Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vad är arbetsskada och olycksfall?

I Sverige har vi ett så kallat generellt arbetsskadebegrepp. Detta till skillnad från många länder som har listor över vilka sjukdomar eller skador som räknas som arbetsskador. Förutom det öppna arbetsskadebegreppet använder vi i Sverige även den så kallade ILO-listan över yrkessjukdomar.

Vad är en arbetsskada?

Såväl listan som det generella arbetsskadebegreppet används av både den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som av den kollektivavtalade försäkringarna TFA för privat sektor, TFA-KL för kommun och landsting och PSA för statlig sektor. Vi brukar ändå skilja på fyra olika typer av arbetsskador:

Olycksfall i arbetet

Termen "olycksfall" definieras i försäkringssammanhang som "en plötslig, oväntad, utifrån kommande händelse". Olycksfallet ska ha inträffat på den plats där arbetsgivaren anvisat att arbete ska utföras eller under tjänsteresa samt utbildning. Även olycksfall under paus såsom kafferast räknas. Hit hör också överfall eller hot som har samband med arbetet. Vissa förlyftnings- eller överbelastningsskador räknas hit om kriterierna för olyckshändelse föreligger.

Färdolycksfall

En personskada till följd av en olyckshändelse som inträffar under den vanliga, direkta färdvägen till eller från arbetet. Färden räknas från port till port och kan inkludera omvägar beroende på samåkning eller hämtning/lämning av barn. Avvikelser för övrigt ifrån normal färdväg medför i regel att skadan inte godkänns. Det förtjänar att påpekas att olycksfall under tjänsteresa räknas som olycksfall i arbetet. Färdolycksfall där skadan täcks av trafikförsäkring omfattas inte av TFA, TFA-KL eller PSA. Observera att om du företräds av ett trafikförsäkringsbolag så driver inte Ledarna ditt ärende. Det är primärt bolaget som i sådana fall representerar dig.

Arbetssjukdomar

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att du utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Inverkan kan ha bestått av tunga lyft, buller, vibrationer, dåliga arbetsställningar, farliga ämnen men också psykiska faktorer såsom stress och alltför hög arbetsbelastning. Symtomen behöver inte uppstå omedelbart utan kan visa sig först efter flera år.

Smitta

Sjukdom som har framkallats genom smitta som överförts vid arbete i laboratorium anses som arbetsskada. Smitta som överförts vid arbete på sjukvårdsinrättning eller i annat arbete med omhändertagande eller hantering av smittförande människor, djur eller material ersätts om smittan finns med på en av regeringen fastställd lista. Som exempel kan nämnas hepatit A-E, polio, salmonella, resistenta stafylokocker och hjärnhinneinflammation. Undantag är till exempel HIV och legionella som bara ersätts om sjukdomen uppstått genom olycksfall. Smitta genom stick- eller skärsår tillhör olycksfallskategorin. Annan smitta ersätts enligt reglerna för arbetssjukdom.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras av en plötslig yttre händelse. Inträffar det utanför arbetstid och inte till och från arbete räknas det inte som arbetsskada. Om du har tecknat en Olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från den.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2015-10-02
Bli medlem