Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Olagliga handlingar

En del av de ageranden som normalt omfattas av begreppet korruption är inte bara olämpliga eller oetiska. De är även straffbelagda enligt svensk lag och kan alltså leda till att den som gör sig skyldig till dem drabbas av böter eller rent av fängelse. De brott man i första hand tänker på är kanske de som har med mutor att göra, men även andra brottsrubriceringar som förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri eller stöld kan komma ifråga.

De flesta har nog en ganska god uppfattning om vad till exempel förskingring eller stöld är och hur man undviker att göra sig skyldig till det. Med mutbrott kan det däremot i många fall vara svårare. Gränserna mellan tillåtet och otillåtet är inte glasklara och stämmer kanske inte heller alltid överens med de traditioner och sedvänjor som utvecklats i den bransch där just du är verksam. Detta kan i värsta fall leda till att du som chef omedvetet gör dig skyldig till brottsliga handlingar. Genom ökad kunskap ökar du dina möjligheter att fatta kloka beslut och undvika onödiga risker.

Vad säger lagen om mutbrott?

Som arbets- eller uppdragstagare, till exempel styrelseledamot, är det otillåtet att ta emot eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Den som gör det kan dömas för tagande av muta till böter eller fängelse i upp till två år.

Det är på motsvarande sätt inte tillåtet att åt en anställd eller uppdragstagare hos en annan arbetsgivare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget. Den som gör det kan dömas för givande av muta.

Det spelar ingen roll om man tar emot eller begär förmånen för någon annans räkning. Den som till exempel låter en förmån gå till en familjemedlem istället för till sig själv riskerar alltså likväl straff.

Som chef måste du även vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till ombud, agenter, samarbetspartners eller liknande så att medlen inte används till mutor. Du kan annars komma att dömas för vårdslös finansiering av mutbrott.

Det som avgör om en viss handling är straffbar eller inte beror på ett antal parametrar som kan vara svåra att bedöma i förväg. Men några riktlinjer är:

  • Utgör gåvan en otillbörlig förmån eller inte?
  • Lämnas den med anledning av utövandet av anställning eller finns det andra skäl bakom?

Ytterst är det domstolen som gör dessa bedömningar.

Att ta emot en muta

Redan genom själva mottagandet av en otillbörlig gåva eller förmån kan du göra dig skyldig till mutbrott. Detta kan innebära ett dilemma eftersom det ibland är svårt att tacka nej till en erbjuden gåva eller förmån utan att det riskerar att uppfattas som oartigt eller kanske till och med som en förolämpning mot givaren. Ett tips är då att istället uttryckligen motta gåvan för din arbetsgivares räkning och därefter omedelbart och öppet överlämna den till arbetsgivaren.

Att godta ett löfte om, eller begära, en förmån

Om någon erbjuder dig en framtida förmån som kan komma att uppfattas som otillbörlig är det viktigt att du klargör att du inte kan ta emot gåvan, eller att den istället bör lämnas till din arbetsgivare. Att möta erbjudandet med tystnad kan anses som ett godkännande vilket kan innebära att du begår ett brott.

Motsvarande gäller för den som begär en otillbörlig förmån – en sådan begäran kan vara straffbar även om den inte framförs med ord utan genom gester eller på andra sätt uttrycks med kroppsspråk.  

Otillbörlig förmån

Det är inte bara materiella gåvor som pengar eller saker som räknas som förmåner i mutlagstiftningens mening. Även andra former av belöningar som rabatter, resor, tjänster eller utmärkelser kan omfattas – till och med sådana som normalt inte anses ha något ekonomiskt värde alls.

För att en förmån som ges, utlovas eller mottas ska vara brottslig krävs att den är otillbörlig. Så är i stort sett alltid fallet om syftet med förmånen är att mottagaren ska utföra något i strid med sitt uppdrag eller sina plikter gentemot arbets- eller uppdragsgivaren.

Eftersom syftet sällan går att se eller bevisa brukar man istället bedöma hur förmånen typiskt sett kan komma att påverka någons handlande. Ett sätt att uttrycka det är att varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts är att anse som otillbörlig.

Exempel på förmåner det kan handla om:

  • Belöningens ekonomiska värde spelar stor roll. En dyrare present innebär objektivt sett en större risk att mottagaren låter sig påverkas än om gåvan har ett lågt eller obetydligt värde.

  • Det finns inte några fastställda beloppsbegränsningar för vad som är en godtagbar nivå, även om det är en utbredd missuppfattning att gåvor under vissa belopp inte kan utgöra mutor. Gåvor av reklamkaraktär som enkla almanackor och pennor kan nog oftast vara i sin ordning att ge bort eller ta emot. 
     
  • För att en gärning ska vara straffbar krävs slutligen ett samband mellan förmånen och mottagarens position. Förmånen ska med andra ord ha lämnats med anledning av mottagarens anställning eller uppdrag. Om förmånen exempelvis uteslutande, eller i allt väsentligt, har sin grund i ett vänskapsförhållande så kan den vara godtagbar även om givaren och mottagaren även har en professionell relation.

Störst risk i offentlig verksamhet

Det är större risk att en förmån uppfattas som otillbörlig om den lämnas till någon som arbetar inom offentlig verksamhet, och då särskilt om arbetet innefattar så kallad myndighetsutövning. I sådana fall är det klokt att avböja även synbarligen oskyldiga gåvor eller förmåner.

På samma sätt gäller att man ska vara ytterst försiktig med att lämna eller erbjuda gåvor till den som innehar en sådan tjänst.

Privata näringslivet

I privata verksamheter är toleransen för vad som anses tillbörligt generellt sett högre, även om det inte heller här går att ange någon exakt beloppsgräns. Generellt gäller att om en privat arbetsgivare känner till och godkänner mottagandet av en viss förmån så är det som regel inte fråga om något brott.

Om motsatsen sker, det vill säga mottagandet eller givandet sker i det fördolda eller mot arbetsgivarens uttryckliga instruktioner så talar det starkt för att gärningen är straffbar, även om förmånen kan verka obetydlig i sig.

Text: Erika Svensson och Niklas Gokall Uppdaterat: 2015-12-21

Behöver du ytterligare information eller stöd?

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Podcast: Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
Lyssna på Ledarna Play

Boktips

Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Vårdchefens etiska dilemman

Författare: Erica Falkenström
Förlag: Natur och Kultur

Den skenhelige svensken – korruption utan konsekvenser

Författare: Louise Brown
Förlag: Brombergs

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem