Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Mångfald och inkludering

Att aktivt arbeta för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för dig som chef. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden.

I grund och botten handlar arbetet för mångfald och inkludering om att ha ett arbetsliv och arbetsplatser där personer bedöms utifrån sin kompetens och att alla behandlas med respekt samt ges lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Mångfald är ett komplext område och handlar inte endast om vad man tillåts göra utan också om att förväntningar och normer styr oss i hög utsträckning. Det kan handla om representation; Är vissa grupper underrepresenterade på chefsnivåer och i ledande befattningar?  Eller företagskultur; Förekommer sexistiska eller rasistiska skämt i lunchrummet?  Frågorna kan vara strukturella; Blir mångfaldsfrågorna ständigt nedprioriterade? Förekommer olika förväntningar på personer (till exempel kunder/brukare, medarbetare) enbart utifrån deras etniska tillhörighet, ålder, sexuella läggning och så vidare?  Och individuella; Blir någon på arbetsplatsen utsatt för härskartekniker? 

Frågor om mångfald behöver därför adresseras på såväl organisations-, grupp- som individnivå och organisationer måste arbeta både med att säkerställa jämlika processer och med att förändra attityder och fördomar i företagets kultur.

Ledarna använder mångfaldsbegreppet definierat utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen (DO)

I begreppet inkludering kan definitionen av mångfald även innefatta andra variabler som exempelvis utbildning, kulturell bakgrund och kognitiv mångfald.


Inkludering

Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående.

”Att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla individer att delta i ett sammanhang i enlighet med individernas unika egenskaper, förutsättningar, behov och kapaciteter”
Make Equal – Jämlikhetseffekten

En inkluderande organisation utmärks av att man har en kultur där man tillvaratar olika perspektiv. För att kunna göra det måste man bland annat vara en lärande organisation med högt i tak och med förutsättningar att dela kunskap. Den typen av organisation kräver en del av chefer och ledare, det vill säga ett inkluderande ledarskap.

Chefsguide: En inkluderande organisation

I podden "Inkluderande ledarskap" samtalar Gabriella Fägerlind från ImplementDiversity och Malin Rogström, Global manager Culture and Change på Sandvik med Ledarnas jämställdhetsexpert Ellen Landberg om vad inkludering är och hur det kan skapa positiva resultat i verksamheten.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play


Mångfald – en konkurrensfördel

Mångfaldsarbete i en organisation är viktigt för att skapa trovärdighet i relation till kunder, brukare och allmänheten. För verksamhetens utveckling behöver vi veta så mycket som möjligt om våra kundgrupper och den kunskapen kan vi få genom att ha medarbetare med olika bakgrund. Därmed kan vi också anpassa och utveckla vårt utbud av tjänster, produkter och service. På så sätt blir arbetsplatsen dessutom mer konkurrenskraftig.

Företag agerar även på en global marknad, direkt med kunder och leverantörer på andra ställen i världen eller indirekt. Detta ställer krav på förmågan att förstå och kommunicera med många perspektiv och olikheter. Ju större olikheter och förmågor inom företaget desto större förmåga att hantera omgivningen.

Forskning visar att heterogena, det vill säga blandade, grupper är mer innovativa och kreativa och att arbetsmiljön är bättre på arbetsplatser med blandade arbetsgrupper. Dessutom är det så att kunder och intressenter i allt högre utsträckning ställer krav på transparens hos företag kring hur de arbetar med frågor som rör jämställdhet och mångfald. Både vad gäller deras produkter men också när de söker jobb. Många vill idag arbeta på företag och verksamheter som bidrar till samhällsnytta på olika sätt.


Lästips


Mångfald i praktiken
Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling

Författare: Gabriella Fägerlind
Förlag: Liber

Boken vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare. Den beskriver hur arbetsplatser och organisationer, genom ett framgångsrikt mångfaldsarbete, kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Nyckeln till framgång är att organisationens kultur är inkluderande och att chefer praktiserar ett inkluderande ledarskap. Hur detta kan åstadkommas utgör en central del av boken. Fokus ligger även på hur rekryteringsprocessen och processerna för karriär och utveckling kan utvecklas så att kompetenta personer inte sorteras bort på osakliga grunder vid rekrytering, utveckling och befordran.

Delar av mönster

Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Rapporten syftar till att fördjupa förståelsen för vad diskriminering kan upplevas vara och vilka former diskriminering kan upplevas anta. Rapporten är tydligt uppdelad i områden som diskriminering i arbetslivet, samhälleliga institutioner, hälsa- och sjukvård, utbildningsväsendet samt diskriminering vid handel av varor och tjänster.
Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen (DO)

All inclusive

Författare: Maria Jacobson
Förlag: Premiss

Chefen är en nyckelperson för att motverka diskriminering och skapa ett inkluderande arbetsliv. Boken har ett normkritiskt perspektiv och är tänkt som inspiration i arbetet för och med mångfald och erbjuder tillfälle att vända på outtalade men självklara regler – normer – som påverkar dina värderingar, attityder, tankar, beslut och handlingar. Den innehåller också konkreta exempel och tips på hur du kan gå tillväga i arbetet.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen

Författare: Frida Ohlsson Sandahl
Förlag: Idealistas

Arbetet för inkludering bedrivs med fördel som en del av organisationsutvecklingen och boken är framtagen för att hjälpa att vidga perspektiven så att fler känner sig inkluderande och kan ta del av verksamheten. Boken innehåller kunskap om normkritik, kön och sexualitet och vänder sig främst till ideella organisationer. Dock kan det mest av innehållet appliceras i vilken organisation/företag som helst.

Boken ger verktyg och inspiration till de som är i början av arbetet, samtidigt ger den fördjupad kunskap till de som vill utvecklas och bli ännu bättre på sitt jämställdhetsarbete eller med sin inkluderande kommunikation.

 

 

 

 

 

 

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-06-14

Jag vill veta mer om medlemskapet

Rekrytering – metod Gävle

Gävle kommun har tagit fram riktlinjer för en rekryteringsprocess med fokus på likabehandling. Materialet kan vara ett stöd för ett mer strukturerat arbetssätt som minskar risken för diskriminering och hjälper er att rekrytera ”rätt”, genom kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring.
Läs mer på jamstall.nu

 

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem