Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Anmäla arbetsskada

Arbetsskada ska anmälas både till Försäkringskassan enligt regelverket i Socialförsäkringsbalken, SFB, och till AFA försäkring om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal eller om din arbetsgivare har tecknat arbetsskadeförsäkring för sina anställda.

Anmälan om arbetsskada

Din arbetsskada ska ALLTID anmälas in även om du inte känner några besvär direkt efter skadan. Det gör du för att du i framtiden kan få mera besvär än du upplever idag. Anmälan görs till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket direkt på webbsidan www.amalarbetsskada.se.

Anmälningarna är underlag för Arbetsmiljöverkets statistik över risker i svenskt arbetsliv och för nya regler. Din anmälan utgör också ett underlag för det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren är skyldig att bedriva.

Anmäl alltid till AFA Försäkring

Anmäl alltid din arbetsskada även till AFA Försäkring. Det gör du enklast direkt på AFA Försäkrings hemsida.

Vem gör vad?

Du som anställd har ansvaret att underrätta din arbetsgivare om att du råkat ut för en arbetsskada. Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att anmäla din skada till Försäkringskassan.

Skyddsombudet ska vara behjälplig när arbetsskadeanmälan fylls i. Observera också att det inte behöver vara ett skyddsombud för Ledarna som skriver på.

Även om din arbetsgivare inte anser att det är en arbetsskada måste arbetsgivaren fullfölja sin anmälningsskyldighet. Det är varken du eller din arbetsgivare som avgör om det är en arbetsskada i lagens mening. Det ansvaret ligger bland annat på Försäkringskassan. Om din arbetsgivare trots detta inte anmäler arbetsskadan är det viktigt att du gör det.  

Om den beskrivning av arbetsskadan som anmälts in av din arbetsgivare inte stämmer överens med din bild kan du kontakta Försäkringskassan för att göra kompletteringar. Genom att kontakta Försäkringskassan kan du också begära att få ta del av den anmälan som gjorts.  

För såväl arbetsgivare som skyddsombud gäller att anmälan ska användas som underlag i arbetsmiljöarbetet så att orsaken till skadan utreds och risker för framtida liknande händelser kan undvikas.

Vad händer sedan?

Försäkringskassan skickar en bekräftelse till dig på att de mottagit en anmälan. Om du inte behöver vara sjukskriven eller bara är det under en tid och sedan tillfrisknar händer ingenting mera. Din anmälan ligger så att säga vilande. Den blir aktuell för prövning först när du själv ansöker om ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Individuellt tecknad försäkring

Glöm inte bort att även göra skadeanmälan för individuellt tecknade försäkringar som tex Olycksfallsförsäkring. Läs mer om Ledarnas medlemsförsäkringar.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-03-13
Bli medlem