Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Olagligt eller olämpligt?

Även ageranden som inte bedöms som brottsliga kan strida mot arbetsgivarens interna regelverk eller i övrigt anses vara oetiska eller olämpliga. Till exempel att låta dig bjudas på omåttlig representation eller resor, ta emot presenter eller tjänster av ”icke ringa karaktär” som du har privat nytta eller nöje av.

Tänk efter före!

Innan du begår en handling som ligger utanför dina normala arbetsuppgifter, ställ dig frågorna:

  • Hur uppfattas detta bland mina medarbetare, inom företaget, i min bransch och samhället i stort?
  • Kan jag öppet redovisa och enkelt motivera detta?

Ifrågasätts inte handlingen av andra och du kan samtidig öppet redovisa och motivera handlingen är risken för korruption låg.

Handlingar där du behöver vara speciellt uppmärksam är:

  • Vid representation, givande och mottagande av gåvor. Varför ger eller får du en gåva, hänger givandet eller mottagandet ihop med påverkan av något slag?
  • Ger handlingen dig fördelar som du vill tala tyst om, varför då? Förmodligen för dessa inte ligger inom normen för vad som uppfattas som lämpligt. Öppenhet är principen.
  • Vid rekryteringar eller där du ger uppdrag till personer som ingår i din bekantskapskrets eller där det finns släktband, så kallad vänskapskorruption eller svågerpolitik. Är rekryteringen baserad på kompetens eller enbart kontakter?

Arbetsrättsliga och karriärmässiga konsekvenser

Den som gör sig skyldig till brott i samband med anställningen, till exempel mutbrott, riskerar inte bara att drabbas av böter eller fängelse. Det kan även leda till uppsägning eller avsked. 

Läs mer om uppsägning, avskedande och VD:s anställningsvillkor.

Även om agerandet inte är av så allvarlig art att det ses som brottsligt kan det strida mot anställningsavtalet och/eller den grundläggande lojalitetsplikten i sådan grad att du riskerar att bli av med jobbet. Detta gäller till exempel om du medvetet bryter mot arbetsgivarens uttryckliga instruktioner eller mot en gällande policy i frågor om gåvor, representation och liknande.   

Även om du får behålla din anställning så kan arbetsgivarens förtroende för dig som chef, och i förlängningen din karriär, skadas om du agerar på ett sätt som är olämpligt, oetiskt eller brottsligt. Även din ställning och ditt anseende hos andra aktörer på marknaden kan komma att påverkas negativt vilket kan innebära svårigheter för dig i din chefsroll. Det finns med andra ord många goda skäl till att vara försiktig!     Text: Erika Svensson och Niklas Gokall Uppdaterat: 2015-12-21

Behöver du ytterligare information eller stöd?

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Podcast: Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
Lyssna på Ledarna Play

Boktips

Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Vårdchefens etiska dilemman

Författare: Erica Falkenström
Förlag: Natur och Kultur

Den skenhelige svensken – korruption utan konsekvenser

Författare: Louise Brown
Förlag: Brombergs

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem