Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är en av sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Diskrimineringsombudsmannen (DO) definierar funktionsnedsättning på följande sätt:

”Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera.”

Upplevd diskriminering

Bristande tillgänglighet är den vanligaste anledningen till upplevd diskriminering för personer med funktionsnedsättning, enligt rapporten Mötas av hinder som Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för Delaktighet (MFD) tagit fram. Rapporten bygger på drygt 485 anmälningar som rör funktionsnedsättning som kom in till DO under 2012 och täcker flera samhällsområden som till exempel arbetslivet, handeln och utbildningsväsendet.

Den bristande tillgängligheten kan handla om brister i den offentliga miljön som till exempel fysiska hinder i butiker och restauranger. En annan vanlig orsak till upplevd diskriminering är okunskap och generaliserande föreställningar om människor med funktionsnedsättning som grupp. Resultatet av det kan bland annat vara att människor nekas arbete.

I rapporten konstaterar DO och MDF att det finns ett stort mörkertal. Precis som andra diskrimineringsgrunder så är det långt från alla som upplever diskriminering som anmäler.

Ditt ansvar som chef gällande diskriminering

Som chef har du ett stort ansvar för att säkerställa att det inte förekommer diskriminering i din organisation. Dels som förebild men också för att se till att ni följer lagar och regler. Sedan 2015 ses bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering. Sedan tidigare fanns en skyldighet att genomföra tillgänglighetsåtgärder, men i och med lagändringen utökades skyddet till att även omfatta den som utan att vara yrkespraktikant söker eller fullgör praktik hos en arbetsgivare. Även den som är eller kan bli aktuell som inhyrd eller inlånad personal omfattas av skyddet.

Det innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. En arbetsgivare kan göra sig skyldig till diskriminering om arbetsgivaren inte vidtar skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att undvika att den funktionsnedsatta hamnar i en missgynnad situation.

Vilka åtgärder som en arbetsgivare är skyldig att vidta beror på omständigheter i det enskilda fallet och det går därför inte att generellt ange vilka åtgärder det gäller. Exempel på åtgärder kan vara att se över tekniska hjälpmedel för datorer, hörselslingor i möteslokaler, god ventilation (för allergiker), utformning av trösklar med mera.

Läs mer

Läs mer om skäliga åtgärder och åtgärder för tillgänglighet hos DO


Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem