2012-02-24

”Medlemmarnas lön ska sättas individuellt”

Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till att sammanställa forskningen om lönespridningens koppling till företagens effektivitet. Glädjande, tycker Ledarnas ordförande Annika Elias, som däremot inte delar uppfattningen att hela ansvaret för förändring ligger på de fackliga organisationerna.

Annika EliasVarför är det ett bra initiativ?
– Det är positivt på så sätt att det finns ont om forskning kring lönebildningsfrågan samtidigt som det finns mycket tyckande. I grunden har vi också samma uppfattning som Svenskt Näringsliv om hur en lönebildning som är bra för Sverige och i takt med tiden ska se ut.

Vilken lönebildning ska man ha för att nå fram till lönespridning?
– Med en individuell lönebildning där lönen sätts utifrån kompetens får man också en bra lönespridning bland medarbetarna.

Spelar den faktiska utvecklingen av löneskillnaderna roll för de anställdas löneutveckling?
– Enligt Svenskt Näringslivs rapport innebär en ökad lönespridning att nivån för hela gruppen höjs. Vi har ingen anledning att motsäga detta utan vår uppfattning är att man inte ska vara rädd för lönespridning. En bra spridning visar att den individuella lönebildningen på företaget fungerar. I Sverige som har en betydligt mer sammanpressad lönestruktur än i andra länder skulle en ökad spridning kunna få fart på företaget.

Vad är problemet?
– Trots att Ledarna i 20 års tid arbetat med lokal, individuell lönebildning är det en bit kvar till målet – att medlemmarnas lön fullt ut ska sättas individuellt. Alltför många medlemmar är fortfarande missnöjda med hur lönebildningsprocessen sköts. Vi måste se till att våra sifferlösa avtal fungerar perfekt för att även andra organisationer ska våga följa efter.

– Därför uppmanar vi arbetsgivarorganisationerna att vara mer pådrivande i frågan så att deras medlemsföretag faktiskt följer de avtal vi har i dag, och inte lutar sig tillbaka och skyller den omoderna lönebildningen på facken.

Varför är det så här?
– Alltför många företag slarvar med processen och lever inte upp till avtalen. Det finns ett gemensamt ansvar från fack och företag att få en bra, modern lönebildning. Även i branscher och företag som på pappret arbetar med lokal lönebildning, är det alldeles för vanligt att medarbetarna upplever att de inte kan påverka sin löneutveckling. Många chefer har nämligen inget eller begränsat mandat från sina överordnade att sätta löner utifrån medarbetarnas förmåga och insats.

Vilka konsekvenser kan det leda till?
– En bra fungerande löneprocess är en del av ett modernt arbetsgivarvarumärke. När man ska konkurrera om de bästa medarbetarna måste man kunna erbjuda en vettig modell för lönesättning. Annars riskerar företagen att tappa i konkurrenskraft då spetskompetensen hellre söker sig till andra länder med bättre betalt och större frihet. Dessutom riskerar man att tappa engagemang hos samtliga medarbetare.

Vad vinner vi på en förändring?
– Det finns bara vinnare i detta. Enskilda medarbetare skulle antagligen gå till jobbet med större glädje då de får feedback på sin arbetsprestation. För chefer skulle det innebära ett bra redskap för att kunna belöna duktiga medarbetare. Företagen skulle inte kasta lönepengar i sjön utan i stället kunna satsa på de medarbetare som anstränger sig.

Trots brister är de flesta medlemmarna nöjda med lönebildningsprocessen. Hur får man det att fungera i praktiken?
– På de ställen där vi har väl fungerande avtal är det för att vi både har en vd och HR-ansvarig som är medvetna och engagerade. En aktiv och kunnig företrädare är också en nyckelperson för att få fungerande lokala avtal. Problemen bottnar ofta i okunskap där företagen sitter fast i gamla system och har svårt att tänka om.

– Det finns inga genvägar utan handlar om att ta frågan på allvar. Man måste skapa en bra lönepolicy och vettiga kriterier för hur medarbetarna ska bidra för att få en högre lön. Samtidigt måste chefer utbildas för att kunna hålla riktiga lönesamtal och få rätt mandat.

 

Om rapporten

Docent Fredrik Heyman, Institutet för Näringslivsforskning, har gjort en genomlysning av den forskning som finns om hur löneskillnader påverkar företagets lönsamhet, de anställdas löner och ägarnas avkastning. Rapporten – Hjälpande eller stjälpande lönebildning – presenterades vid ett seminarium i slutet av januari och finns att ladda ner på Svenskt Näringslivs webbplats.

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem