Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ålderspension: För anställd inom kommun och landsting.

Pension består av dels av den allmänna pensionen som är lagstadgad och dels av ett pensionsavtal enligt kollektivavtal då din arbetsgivare har kollektivavtal. Kollektivavtalad pension betalas in av din arbetsgivare och är en förmån som ger dig trygghet både under och efter arbetslivet. Därutöver kan du själv välja att komplettera pensionen med eget sparande.

Pensionen beräknas utifrån inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kronor.

Din pension består av delar som kompletterar varandra. Den lagstadgade pensionen / allmän pension omfattas alla av. Den beräknas på en pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017. Kollektivavtalad pension tar även hänsyn till pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp, därför är kollektivavtalad pension viktigare ju högre lön man har. Till sist kan du välja att komplettera med ett eget pensionssparande.

 

Enligt Lag

Den allmänna pensionen i sig består av inkomstpension och premiepension samt tilläggspension för dem som är födda 1953 eller tidigare.

I det orange kuvertet redovisas årligen din allmänna pension. Den beräknas på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017.

Inkomstbasbeloppet som pensionen beräknas utifrån, förändras varje år då det följer den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kronor.

Den allmänna pensionen i sig består av inkomstpension och premiepension. Livsinkomsten avgör hur stor pensionen blir. För dig som är född 1953 eller tidigare får även ta del av tilläggspension som kommer från det gamla ATP- och Folkpensionssystemet.

Inkomstpension

Till din inkomstpension avsätts 16 procent av din pensionsgrundande lön.

Premiepension

2,5 procent av din pensionsgrundande lön avsätts till din premiepension. Du bestämmer själv hur och var det ska placeras. Valen gör du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Tilläggspension

För dig som är född 1953 eller tidigare får delar av pensionen från det gamla ATP- och Folkpensionssystemet som bygger på de 15 bästa åren av 30 möjliga.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

 

Enligt kollektivavtal - Pensionsavtal för dig som är kommun och landstingsanställd

Pensionsavtalen för anställda inom kommun och landsting heter AKAP-KL och KAP-KL.

  • AKAP-KL är för anställda som är födda 1986 eller senare.
  • KAP-KL är för anställda som är födda 1985 eller tidigare.

Om en arbetsgivare går med i arbetsgivarförbundet Pacta den 1 januari 2014 och senare kan det vara möjligt att alla anställda omfattas av AKAP-KL.

Pensionen beräknas utifrån inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kronor. Den allmänna pensionen som är lagstadgad beräknas på en pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017. Den kollektivavtalade pensionen tar även hänsyn till inkomst över den nivån. Därför är kollektivavtalad pension viktigare ju högre lön man har.

AKAP-KL

Från och med 1 januari 2014 heter pensionsavtalet AKAP-KL för dig som är född 1986 eller senare. Det finns ingen lägsta åldersgräns för när du börjar omfattas. AKAP-KL är ett helt avgiftsbestämt (premiebestämt) system. Avgiften är 4,5 procent för den del av den pensionsgrundande lönen som understiger 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 38 438 kronor per månad enligt 2017 års nivå. För lönedelar mellan 38 438 kronor och 153 750 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp enligt 2017 års nivå) är avgiftsnivån 30 procent. Se vidare på OFR:s hemsida. Du väljer själv hur kapitalet ska placeras. Du kan välja traditionell försäkring eller fonder bland de valbara försäkringsbolagen. Valet gör du hos Valcentralen eller hos Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras kapitalet i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA AB.  

Med det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL blir det än mer viktigt för dig att se över ditt pensionskapital och eventuellt passa på att förhandla med din arbetsgivare om extra avsättning till din tjänstepension.  

Byta från KAP-KL till AKAP-KL

Du som arbetstagare kan komma överens med din arbetsgivare om att byta pensionsavtal från KAP-KL till AKAP-KL. Detta under förutsättning att du tjänar över 38 438 kronor per månad, vilket motsvarar 62,5 procent av inkomstbasbeloppet som i år är 61 500. För att undvika att du får en lägre pension för att du kommer in i avtalet sent etc är det viktigt att du tar del av den partsgemensamma informationen innan du tar ställning. Den är framtagen av arbetsgivarparter och arbetstagarparter och du hittar den på OFRs hemsida tillsammans med information till arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Kontakta gärna Ledarna om din arbetsgivare föreslår att ni kommer överens om att byta till AKAP-KL.    

KAP-KL

Pensionsavtalet KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. Det är en kombination av en premiebestämd och en förmånsbestämd pension. Premiebestämd pension innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension. Förmånsbestämd pension ger en garanti vilket innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli.

Avgiftsbestämd (premiebestämd) pension

Avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL börjar gälla från 21 års ålder. För den avgiftsbestämda (premiebestämda) delen avsätts 4,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp som motsvarar 153 750 kronor per månad för år 2017.  Du väljer själv hur kapitalet ska placeras. Du kan välja traditionell försäkring eller fonder bland de valbara försäkringsbolagen. Valet gör du hos Valcentralen eller hos Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras kapitalet i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA AB.  

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension tjänar du in från 28 års ålder till 65 år. Den avser den del av inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp vilket är 38 438 kronor per månad för år 2017. Förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procentandel av din slutlön utöver den avgiftsbestämda delen. Storleken är beroende av vilken lön du har, vilket år du är född samt hur länge du har omfattats av KAP-KL.  För att få tillgodoräkna sig full tid krävs 360 månader.

Läs vidare på:

 


Eget sparande

Du kan välja att komplettera den lagstadgade- och den kollektivavtalade pensionen med ett privat sparande. Det finns ett antal olika alternativ som försäkringsbolag och banker erbjuder.Tänk på att avgifter påverkar utfallet av sparandet. Om pensionen betalas ut livsvarigt är det bra att ta reda på vilket livslängdsantagande som använts. Livslängdsantagande är de antal år som försäkringsbolaget antar att din årskull beräknas leva.

Se över ditt sparande regelbundet.

 

Min Pension

På webbplatsen Min Pension kan du göra pensionsprognoser för att få en samlad bild av din framtida pension som du kan ställa i relation till dina behov. Här ser du även hur mycket pensionskapital du hittills är sparat.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-04-10
Bli medlem