Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kroppsspråket

Vi kan aldrig vara säkra på om våra tolkningar av en annan människas kroppsspråk är riktiga, såvida vi inte kontrollerar det genom att fråga. Det är bra att vara uppmärksam på kroppsspråkets inverkan vid kommunikation. Mena vad du säger, för du läcker vad du tänker!

När du själv är uppriktig behöver du över huvud taget inte fundera över ditt eget kroppsspråk. Miner, gester och hållning kommer att förstärka det du säger. Försöker du däremot dölja vad du känner kommer ditt kroppsspråk att visa tveksamhet. Du kan också medvetet skapa positiva känslor genom att inta en viss kroppshållning. Tänk också på att kroppsspråket är olika i olika kulturer.

Ögonkontakt är för oss naturligt, men i vissa andra kulturer tittar man inte en överordnad i ögonen. Gesten "tummen upp" som hos oss betyder att det är "toppen" betyder något helt annat i mellanöstern. Avståndet mellan två människor som samtalar är ett annat exempel där vi nordbor har ett helt annat avstånd än många andra.

Ögonkontakt

Ögonen är själens spegel. De avslöjar känslostämningar. Att samtala med någon som undviker ögonkontakt skapar lätt osäkerhet. Samtidigt finns det en gräns för hur länge man kan se varandra i ögonen utan att bli besvärad.

Gester

Avsiktliga hand- och armrörelser i kombination med minspel och ord kan uttrycka olika saker. Det kan vara ett sätt att markera, förstärka eller förtydliga det du vill säga. Det kan också handla om att få uppmärksamhet, uppmuntra eller kanske varna någon. Vissa gester – oftast omedvetna – kan skicka olika signaler. En gest som ibland tolkas som försvar eller att någon är negativ, är korslagda armar. En öppen handflata däremot speglar uppriktighet och öppenhet.

Hållning

Vi tolkar ofta i vilken stämning en annan person är utifrån kroppshållning. Hållningen kan vara inbjudande, avståndstagande eller ge intryck av tillbakadragenhet.

Säkerhetsavstånd

Hur nära vi släpper andra människor inpå oss varierar. Den intima zonen (mycket nära relationer) uppskattas till en halv meter. Den personliga zonen (vänner) beräknas till cirka en halv till en meter. Den sociala zonen (umgänge) sträcker sig från cirka en meter och upp till drygt ett par meter. Den offentliga zonen (främlingar) sträcker sig från tre meter och uppåt.

Beröring

Beröring kan fungera som en förstärkning av en förtrolighet i rätt ögonblick. Beröring kan också markera stundens allvar. Använd beröring med urskillning. Den kan väcka obehag eller kanske missuppfattas av vissa. Gränsen är hårfin när det gäller hur länge vi kan ta på varandra utan att det känns onormalt. Beröring är också kulturellt betingat.

Tänk på att kroppsspråk:

Är starkare än ord

Kroppsspråket är starkare än ord. Så fort du är närvarande är du med och påverkar. Om kroppsspråket förmedlar ett annat budskap än orden sätter lyssnaren mer tilltro till sina ögon än sina öron. Det kan också skapa förvirring hos mottagaren om det du säger inte stämmer överens med hur du säger det.

Pågår hela tiden

Du sänder hela tiden olika signaler. Du är hela tiden iakttagen av andra som tolkar signalerna på sitt sätt. Ofta har vi en vag uppfattning om vilka signaler vi sänder ut och hur de påverkar vår omgivning.

Är mångtydigt

Det är inte säkert att alla tolkar ditt kroppsspråk på samma sätt. Vi vet också att kroppsspråket är olika i olika kulturer. I vissa kulturer används gester i större utsträckning än hos oss. En viss gest kan ha helt skilda betydelser beroende på var i världen du befinner sig.

Förmedlar känslor

Kroppsspråket förmedlar känslor som glädje, ilska, uppgivenhet och entusiasm. Vi tolkar blixtsnabbt och omedvetet i vilken sinnesstämning den andre är. Genom att känna in den andres beteende och sinnesstämning kan du skapa harmoni och samförstånd i ett samtal. Känslor fungerar också som en förstärkning av orden eller det budskap du vill förmedla.

Ändrar känslan

Genom att ändra mimik kan vi ändra känslan och på så sätt påverka sinnesstämningen. Le samtidigt som du försöker hålla kvar en ilsken känsla. Det är väldigt svårt.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2012-05-31

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem