2012-01-25

Chefsbarometern: Var fjärde chef har behövt polisanmäla

Enligt den senaste Chefsbarometern från Ledarna har var fjärde chef i Sverige någon gång varit tvungen att polisanmäla ett brott eller brottsmisstanke. Chefsbarometern om etik bland 1 201 chefer ger en bild av chefer som i 10 fall av 10 ser sig som förebilder med ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel när det gäller värderingar och normer kring vad som är tillåtet och otillåtet på arbetsplatsen.

I undersökningen som genomförts av analysföretaget Novus Opinion på uppdrag av Ledarna anger samtidigt hälften av cheferna att de känner ett litet stöd eller saknar stöd helt och hållet. 70 procent av de tillfrågade cheferna säger att deras organisation har riktlinjer och policyer att luta sig mot.

Johan Frisö– Det finns få eller inga enkla chefsuppdrag. Vår undersökning visar att var tionde chef saknar riktlinjer och arbetar i organisationer och företag som helt saknar diskussioner om värdegrundsarbete och liknande. Då räcker inte den egna etiska kompassen till, säger Johan Frisö, ledarskapsexpert inom karriärfrågor på Ledarna.

Enligt undersökningen har så många som fyra av tio chefer det senaste året bevittnat allvarliga former av etiska övertramp, så som att ansvariga valt att blunda för pågående oegentligheter på arbetsplatsen.

– Vi läser dagligen i tidningar om organisationer och företag där chefskapet brustit på olika sätt. Det handlar om allt från omfattande bedrägerier i finansbranschen till vårdbolag som vanvårdar åldringar. Undersökningen visar hur viktig en levande diskussion om etikfrågor är, säger Johan Frisö, ledarskapsexpert inom karriärfrågor på Ledarna.

Chefer har tillgång till information som är känslig. Så många som fyra av tio chefer känner till saker om sina medarbetare som skulle ge direkt negativa eller allvarliga konsekvenser gällande deras anställning.

Faktum är att så gott som alla chefer känner att de i sin chefsroll har ett särskilt ansvar. Framförallt ser cheferna sig som viktiga föredömen när det gäller värderingar och normer. Det är chefen som sätter standarden för vad som är tillåtet och otillåtet.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem