Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förebyggande arbete

Vissa verksamheter har rutiner och system för att hantera antikorruption, andra har det inte. Etiska frågor och dilemman är svåra att hantera på egen hand. Se därför till att du har någon att prata med, det bör vara din egen chef, chefskollegor eller någon utanför verksamheten.

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Att skapa tydlighet

Det förebyggande arbetet handlar om att skapa tydlighet kring vad som gäller i verksamheten genom en tydlig gemensam värdegrund, helt enkelt nerskrivna regler om hur alla anställda ska uppföra sig, det kan var i form av riktlinjer eller en så kallade uppförandekod.

Att tydliggöra värdegrunden i en organisation och hur den kopplar till det dagliga arbetet är nyckeln till framgång. Det viktigaste är att regelbundet prata om värderingar och beteenden samt jobba för att skapa ett stort förtroende mellan dig och dina medarbetare.

Det är viktigare att prata om etiska dilemman och önskade beteenden än att ha långa exakt formulerade riktlinjer eller uppförandekoder. Väsentligt är också att chefer och medarbetare har kunskap om antikorruption och mutor.

Fråga dina medarbetare:

 • Vad bryr vi oss om?
 • Hur vill vi uppfattas?
 • Hur ska vi bete oss?

Låt dina medarbetare diskutera detta och jobba fram några förhållningsregler, återkom till dessa regelbundet för att utvärdera och upprätthålla beteenden.

Bedrägeritriangeln

Den vanligaste anledningen till korruption beror på okunskap eller omedvetenhet. Bedrägeritriangeln är en modell som visar vilka drivkrafter som kan ligga bakom korruption. All tre förutsättningar måste vara på plats för att ett bedrägeri ska uppstå

Bedragaren har ett verkligt eller upplevt behov av något slag, ett tillfälle dyker upp som helt eller delvis svarar på det upplevda behovet och där individen ser en möjlighet att kringgå ett regelverk för personlig vinnings och att risken för upptäckt är liten. Kan då handlingen rationaliseras genom bortförklaringar eller genom att bagatellisera agerandet är risken stor att man begår korrupta handlingar. 

Rationaliseringskvadraten

Att rationalisera sitt handlande betyder att jag hittar förklaringar som legitimerar beteendet. Man kan bedra med eller utan uppsåt, i en kultur som tolererar eller inte tolererar bedrägerier. Fundera på vad som präglar din verksamhet?

 • Grupptryck/dekadens: Här finns ofta inte en tydlig bild eller uttalad värdegrund av vad som är rätt eller fel, man gör fel i tron att alla andra gör det också. Här behövs ofta ett grundläggande värdegrundsarbete och utbildning och kunskap i antikorruption.

 • Avtrubbning: Här är risken stor att man inte har insikt i att det man gör är fel i ett större perspektiv, gruppens beteende får avgöra vad som är rätt och fel. Lånar alla i chefsgruppen företagets utrustning för privata ändamål så är det rätt. Här råder en uppfattning om att bedrägerier tolereras. Här behövs flera perspektiv från kunder och omvärld på vad som anses vara rätt och fel. Prata med personer utanför verksamheten, vad anser de?

 • Förnekelse: Här ser man inte omgivningens fördömande som relevant. Det som är en stöld rationaliseras som ett lån eller att individer tenderar att se ett specifikt handlande som ett undantag från normen som man ”i princip” ställer sig bakom. I dessa fall måste man arbeta mycket med individers självinsikt och situation, den personliga värdegrunden, detta kan kräva stöd och samtal av utomstående.

 • Bortkoppling: Starkt självbedrägeri präglar bedrägerier i denna miljö. I dessa fall kan korruption vara svår att skydda sig mot då den är starkt personbunden, men risken minskar med ett öppet klimat samt tydliga interna regler och administrativa kontrollsystem för verksamhet och ekonomi.

För ett framgångsrikt förebyggande arbete bör du arbeta både med vad som präglar kulturen i organisationen och chefers och medarbetares egen självinsikt.

Vad utmärker kulturen i din organisation?

 • Materialism – Humanism
 • Individualism – Solidaritet
 • Instrumentalitet – Egenvärden
 • Flexibilitet – Sedvana
 • Kortsiktighet – Långsiktighet
 • Vinstmaximering – Rimlighet

Självinsikt kring dessa faktorer kan minska bedrägeririsken

 • Stress eller kronisk trötthet?
 • Rädslor och repressalier?
 • Ekonomiska problem?
 • Avundsjuka eller status?

Källa: Tomas Brytting

Tips för att minska riskerna och förebygga korruption

Är du ny som chef eller anställning av nya chefer är det viktigt med en introduktion och beskrivning av vad som gäller beträffande etik och värderingar i verksamheten, och inte minst vad detta betyder i vardagen. Det måste finnas en gemensam värdegrund som är kopplad till verksamheten och som medarbetarna känner igen sig i. Fråga efter en sådan och hur den levandehålls vid anställning.

 • Analysera riskerna i verksamheten. Olika verksamheter, eller delar av verksamheten, och funktioner, kan ha olika risker beroende på uppdrag och vilka marknader och branscher man är verksam i. Det måste finnas regler och administrativa kontrollsystem för att förebygga och kunna fånga upp avvikelser i verksamheten som kan bero på oegentligheter.

 • Etiska frågor och dilemman är ofta svåra att prata om, skaffa dig kompetens om det svåra samtalet, läs mer i Chefsguiden utmanande samtal.
 • Klargör regelbundet din syn och förväntningar i fråga om värdegrund och etik med dina medarbetare. Det är viktigt att du som chef är tydlig. Du föregår med gott exempel och agerar själv  i enlighet med det du säger. Håll diskussionen vid liv och ta upp den regelbundet.
 • Ställ krav på att din arbetsgivare har interna regler och administrativa kontrollsystem för verksamhet och ekonomi.  Det behövs tydliga regler – som går att följa - och kontrollsystem gällande till exempel attestförfarande, delegering, representation, resor i tjänsten och hantering av vissa arbetsuppgifter.

 

När bör jag vara extra uppmärksam?

Varningssignaler hos medarbetare eller kollegor kan vara avvikande resultat och aktiviteter som ligger utanför det medarbetaren normalt utför. Det kan också vara problematik kring missbruk eller medarbetare som inte respekterar regler, värdegrund och normer, då kan det finnas skäl att vara extra uppmärksam. 

Text: Erika Svensson och Niklas Gokall Uppdaterat: 2015-12-21

Behöver du ytterligare information eller stöd?

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Podcast: Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
Lyssna på Ledarna Play

Boktips

Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Vårdchefens etiska dilemman

Författare: Erica Falkenström
Förlag: Natur och Kultur

Den skenhelige svensken – korruption utan konsekvenser

Författare: Louise Brown
Förlag: Brombergs

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem