Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefen och lönen

Som anställd chef har du dubbla roller, inte minst när det kommer till lön. Du ska löneförhandla både om din egen lön och med dina medarbetare om deras. Våra guider om lön hjälper dig att upprätthålla en professionell syn på lön och lönesättning – både din egen och dina medarbetares.

Som medlem i Ledarna har du också tillgång till vår lönestatistik, som ger dig aktuell information om löneläget på marknaden för just din typ av chefsbefattning. Du kan också få personlig lönerådgivning från våra chefsrådgivare som har gedigen erfarenhet av individuell lönesättning.

Ledarnas syn på lön

Chefen är nyckelpersonen i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Denna unika position ger inte bara ett särskilt ansvar och möjligheter att påverka verksamheten, utan ställer också särskilda krav på chefen.

För att attrahera, behålla och utveckla chefen ska lönen sättas utifrån vad chefskapet verkligen innebär. Det ska vara en lön där hänsyn tagits till de krav som finns i chefsuppdraget, samt de krav det ställer på kvalifikationer, prestation och resultat.

Detta är fundamentet i Ledarnas syn och arbete med lönefrågor, nu liksom när det första Ledaravtalet tecknades 1993. Bra ledarskap är lönsamt för hela verksamheten – för medarbetare, chef och arbetsgivare. Därför verkar Ledarna för en lönesättning som:

 • respekterar Ledaravtalet
 • är verksamhetsutvecklande
 • är utvecklande för chefer
 • är förenligt med lagstiftning
 • är praktiskt tillämpad på den enskilda arbetsplatsen.

 
1. Respekt för Ledaravtalet

Ledaravtalet ger arbetsgivare stora möjligheter att lönesätta chefen individuellt – på ett sätt som belönar goda prestationer och resultat. Genom att respektera och följa Ledaravtalet och dess intentioner ska chefens lön sättas:

 • individuellt och differentierat
 • i dialog mellan chef och överordnad lönesättande chef
 • lokalt, utifrån verksamhetens förutsättningar och riktlinjer
 • utan centralt överenskomna ramar eller garantinivåer.


2. Chefens förutsättningar

Chefen har ett särskilt mandat och särskilda befogenheter att leda och utveckla verksamheten. Men för att chefen ska kunna göra ett bra jobb behövs rätt förutsättningar. Därför krävs att:

 • chefen ansvarar för ett rimligt antal medarbetare
 • arbetsgivarens mål och förväntningar på chefen är realistiska och tydliga
 • chefen ges möjlighet till fördjupning och utveckling i sitt arbete
 • chefen har ett tydligt mandat och tydliga befogenheter.


3. Dialogen – en förutsättning

Chefens villkor och vardag är utsatt för ständig förändring. Mål och möjligheter påverkas av konjunktur, konkurrens, personalomsättning, liksom av materiella och logistiska förutsättningar. Verksamheten kan dessutom vara spridd över hela landet eller utlandet. Alltså behövs en ständig dialog mellan chefen och överordnad chef. Ge chefen:

 • årliga utvecklingssamtal med lönesättande överordnad chef
 • möjlighet till andra samtal såsom avstämningsmöten, kompetensutvecklingssamtal och resultatsamtal
 • årliga lönesamtal med överordnad chef vid ett individuellt revisionsdatum.


4. Rätt stöd i den egna dialogen

Att vara förberedd ger bättre möjligheter till konstruktiva samtal. Det gäller att både chefen och arbetsgivaren har en gemensam bild av verksamhetens förutsättningar. Därför krävs att chefen har tillgång till:

 • övergripande verksamhetsmål
 • dokumentation som styr lönesättningen
 • lönekriterier som påverkar chefens löneutveckling
 • annan relevant information som kan ligga till grund för en konstruktiv lönedialog.


5. Tydliga mål

Ledaravtalet har ett starkt fokus på prestationer och resultat. Prestationsbedömningar i sin tur förutsätter tydliga förväntningar eller tydliga mål som:

 • är framtagna i dialog med lönesättande överordnad chef
 • främjar verksamheten och bidrar till att uppnå organisationens vision
 • är realistiska att förverkliga och genomföra
 • är möjliga att utvärdera eller mäta.


6. Värdesätt chefens arbetsvillkor

Ett chefsjobb innebär både höga krav och speciella arbetsvillkor. Vem som helst kan inte bli chef. Och vem som helst klarar inte av att vara chef. Därför ska chefens:

 • mer krävande arbetsvillkor återspegla sig i lönesättningen
 • villkor kontinuerligt förbättras och anpassas individuellt
 • egen psykosociala arbetsmiljö ständigt ses över och förbättras.


7. Ledarskap ska löna sig

Chefen är en nyckelperson i verksamheten med ansvar för personalgrupper, finanser, projekt, kunder, patienter, maskiner, inventarier och mycket mera. Chefen förväntas ha relevant erfarenhet och kunskap i både sakfrågor och ledarskap. Inte minst förväntas att chefen ska ha god social förmåga såsom att kunna kommunicera, lösa komplexa problem och hantera olika intressen. Dessa ledarskapsförmågor ska vara en del av bedömningsunderlaget i lönesättningen. Därför värdesätts chefens olika förmågor såsom att:

 • leda och utveckla medarbetare i med- och motgång
 • tillämpa sin kunskap och erfarenhet
 • hantera de olika kraven på ansvar.


8. Bra chefer är attraktiva chefer!

Arbetsgivare som inte värdesätter bra ledarskap riskerar att gå miste om kompetenta och kreativa chefer. Det finns både en nationell och global arbetsmarknad som väntar på dem. Därför ska chefen:

 • kunna erbjudas alternativa belöningsformer såsom förmåner, bonus och andra rörliga lönedelar
 • ha tillgång till kompetensutveckling och utbildning för att höja sin och organisationens kompetens
 • ha en lön och löneutveckling som är konkurrenskraftig på chefsmarknaden.
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-02-22

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem