2012-06-25

Ledarnas omvärldsspaning vecka 25

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Medlingsinstitutets senaste lönerapport visar att lönegapet mellan män och kvinnor minskar, men mycket långsamt. Jämfört med året innan minskar skillnaden med 0,2 procent. Läs om detta och annat i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Fler kvinnliga professorer

Var fjärde professor är kvinna. Det är en tredubbling sedan år 1995, då andelen kvinnor bland landets professorer bara var åtta procent, visar statistik från Högskoleverket och SCB.

Publikt 2012-06-18

TCO och LO anmäler Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter

De svenska arbetsmarknadslagarna strider mot internationella regler om strejk- och för-handlingsrätt. Det anser LO och TCO som nu anmäler Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

TCO 2012-06-21

Facklig marknad

Sweden ratifies the Maritime Labour Convention

Today, the Government of Sweden deposited with the International Labour Office the instrument of ratification of the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006). Sweden is the 28th ILO Member and the eighth member of the European Union to ratify this landmark Convention.

ILO 2012-06-18

"Ska bli enkelt att anställa studenter"

Fler studenter borde få chansen att jobba extra på olika myndigheter under studietiden. Det anser akademikerfacket Saco-S, som idag lägger fram ett förslag om ett särskilt kollektivavtal för studentmedarbetare. Saco-S presenterar sitt förslag vid ett möte med Arbetsgivarverket idag. Inspirationen till det nya avtalet har hämtats från Danmark.

SvD 2012-06-19

Svenskt Kvalitetsindex visar på missnöjda medlemmar

I SKIs mätning får facken låga betyg av sina medlemmar och en alarmerande andel av medlemmarna är missnöjda. Branschen som helhet får ett betyg som hamnar under betyget för äldreboenden under föregående år. Trots det samlade missnöjet finns skillnader i hur olika fackföreningars medlemmar upplever sitt medlemskap och vad som är viktigt för dem. Ett utbrett missnöjde finns gällande kollektivavtalen. Medlemmarna riktar skarp kritik till fackförbunden och menar att de presterar dåligt vid förhandlingar om arbetsvillkor och speciellt om lön. Samtidigt finns ett stort missnöjde då medlemskapen inte anses vara prisvärda vilket är en utmaning som samtliga fackföreningar ställs inför.

Ledarskap

Viktigt att chefen ser mig

Dagens unga talanger vill ha utvecklande ledarskap. Tydlig, trygg och inspirerande. Så ska en bra chef vara, visar en undersökning över hur unga talanger ser på ledarskap och karriär.

DI 2012-06-18

Nya ledare plockas ur ideella sektorn

Hela 74 procent av Sveriges ledare och chefer har haft ett ideellt engagemang, visar Novus senaste undersökning. Projektet Värdebaserat ledarskap ger unga ledare redskap för att förvandla engagemanget till etiskt chefskap.

Affärsliv 2012-06-20

Lön

Långsamt minskande lönegap mellan män och kvinnor

Medlingsinstitutets senaste lönerapport visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 14,1 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,2 procent jämfört med året innan. Tar man hänsyn till lönepåverkande faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor krymper skillnaden till 5,9 procent.

Medlingsinstitutet 2012-06-20

Karriär & arbete

Unga som varit arbetslösa länge ökar med 63 procent

Andelen unga, 18-24 år, som varit arbetslösa i mer än två år har ökat med 63 procent från 2010 till 2011. Samtidigt minskar ungdomsarbetslösheten och tiden som unga är inskrivna på arbetsförmedlingen något. Det visar Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2012.

Ungdomsstyrelsen 2012-06-18

Fortsatt stabilitet på arbetsmarknaden

I maj 2012 var 4 629 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 410 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 145,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen och att arbetslösheten inte minskar.

SCB 2012-06-19

Få chefer siktar mot utlandet

En utlandskarriär står lågt i kurs bland Sveriges chefer. Det visar en färsk undersökning. Bara 4 procent kan tänka sig karriär utomlands. Borta bra men hemma bäst verkar vara melodin för svenska chefer. När drygt 1300 av Sveriges chefer tillika medlemmar i organisationen Ledarna fick svara på frågor om jobb och karriär var det inte utlandskarriär som stod högst i kurs. Bara 4 procent anser att en flytt utomlands är ett tänkbart alternativ.

SvD 2012-06-20

Lider du av fel ålder?

Åldersnojan på den svenska arbetsmarknaden finns både bland yngre och äldre, och många tycker sig ha fel ålder vid olika faser i livet, konstaterar TRR Trygghetsrådet i den nya boken Du har fel ålder. Drygt var tredje svensk, 35 procent, har upplevt att åldern varit ett problem då de sökt arbete. Det är framförallt den yngsta åldersgruppen och som upplever detta. Och bland dem som nu jagar ett jobb har 64 procent upplevt åldershinder.

SvD 2012-06-21

Ekonomi

Företagen bromsar in

Den svenska ekonomin utvecklades svagt positivt under det första kvartalet 2012. Men i kölvattnet av vårens turbulens och osäkerhet i Sydeuropa vänder ekonomin nu åter nedåt. Osäkerheten i ekonomin leder till minskade investeringar i de svenska företagen. Basindustrier som skogsindustri, stål och metall, samt kemi investerar mindre. Byggandet bromsas, framförallt bostadsbyggandet minskar kraftigt. Sektorer som fortsätter att investera är inte minst gruvindustri och energi, däribland vindkraft. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport.

Svenskt Näringsliv 2012-06-19

Lågkonjunkturen fortsätter

Återhämtningen i den svenska ekonomin har kommit av sig. Först 2013 förbättras konjunkturen. Men sunda statsfinanser och låg statsskuld gör att svensk ekonomi är rustad för att möta en betydligt svagare utveckling. Arbetsmarknaden visar motståndskraft genom att företagen behåller personal trots försämrade utsikter.

Konjunkturinstitutet 2012-06-20

Övriga trendsignaler

Lång semester är inte bättre än flera korta ledigheter

Semestern är viktig för hälsan. Men inget tyder på att en lång, sammanhängande semester skulle vara bättre för hälsan än flera kortare ledigheter. Det skriver forskarna Bengt Arnetz och Jessica de Bloom, som presenterar ny forskning som stöder deras teser.

DN 2012-06-17

Ungas intresse för politik hittar nya lekfulla former

Unga människor engagerar sig inte i partipolitiska institutioner men det betyder inte att de är ointresserade av politik. De väljer nya forum för att diskutera samhällsfrågor. Anne Kaun, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, har undersökt ungas engagemang i Estland. Anne Kauns doktorsavhandling visar att ungas samhällsintresse i Estland inte ryms inom de traditionella partipolitiska formerna utan är allt oftare kopplat till deras medievanor.

Forskning.se 2012-06-20

Uppdaterat: 2012-06-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem