Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

SMARTA mål

SMART-modellen är ett hjälpmedel för att ta fram mätbara mål.

Att använda mål handlar både om att skapa fokus och att lära sig mer om verksamheten. Eftersom det i en del organisationer finns en tendens till att mäta allt är en viktig fråga att först bestämma vad som ska mätas och vad som kan mätas.

Givet att målen har valts med omsorg behöver de utformas så att det är möjligt att följa upp och utvärdera. Ett utmärkt verktyg för att åstadkomma detta är att gå igenom målen utifrån SMART-modellen.

Även om du och din arbetsgrupp arbetar med mål som har satts högre upp i organisationen så är det viktigt att ta sig tid att gå igenom målen utifrån modellen – både för att.förstå vad målen betyder för ert dagliga arbete och för att skapa mening.

Följande kriterier ska uppnås för att målet ska räknas som SMART:

 • Specifikt
  Det ska vara tydligt vad som ska uppnås för de personer som ska uppnå målet. Målet ska vara exakt så att det inte går att misstolka.

 • Mätbart
  Redan då ni sätter målet bör ni besluta hur ni mäter att ni lyckats. Det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till: är det en viss kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etcetera?

 • Accepterat
  För att målet ska upplevas som relevant måste man förstå vad målet innebär: saknas förståelse är det svårt att känna motivation och sannolikheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i att ta fram målet är ett nyckelord för att uppnå acceptans och för att undvika otydlighet.

 • Realistiskt
  Det ska vara möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion kring om målet är realistiskt är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medarbetaren. Tolkar ni målet på samma sätt? Finns det oklarheten som inte är utredda kring de andra kriterierna?

 • Tidsbundet
  Det ska finnas en tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt.


Exempel på SMART mål

"Tiden för framställning av produkt X ska förkortas med 20 procent av dagens produktionstid. Målet ska vara uppfyllt 2016-01-01. Målet mäts första måndagen varje månad genom att ta ut Y-rapporten."

När du har arbetat med att ta fram ett mål kan du testa det mot modellen för att se om det uppfyller kriteriet för ett ”smart” mål.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-05-16

Använda mål

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem