2013-06-17

Ledarnas omvärldsspaning vecka 23-24

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Prognoserna om svensk ekonomi och arbetsmarknad visar att uppförsbacken verkar längre än man kan önska. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Women on corporate boards face gender-specific obstacles

Women make up a small share of officers on corporate boards: in 2012, women held just over 10 percent of seats around the globe. A new survey of the women who do make it onto boards reveals some of the barriers that they still face at the top.

Think Progress 2013-06-04

Långt kvar till jämställt i styrelserna

Kvinnorna i de svenska börsbolagens styrelser minskar för andra året i rad. Andelen kvinnliga styrelseledamöter är nu nere på 22,3 procent, nästan samma siffra som 2010.

DN 2013-06-11

Ministrar öppnar för en lag om kvotering

Utvecklingen mot jämställda styrelser i börsbolagen går för långsamt, enligt jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP). Hon utesluter inte längre lagstiftad kvotering. ”Det är klart att beslutet rycker närmare”.

DN 2013-06-12

Sverige mest jämställt i Europa

Sverige är EUs mest jämställda land, visar unionens första topplista i denna tävlingsgren. Segervapen: Svenska kvinnor har politiskt inflytande och svenska män tar ansvar i hushållet.

Sydsvenskan 2013-06-13

Facklig marknad

Ovanligt få strejkdagar i årets avtalsrörelse

Årets stora avtalsrörelse har haft ovanligt få strejker hittills. 375 arbetsdagar har gått förlorade vilket är försumbart jämfört med tidigare avtalsrörelser. Statliga Medlingsinstitutet ser de få strejkdagarna som tecken på en väl fungerande lönebildning.

Sveriges Radio 2013-06-07

750 000 löntagare kan stå utanför kollektivavtalens försäkringsskydd

På två år har andelen löntagare med kollektivavtal minskat med 5 procentenheter. Idag kan upp till 750 000 löntagare sakna tjänstepension och andra försäkringsförmåner som är kopplade till dessa avtal. Sedan 2011 har andelen löntagare som omfattas av kollektivavtal minskat från 87 till 82 procent.

Folksam 2013-06-07

Ledarskap

Mellanchefer vill ha mer tid för utveckling

Ledarskapet har en avgörande betydelse för att skapa ett kreativt klimat och särskilt mellanchefer har en viktig roll för att åstadkomma detta. Var femte av de tillfrågade grupp- och mellancheferna säger att de vill bli bättre på att stödja innovationsarbetet. Fyra av tio anser att de lägger för mycket tid på administration. Sex av tio chefer anser att de ägnar för lite tid åt att utveckla sitt eget ledarskap.

Kvalitetsmagasinet 2013-06-04

CEOs Are Different from Us (and from CFOs)

Just 9.8% of chief executives can be categorized as risk-averse, compared with 64% of the (similarly aged) general population, according to a survey of about 1,000 top leaders in the U.S. by John R. Graham, Campbell R. Harvey, and Manju Puri of Duke University. Moreover, 80% of CEOs are very optimistic, well above the mean. CEOs are also much more optimistic than CFOs; only 65% of CFOs can be classified as very optimistic.

Harvard Business Review 2013-06-10

Svenska företag prioriterar inte ledarskapet

Nästan var sjätte chef i Sverige, eller 16 procent, lägger i stort sett ingen tid på sitt ledarskap. Många chefer anser sig inte heller få tillräckligt stöd från sin närmaste chef. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI). ”Många chefer är så pressade av andra arbetsuppgifter att tiden för att jobba med ledarskap försvinner. Generellt sett är cheferna frustrerade över bristen på tid i vardagen och upplever ofta att de ensamma drar ett tungt lass. Det leder till lägre arbetsglädje hos cheferna”, säger Agneta Saxeby, EEI ansvarig på Ennova.

Ennova 2013-06-10

Lön

Starkt stöd för individuella och prestationsbaserade löner

Plåtslageriernas Riksförbund och Maskinentreprenörerna som tillsammans organiserar 40 procent av arbetsgivarna inom bygg och installationsindustrin, har låtit Demoskop och United Minds genomföra två undersökningar kring hur arbetstagare i LO-kollektivet respektive arbetsgivare inom plåtslageri ser på lönebildning. En av undersökningarna visar att 74 procent av de tillfrågade byggnadsarbetarna vill att graden av ansvarstagande ska vara avgörande för löneutvecklingen och 73 procent att den prestation som görs ska påverka lönen.

Entreprenörföretagen 2013-06-03

Medlingsinstitutet: Lönerna ökade total 2,4 % i januari-mars

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,2 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 2,7 procent.

DI 2013-06-03

Chefer tjänar på nytt jobb

Att byta jobb har länge varit ett sätt att höja sin lön. Och för dig som redan är chef lönar det sig mer än för andra. Sveriges Ingenjörers statistik visar att speciellt för den som är chef inom den kommunala sektorn kan ett jobbyte ge en ordentlig lönehöjning.

Ingenjören 2013-06-04

Skärpta krav på jämställda löner

Riksdagens oppositionspartier kör åter över regeringen och kräver högre ribba i arbetet för jämställda löner. De vill att arbetsgivare med minst tio anställda ska kartlägga lönerna och göra handlingsplaner för jämställda löner varje år. Riksdagen ställer krav på regeringen att skärpa diskrimineringslagens regler om lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner. Det arbetet ska göras varje år, och av alla arbetsgivare med minst tio anställda, enligt riksdagsmajoritetens tillkännagivande.

Publikt 2013-06-10

Karriär & arbete

Så många jobbar hemma

Yahoos förbud mot distansarbete fick stor uppmärksamhet. Men vd Marissa Mayer går mot strömmen. Men det finns tecken på att policyn avviker från den stora trenden. En ny undersökning från analysföretaget Forrester visar att 26 procent arbetar på distans minst en dag i veckan. Motsvarande siffra år 2010 var 18 procent.

Computer Sweden 2013-06-04

Innovation key to retaining skilled workers, report finds

HR departments must "think bigger" on innovation if they want to retain their most talented employees, a report by Futurestep, a Korn/Ferry company, has found. Exploring the potential impact of innovative methods in recruiting, developing and engaging staff, the study of more than 4,000 skilled workers from around the world revealed nearly half are prepared to quit a job they're happy in if they feel they are being let down on promises around innovation.

HR Magazine 2013-06-07

Sverige har största sysselsättningsglappet i EU

Sverige är det EU-land som har den största skillnaden i sysselsättning på arbetsmarknaden mellan egna medborgare och personer som har medborgarskap utanför EU. Om man ser till skillnaden i sysselsättningsgraden – andelen av hela befolkningen i arbete – mellan medborgare och dem som kommer utifrån EU är Sverige sämst i unionen.

Europaportalen 2013-06-10

Forskare efterlyser föreskrift om stress

Allt fler blir sjuka av stress men arbetsmiljölagstiftningen har inte hängt med. Det finns till exempel inga föreskrifter som på ett tydligt sätt reglerar arbetsgivarnas ansvar för att förebygga skadlig stress. Det framgår i en avhandling från Göteborgs Universitet.

Prevent 2013-06-10

Svag arbetsmarknad i sommar

Efter förra kvartalets försiktiga jobbprognos planerar arbetsgivarna för ytterligare ned-gångar i sysselsättningen under sommaren och sysselsättningstrenden är negativ för första gången på fyra år. Endast Skåne och östra Götaland har lämnat positiva jobbprognoser och storstadsregionerna Stockholm och Uppsala samt västra Götaland, där merparten av landets stora arbetsplatser återfinns, rapporterar negativa sysselsättningstrender. Bland de undersökta branscherna förväntar sig handeln ett uppsving medan merparten av övriga branscher rapporterar negativa jobbplaner med stora minskningar både på kvartals- och årsbasis.

Manpower 2013-06-11

Job insecurity and restructuring top causes of work-related stress

Job insecurity and job reorganisation (72%) are seen as the most common causes of work-related stress across Europe, followed by hours worked or workload (66%) and unacceptable behaviours such as bullying or harassment (59%). These are the main findings of a pan-European opinion poll conducted on behalf of the European Agency for Safety and Health at Work.

ETUI 2013-06-12

Arbetslösheten parkerad på cirka 8 procent

Arbetslösheten uppvisar små förändringar under maj, jämfört med månaderna innan. Men på ett års sikt har arbetslösheten stigit med 14 000 personer. Antalet uppgick nu till 383 000 personer, vilket motsvarar 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet varslade om uppsägning har ökat marginellt jämfört med maj förra året. Den långsiktiga trenden har dock under det senaste halvåret varit nedåtriktad.

Arbetsförmedlingen 2013-06-14

Ekonomi

Vänteläge i tjänstesektorn

Idag presenteras Almegas tjänsteindikator för andra kvartalet. Den pekar på ungefär oförändrad produktionsnivå under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period 2012. Tjänstesektorn ser därmed ut att ha intagit vänteläge inför den konjunkturförbättring som företagen förväntar sig det närmaste halvåret.

Almegabloggen 2013-06-11

HUI sänker BNP-prognos

HUI tror att den svenska detaljhandeln kan återhämta sig under resten av året, efter en svag inledning, och håller fast vid den tidigare prognosen om att den totala detaljhandeln kommer att öka med 2,5 procent i fasta priser i år och 2,5 procent 2014. Det framgår av en ny prognos som presenterades på tisdagen. HUI justerar dock ned BNP-prognoserna till 1,4 procent i år och 2,4 procent 2014, från 1,6 respektive 3,0 procent tidigare. Prognoserna för hushållens konsumtion lämnas ändå oförändrade på +2,0 procent i år och +3,0 procent nästa år.

Affärsvärlden 2013-06-11

Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturuppgång i uppförsbacke

En försiktig optimism präglar företagens bedömningar av framtidsutsikterna. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj. Konjunkturläget är fortfarande svagt även om det har förbättrats under våren. Priserna väntas stiga långsamt framöver och är knutna till ett lågt kostnadstryck och förhoppningar om stigande efterfrågan.

Riksbanken 2013-06-13

Övriga trendsignaler

Unga efterlyser mindre individfokus

Individualismen i samhället har gått för långt och man bör satsa på gemensamma mål istället, menar en stor del av världens unga. Den slutsatsen drar konsultbolaget Kairos Future i en ny rapport.

DN 2013-06-04

Ökad export med utrikesfödda medarbetare

Att anställa utlandsfödda medarbetare är förknippat med ökad utrikeshandel. Det visar Magnus Lodefalk, Örebro universitet, som i sin forskning ser det här sambandet i ett material från 12 000 företag med minst tio anställda.

Forskning.se 2013-06-12

Uppdaterat: 2013-06-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem