Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Strategi

För att kunna verksamhetsplanera är det viktigt att veta i vilken riktning och på vilket sätt organisationen ska utvecklas. VAD och HUR gör vi för att förverkliga vår vision? Det är det som strategin ska svara på.

Om du ska kunna planera för det kommande året så behöver du veta i vilken riktning du ska styra arbetet och hur du vill göra det på sikt. Strategin ska ge en beskrivning av nuläget, omvärlden och marknaden samt vilka planer verksamheten har för framtiden. Det är en långsiktig taktik för hur ni ska nå er vision och era mål.

De ramar du sätter utgör grunden för verksamhetens arbete och planeringen. Strategin ska alltså ge riktning för hur ni arbetar på den marknad ni befinner er på. Om det finns formulerat så utgår du ifrån verksamhetens värdegrund, syfte och vision.

Frågor för att börja arbetet med strategin kan vara:

  • Vilka är vi?
  • Vad ska vi göra?
  • Varför gör vi det?
  • Hur ska det göras?
  • Vilka gör vi det för?
  • Hur gör vi det annorlunda från våra konkurrenter?
  • Är det något nytt vi ska göra?
  • Vad kommer det att innebära?

För att kunna svara på frågorna behöver ni även omvärldsbevaka. Vilka trender kan ni se som kommer att påverka er framöver och hur ska ni agera?

Draghjälp mot framtiden

Om du som chef har en utarbetad och genomtänkt strategi så kommer du att spara mycket tid. Precis som med visionen är det viktigt att det finns en plan specifikt för din avdelning så att det är tydligt hur ni tar er framåt. Beslut blir lättare att ta då du har ett "vad" och ett "hur" att luta dig emot. Om du på förhand har det klart för dig så kan du leda med tydlighet och skapa bättre fokus i arbetet.

Precis som med en vision så är en strategi något som kanske redan finns på plats. Då fungerar den som en ledstång för hur verksamhetsplanen sedan ska utformas.

Vilka ska vara med?

Bestäm dig tidigt för hur du vill involvera dina medarbetare i strategiarbetet. Om de har arbetat länge, har ett helhetstänk, eller har god insikt i marknaden så kan de vara en ovärderlig hjälp. Men kom ihåg att alla medarbetare inte är intresserade att arbeta med strategisk planering.

Det viktigaste är att du känner förtroende för dem som ska arbeta fram strategin tillsammans med dig. Har du bjudit in till samarbete är det också viktigt att medarbetarna verkligen får vara delaktiga. Annars är det stor risk för att arbetet inte kommer att bli fruktbart och att strategin inte blir accepterad.

Oavsett vad du väljer att göra i den här delen av arbetet så är det viktigt att du kommunicerar tydligt. Att förankra strategin hos medarbetarna kommer att vara nyckeln till om du lyckas eller inte.

Nulägesanalys för genomförande

För att testa strategins hållbarhet kan du göra en SWOT-analys på det ni kommer fram till. Analysen är en strukturerad bedömning av förutsättningarna kring genomförandet av strategin.

SWOT står för strength, weakness, opportunities och threats (på svenska: styrkor,svagheter, möjligheter och hot). Dessa förutsättningar finns kring och i organisationen. Vilka inre och yttre faktorer är det som underlättar respektive försvårar för strategins genomförande? I figuren listar ni alla saker ni kan komma på som har inverkan på genomförandet.

Styrkor och svagheter är de parametrar som ni i organisationen själva kan styra och ta beslut kring. Möjligheter och hot ligger utanför organisationen, till exempel att beslut fattas av andra eller genom lagar och bestämmelser.

Illustration: SWOT

Analys och åtgärder

Själva analysen går ut på att förtydliga vilka interna styrkor som svarar upp mot de interna svagheterna och de externa hoten. Möjligheterna är det som driver på eller hjälper strategin och ert arbete framåt. De kan även svara upp mot vissa externa hot.

På samma sätt som du ser styrkor som svarar upp mot svagheter kan du även upptäcka gap, alltså en avsaknad av styrkor och kompetenser. Då kan analysen vara till god hjälp för planering av vilken sorts kompetensutveckling eller förstärkning som ska till i verksamheten.

Analysen fungerar som en beredskapsplan för genomförandet. Redan på förhand har du skapat en överblick för var du kan stöta på utmaningar och hur dessa kan lösas med de resurser du har till hands.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-08-26

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem