Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-05-24

  Flera initiativ för att förbättra chefers förutsättningar

  (Tidningen Vision)

  Chefer i välfärden ansvarar i dag för ett stort antal medarbetare. Men nu finns tecken på en förändring. Allt fler kommuner har infört ett riktmärke för hur många medarbetare en chef kan ha. Det visar en kartläggning av drygt 200 kommuner som Vision presenterar idag.
  Kartläggningen visar att det pågår många viktiga initiativ runt om i landet för att förbättra chefers förutsättningar. Söderhamn, Norrköping och Hedemora är exempel på kommuner som jobbar aktivt med att förändra antalet medarbetare per chef.

 • 2017-05-24

  "Resultatet blir att enskilda chefer inte vågar ta initiativ"

  (Polistidningen)

  Polisens chefer fick sämst resultat i ett chefstest som genomfördes 2012, vars resultat publiceras nu. 

  Ann-Christine Andersson Arntén är doktor i psykologi och utredare vid NOA:s utvärderingsfunktion. Sedan 2012 har hon mätt ledaregenskaper hos svenska polischefer på alla nivåer. Arbetet utgick från ett regeringsuppdrag med målet att polisorganisationen skulle bli mera öppen för vetenskapliga rön. Sedan dess har omorganisationen genomförts, Rikspolisstyrelsen mönstrats ut och rikspolischefen Dan Eliasson efterträtt Bengt Svenson som Ann-Christine Andersson Arntén först arbetade under.
  När hon nu publicerar sina rön säger hon att det rör sig om ett besvärligt material i och med att det lyfter upp problem. Hon påpekar att det inte rör sig om någon glädjefylld läsning för polisanställda – och inte heller för deras arbetsgivare.
  – Därför är jag noggrann med att understryka att jag inte anser att det är polischeferna det är fel på, de är inte dåliga eller felrekryterade som kollektiv. Det finns naturligtvis felrekryteringar på grund av det sätt vi historiskt har rekryterat chefer på, men i mångt och mycket är det organisationen som brister, den formar de anställda så att de inte vågar ta initiativ och så att de blir stressade lätt.

 • 2017-05-23

  Fler kommuner inför tak för antal medarbetare per chef

  (Cision Wire)

  Allt fler kommuner sätter ett riktmärke för hur många medarbetare en chef kan ha. Norrköping, Hedemora och Söderhamn är några av dem. Det visar en kartläggning av drygt 200 kommuner som Vision i dag presenterar.
  Chefer i välfärden ansvarar i dag för ett stort antal medarbetare. Svårast är situationen inom äldreomsorgen där sju av tio chefer har fler än 30 medarbetare, enligt en enkät från Vision. Att ha upp till 60 är inte ovanligt, och det är betydligt fler jämfört med i övriga branscher.
  Men nu finns det tecken på en förändring. En kartläggning som Vision har gjort visar att det pågår många viktiga initiativ runt om i landet för att förbättra chefers förutsättningar. Den vanligaste åtgärden är att kommunen anställer fler chefer för att minska antal medarbetare per chef.

 • 2017-05-23

  Svagt ledarskap vid sjukfrånvaro

  (Kristianstadsbladet Plus)

  Svagt ledarskap, hög arbetsbelastning och brister i organisationen. Det är några faktorer som sticker ut bland de avdelningar i Region Skåne som har hög sjukfrånvaro.

  Revisorerna i regionen har granskat sjukfrånvaron för att se om de kan hitta orsaker, och även bedöma regionens arbete för att komma tillrätta med de ökande sjukskrivningstalen. Vad de bland annat märkt är att det finns vissa faktorer som kännetecknar verksamheter med hög sjukfrånvaro. Där finns bland annat svagt ledarskap, brister i organisationen, hög arbetsbelastning under lång tid, samt osäkerhet och otydlighet i krav och mål. Där finns även bristande möjligheter till delaktighet.

 • 2017-05-23

  Olika ledarstilar behövs för olika chefsnivåer

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  Gruppchefer är bäst på relationer med medarbetarna. Högre chefer är bäst på förändring. Mest strukturerade är mellancheferna. Det visar en ny undersökning som ger en fingervisning om vilka faktorer som är viktiga för att rekrytera och utveckla olika chefer. Resultaten kommer från testet "LSI – Ledarstilsinventorium" där chefer fått skatta sitt eget ledarskap. Det är företaget Psytest som genomfört testet och cheferna har fått skatta sig själva på tre breda ledarstilsdimensioner.

   

 • 2017-05-23

  Vad chefer gör när alla stör

  (Personal & Ledarskap)

  Det finns hyllmeter med litteratur om hur ledare bör vara men det saknas forskning på vilka beteenden hos ledare som faktiskt ger effekt. Det säger Simon Elvnäs och det är något han vill ändra på. Som industridoktorand vid KTH startade han 2010 studier där han filmade chefers beteende, beteenden som han sedan kategoriserade och analyserade. De första delresultaten som kom 2013 fick många, inklusive Simon Elvnäs själv, att häpna. Det visade sig att cheferna inte alls betedde sig så som de själva trodde att de gjorde. De uppskattade att de ägnade upp till 40 procent av sin tid till återkoppling. I själva verket ägnade de enbart 0 till 2 procent av tiden till återkoppling. I stället informerade de, diskuterade och reflekterade 60–80 procent av tiden. Och gav instruktioner, otydliga sådana, 10–20 procent av tiden.

 • 2017-05-22

  Experten: Kreativitet kräver tid – och övning

  (Lag & Avtal Senaste Nytt)

  Kreativitetsforskaren Samuel West tycker sig ha formeln för att få kreativiteten att flöda på företaget.
  En tillåtande miljö, tid och ständig övning. Det är vad som krävs för att man ska kunna vara kreativ på jobbet. Men dessvärre ”glömmer” de flesta företag bort detta i jakten på profit. – Att man vill ha kreativitet är en floskel, det har bara blivit Corporate bullshit, säger kreativitetsforskaren Samuel West.
  I Sverige lyfter man ständigt fram värdet av att ifrågasätta och tänka självständigt. Genom hela grundskolan uppmanas vi att vara kreativa – men väl ute i arbetslivet är det något helt annat som efterfrågas. Det menar Samuel West som forskar i organisationspsykologi och kreativitet.

 • 2017-05-21

  Kaos på kommunkontor i Borlänge - Chef avsäger sig ansvaret för arbetsmiljön

  (Dalarnas Tidningar Premium)

  Personalen ger en kaosartad bild. Enhetschefen kan inte längre ansvara för arbetsmiljön. - Vi kan inte fortsätta så här. Jag hoppas de tar det på mer allvar nu, säger Andreas Boukas, enhetschef på modersmålsenheten.
  Modersmålsenhetens chef sätter stopp. Han menar att han inte längre kan ansvara för arbetsmiljön.

 • 2017-05-20

  Därför flyr personal från Region Gävleborg - dystert resultat i enkät

  (Hela Hälsingland Premium)

  Endast 26 procent av de svarande kan rekommendera Region Gävleborg som arbetsgivare. Däremot är det fler, 41 procent, som ändå kan tänka sig återvända som anställd till Region Gävleborg.
  Det är uppseendväckande att så många, 55 procent, uppger att de inte erbjudits eller deltagit i ett avslutande samtal med sin arbetsgivare, anser partierna. Region Gävleborg går på det viset miste om de synpunkter som den avgående personalen har, menar de. Man tar inte reda på varför medarbetare slutar och kan inte vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att andra lämnar regionen.
  - Det påstås att sådana här avslutningssamtal alltid hålls men det stämmer uppenbarligen inte alls, säger Patrik Stenvard.
  Utifrån enkätresultatet lägger oppositionspartiernar fram ett antal förslag för att förbättra arbetsmiljön och öka trivseln bland de anställda. Bland annat vill de skapa fler själstyrande enheter där beslutsvägarna är kortare och cheferna mer närvarande.
  - Det är en modell som fungerar på de privata hälsocentralerna och något man bör ta efter inom Region Gävleborg, anser Carina Östansjö, L, regionråd i opposition.

 • 2017-05-15

  Hur gör man alla nöjda?

  (SACO Chefstidningen)

  Ekonomiska krav kontra medarbetarnas arbetsbörda är bara ett av de dilemman som många chefer ställs inför dagligen i sitt arbete. Som chef förväntas du både arbeta operativt och utveckla verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö och följa en rad andra lagar, regler och riktlinjer – allt medan sparbetingen avlöser varandra.
  Ibland blir ekvationen orimlig och konsekvenserna märks i alla led. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa fortsätter att öka för varje år och bland chefer i kommunal sektor är personalomsättningen hög. Till exempel valde 20-30 procent av alla högskoleutbildade enhetschefer att lämna sina jobb mellan november 2014 och november 2015, visar statistik från Akademikerförbundet SSR och SCB.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem