Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Lönekriterier

Lönekriterier ska spegla hur arbetet utförs och vägleda dig som lönesättande chef i bedömningen av medarbetarens arbetsinsatser.

Lönekriterierna ska ge en signal om vad som påverkar lönen. Det kan vara fråga om förmåga att arbeta självständigt, lösa problem, ge service, samarbeta eller fullfölja sitt ansvar.

Forskning kring lön* visar att det avgörande för en bra lönesättning inte är kriterierna i sig utan samtalen om vad som ska uppnås i verksamheten och vilka arbetsinsatser som leder dit. Se därför arbetet med lönekriterierna som en process för att förstå vad som är viktiga arbetsinsatser tillsammans med dina medarbetare. Processen gör att varje medarbetare ser kopplingen till företagets verksamhet och kan omsätta kriterierna till sin arbetssituation.

Användning av kriterier

Kriterierna bör ligga till grund för dialogen kring arbetet i vardagen: hur medarbetaren utför sitt arbete och de utvecklingsområden som du som chef ger återkoppling kring.

Allt fler företag gör en koppling mellan lönekriterierna och sina viktigaste värderingar. På så sätt vill man premiera anställda som utför goda arbetsresultat och har ett beteende i vardagen som speglar företagets värderingar i förhållande till kunder, medarbetare eller patienter. Tanken är att förebilderna skapar en förståelse för vilka beteenden som är viktiga på sätt som gör att andra kan upprepa beteendena i andra projekt och i andra delar av organisationen.

Välj kriterier med omsorg

I verksamheter som har använt individuell lönesättning under lång tid finns erfarenheter av vilket ordval som passar bäst för att gradera lönekriterierna. Ordvalet påverkar kvaliteten på din bedömning och dialogen kring arbetsinsatsen i återkopplingar och i lönesamtalet. Till exempel skillnaden mellan ”dålig” och ”har potential”, påverkar hur väl medarbetaren kan ta emot återkoppling kring sin arbetsinsats och även den allmänna upplevelsen av bedömningen.

För att bedömningen ska upplevas som rättvis bör cheferna utgå från samma bedömningsgrund för kriterierna. Vad innebär det att en förmåga ”behöver utvecklas”? Ju mer detaljerade beskrivningar som görs av beteendet som motsvarar denna bedömningsgrund desto enklare att avgöra nivå på förmågan: både för medarbetaren och chefen.

Olika typer av kriterier

Det finns olika typer kriterier och i exemplet presenteras några alternativ med varierande bedömningsintervall. Lönekriterierna i dessa exempel är samarbetsförmåga, ansvarstagande, problemlösning och strategisk förmåga. I exemplet finns både olika kategorier och olika omfattning på bedömningsintervallet. 

Alternativ 1

     Behöver utvecklas   Bra    Mycket bra
   Samarbetsförmåga      
   Ansvarstagande        
   Problemlösning      
   Strategisk förmåga      

 

Alternativ 2

Allmän diskussion kring kriterierna samarbetsförmåga, ansvarstagande, problemlösningsförmåga och strategisk förmåga utifrån definitionerna.

Alternativ 3 

Kriterier med definition och fem nivåer av bedömning
P = har potential
F = uppfyller förväntningar
ÖF = uppfyller över förväntningar
Ex = extra ordinär, långt över förväntningar

   P 
 F   ÖF
 Ex
   Samarbetsförmåga          
   Har lätt för att samarbeta        
   Delar med sig av kunskap        
   Kan hantera motgångar och kompromissa        
   Besitter integritet att säga ifrån vid bristfälliga beslut        
         
   Ansvarsförmåga        
   Tar sitt ansvar utifrån givna befogenheter        
   Vågar ta extra steg utanför givna ramar för verksamhetens bästa        
         
    Problemlösning        
    Löser uppkomna problem på ett effektivt och självständigt sätt        
    Lösningar är i linje med verksamhetsmålen        
         
    Strategisk förmåga        
    Har helhetssyn        
    Har förmågan att prioritera rätt        
    Ser behov och kommer med nya förslag på lösningar        
         
   Sammantagen bedömning        

 

Arbeta fram egna lönekriterier

Ett sätt att komma igång är att fråga sig: Vad ska vi kännetecknas av för att bli uppskattade och göra ett bra jobb? Vilka krav ställer det på oss?

Utgå från lönepolicyn: det dokument eller material som beskriver lönepolitiken i ett vidare perspektiv där du som chef får riktlinjer för hur du bör hantera olika lönefrågor och resonera kring löneutveckling.

Tänk på följande:

  • Välj lönekriterier som verkligen är betydelsefulla för verksamhetens utveckling och resultat, till exempel värderingarna.
  • Ta fram kriterierna i samverkan med de fackliga organisationerna och medarbetarna. Diskutera er fram till en gemensam och skriftlig syn på de olika kriteriernas betydelse och innebörd. Syftet är att minska risken för avvikande tolkningar som inte överensstämmer med verksamhetsmålen.
  • Ta inte fram för många kriterier. Det är bättre med 3-5 kriterier som alla förstår än långa listor på kriterier som ingen följer upp. Dessutom finns risken för upprepning, det vill säga att samma sak värderas ännu en gång.
  • Kriterierna och/eller dess definitioner ska vara så pass vida att alla aspekter av medarbetarens arbete blir värderade. Risken finns annars att de arbetsuppgifter som inte blir värderade inte kommer att utföras eller prioriteras ned.
  • Kriterierna måste kunna kopplas till individuella arbetsinsatser - inte vara generella påpekanden
  • Håll lönekriterierna tillgängliga så att alla medarbetare har tillgång till vad som krävs av den enskilde. Enklast görs detta genom att lönekriterierna används i de samtal du redan har, i uppföljningssamtal och vid återkoppling.

 * Teresia Stråbergs avhandling "Employee perspectives on individualized pay : Attitudes and fairness perceptions"

Bok: Allt om lönekriterier ...och lite till
Boktips: Allt om lönekriterier

Författare: Jaime Aleite
Förlag: Lars Åhnberg AB

Boken vänder sig till lönesättande chefer och kan läsas för att förstå sambandet mellan lönekriterier och lönesättning, men även användas praktiskt i arbetet med att ta fram lönekriterier.

Text: Johan Thesslin Uppdaterat: 2016-04-11

Digital kurs: Motiverande lönesättning

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem