Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetsskada/olycksfall - Privat anställd

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till viss ersättning för bland annat förlorad inkomst och kostnader som skadan har medfört. Om arbetsskadan skulle leda till dödsfall, kan din familj få ersättning. I Socialförsäkringsbalken (SFB) finns regler som ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. Du är också försäkrad genom din anställning om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal.

 

Vad ska jag göra vid olycksfall/arbetsskada?

Anmäl arbetsskada

Arbetsskada ska anmälas både till Försäkringskassan enligt regelverket i Socialförsäkringsbalken (SFB) och till AFA försäkring om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal eller om din arbetsgivare har tecknat arbetsskadeförsäkring för sina anställda. Mer information om att anmäla arbetsskada.

Bevisa arbetsskada

Det kan vara avgörande för att få skadan godkänd om du redan vid anmälan om arbetsskada ser till att få fram och bifoga så bra underlag som möjligt. Mer information om att bevisa arbetsskada.

Vad är arbetsskada/olycksfall?

I Sverige har vi ett så kallat generellt arbetsskadebegrepp. Detta till skillnad från många länder som har listor över vilka sjukdomar eller skador som räknas som arbetsskador. Läs mer om definitionen av arbetsskada.

 

Enligt lag

Vid en arbetsskada kan du få ersättning från det allmänna systemet enligt Socialförsäkringsbalken, SFB. Ersättning beräknas utifrån prisbasbeloppet (pbb) som förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2017 är pbb 44 800 kr.

Din arbetsskada ska ALLTID anmälas in. Anmälan till Försäkringskassan och till Arbetsmiljlöverket görs direkt på ett och samma ställe på webben Gå in på www.amalarbetsskada.se.

SFB – Socialförsäkringsbalken

De lagstadgade reglerna om arbetsskadeersättning finns i Socialförsäkringsbalken SFB 38-42 kap. Försäkringen finansieras ur löneutrymmet genom arbetsgivaravgifter.

Enligt SFB ges arbetsskadeersättning för:

  • livränta, ersättning för inkomstförlust för varaktig nedsättning av arbetsförmågan upp till 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 28 000 kronor per månad för år 2017.
  • offentlig tandvård
  • särskilda hjälpmedel
  • sjukvård utomlands
  • ersättning för minst 2 karensdagar (särskild arbetsskadeersättning)
  • begravningshjälp (30 procent av prisbasbeloppet)
  • livränta till efterlevande (barn-, änke- eller omställningspension)

Vissa tandskador ersätts men i princip är arbetsskadeersättningen en ren livränteförsäkring som enbart ersätter bestående inkomstförlust. Kraven för att få en arbetsskada godkänd är relativt strikta.

Prövningen sker utifrån det regelverk som var gällande vid tidpunkten för skadan eller vid det datum då skadan visade sig (visandedag). Detta betyder i princip det datum som du sökt vård för skadan. Observera att du bara kan få ersättning sex år bakåt i tiden.

Läs mer hos Försäkringskassan.

 

Enligt kollektivavtal - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för dig som är privat anställd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet för dig som är anställd inom privat sektor. Även företag utan kollektivavtal har möjlighet att teckna försäkringen. AFA Försäkring är den försäkringsgivare som administrerar TFA.

Genom TFA-försäkringen kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, vid rehabilitering, vid invaliditet, för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och men), särskilda olägenheter, för framtida kostnader samt vid dödsfall. Gör ALLTID en skadeanmälan till AFA Försäkring om du blivit skadad i anslutning till arbetet. Det gör du direkt på AFA Försäkrings hemsida.

Ersättning för inkomstförlust från TFA försäkringen kompletterar lagstadgad och övrig kollektivavtalad ersättning och gäller från första dagen.

TFA ersätter inte skada som upptäcks efter att du fått ålderspension, undantaget vissa lungsjukdomar.

Vid olycksfall prövar AFA Försäkring din skada direkt och självständigt. Detsamma gäller för skador som finns upptagna på ILO-listan. För övriga fall är förutsättningen för ersättning att Försäkringskassa prövat och godkänt din skada som arbetsskada.

Ersättningsnivån totalt

På webbplatsen Ersättningskollen kan du få en uppskattning av ersättningens storlek i förhållande till lönenivå.

 

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in här på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-03-13

Besök Knegdeg


Knegdeg.se är till för dig som vill veta mer om vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet.
Läs mer på knegdeg.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem