kunna hanteras inom rimlig arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv. Inte minst för att attrahera unga chefer och gynna en jämn könsfördelning. Tillgänglighet inom rimliga gränser gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt och hålla i längden.

Ge chefer ökad flexibilitet för att forma sitt chefsuppdrag!

4. Ge chefen tid att leda

Ledarskap förutsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, hantera grupprocesser, att lära känna varje medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten. Det är i sin tur viktigt för att chefen ska kunna upptäcka risker och förebygga ohälsa på arbetet.

Begränsa antalet medarbetare per chef!

5. Ge chefen handlingsfrihet

Chefer har idéer om hur de vill utveckla medarbetare och bedriva verksamheten effektivt och långsiktigt hållbart. Utveckling och innovation är nödvändigt för livskraftiga organisationer. Ett tillåtande organisationsklimat ger chefer förutsättningar att pröva nya arbetssätt och utveckla nya tjänster och produkter.

Ge chefen mandat och befogenheter!

6. Ge chefen organisatoriskt stöd

Chefsuppdraget innebär en stor variation av arbetsuppgifter och att ikläda sig olika roller. Chefens roll är många gånger utsatt och ibland ifrågasatt. Chefer behöver därför tillgång till adekvat service och stöd i organisationen. Stöd i form av sin egen chef, egna nätverk och specialistfunktioner.

Möjliggör för chefen att fokusera på det väsentliga i chefsuppdraget!

7. Involvera chefen i värderingsarbetet

Chefen är förebild och symbol för organisationens värderingar och handlingar. Frågor som rör etik, mångfald och hållbar utveckling är idag avgörande för organisationers konkurrenskraft. Chefer behöver kunskap och förutsättningar för att efterleva och bidra till de värderingar och normer som är avgörande för att uppnå ett hållbart samhälle med livskraftiga organisationer.

Involvera chefer i värderingsdialogen och skapa gemensamma referensramar!

8. Ge chefen karriärutveckling

För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska arbetsgivaren möjliggöra fortsatt utveckling för chefer i verksamheten. Män och kvinnor ska ha samma möjligheter till karriärutveckling. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, karriärväxling och tidigt identifiera unga potentiella ledare.

Ge chefen möjlighet till individuell karriärplanering!

9. Värdesätt ledarskapet

Utvärdering av resultaten av chefens jobb ska också innefatta ledarskapet. I det ingår till exempel hur väl chefen har arbetat utifrån gemensamma värderingar, skapat delaktighet, tillvaratagit medarbetarnas potential, delegerat ansvar och befogenheter, initierat och drivit förändringar och hanterat konflikter. Chefer ska få kontinuerlig återkoppling på sitt ledarskap och hur uppdraget hanteras.

Belöna chefer som skapar resultat genom gott ledarskap!

10. Ge chefen lön för mödan

Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, initiativ och engagemang och veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen.

Ge bra chefer bra lön!


Lästips

Chefsguide om hållbara chefer

hållbarachefer.nu kan du ta del av kunskap om chefers utmaningar idag, och vilka förutsättningar chefsuppdragen kräver. Du får tillgång till olika metoder och verktyg så att du själv tillsammans med dina kollegor kan arbeta med era förutsättningar för chefsuppdragen och att vara hållbara på sikt.

Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskap

Att det är viktigt att skapa förutsättningar för chefer att hantera sitt uppdrag är nog alla överens om. Vi har också en god uppfattning om vad som krävs, men hur gör man i praktiken? Ledarna har tillsammans med Teknikföretagen försökt ta reda på just det.

I skriften Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskap har 20 chefer med bra förutsättningar intervjuats för att fånga in vilka aspekter som är avgörande för ett hållbart ledarskap och väl fungerande chefer. Resultatet av intervjuerna sammanfattas i en checklista för hållbara chefer. Läs och låt dig inspireras!

Boktips: Ett hållbart arbetsliv
Ett hållbart arbetsliv
– Om organisation och ledarskap

Författare: Anders Nilsson
Förlag: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

Denna forskningsöversikt handlar om samspelet mellan organisation, ledning och hälsa i arbetslivet. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisation.

 

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-11-17

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem