2015-01-19

Årets första omvärldsspaning

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I årets första omvärldsspaning kan du bland annat läsa att Medlingsinstitutet får i uppdrag att analysera kollektivavtalen ur ett jämställdhetsperspektiv, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Några av nyheterna från och med vecka 50, 2014, till och med vecka 3, 2015:

Jämställdhet & diskriminering

Medlingsinstitutet får jämställdhetsuppdrag

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Medlingsinstitutet för budgetåret 2015. Medlingsinstitutet får i uppdrag att under 2015 analysera de centrala kollektivavtalens konstruktion utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringen 2014-12-22

Nya regler påverkar arbetslivet

Sedan årsskiftet kan fler anställda anmäla bristande tillgänglighet på jobbet som diskriminering. Det är en av flera lagjusteringar som kan få följder på landets arbetsplatser. Vid årsskiftet utvidgades förbudet mot diskriminering i svensk lag. Lagändringen innebär att bristande tillgänglighet kan anmälas som diskriminering inom 16 olika samhällsområden, från socialtjänst till allmänna sammankomster.

Prevent 2015-01-07

Sverige fjärde bäst på kvinnorepresentation i styrelser

Sverige är fyra i världen när det gäller kvinnlig representation i bolagsstyrelser. Norge toppar med 35,5 procent och Japan ligger i botten med ynka 3,1 procent. Den ameri-kanska påtryckningsgruppen Catalyst har gjort sammanställningar av kvinnors ställning i amerikanskt näringsliv i många år. 2014 vidgades granskningen till att omfatta Kanada, Västeuropa, Australien och tre länder i Asien.

SvD 2015-01-14


Facklig marknad

”Varsel kostar lika mycket som konflikt”

Fackförbunden orsakar stora skador för företagen genom sina varsel. Det anser arbets-givarorganisationen Svenskt Näringsliv som vill begränsa konflikträtten. Men organisationens uttalanden och rapport över fackens varsel underkänns av motparten LO. ”Jag håller inte med om deras slutsatser, de är befängda”, säger Torbjörn Johansson, avtals-sekreterare på LO.

SvD 2014-12-08

Kommunal: ”Vi ställer inte upp längre”

Kommunal revolterar mot ramverket för lönebildningen som gör att undersköterskornas löner aldrig kan komma ikapp industriarbetarnas. – Det här systemet håller inte längre, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare. Men parterna i industrin vill be-hålla systemet – det hindrar inte att prioriterade kvinnogrupper får mer än industrins anställda.

Arbetet 2015-01-16


Ledarskap

Senior executives find dealing with Millennials 'stressful'

A friction between working styles means senior executives find working with Millennials stressful, according to London Business School adjunct professor of organisational be-haviour Richard Jolly. Jolly told HR magazine the generation currently in senior executive roles – typically Baby Boomers or Gen X – are used to having more control in their rela-tionships than they are afforded when dealing with the youngest employees.

HR Magazine 2014-12-08

Morgondagens chefer är redan här

Chefsstolarna gapar tomma. Men för att locka unga till chefspositioner behöver rollen förändras. Framtidens chefer vill inte ha ett statiskt och hierarkiskt ledarskap, utan an-svar i kombination med utveckling och meningsfullhet.

Kvalitetsmagasinet 2014-12-09

Kvinnor ses som bra chefer – men blir ändå inte fler

Fler män än kvinnor är chefer. Betyder det att vi uppfattar män som bättre ledare än kvinnor? En avhandling i psykologi visar tvärtom att när bra chefskap beskrivs så nämns många egenskaper som traditionellt setts som kvinnliga. Dessutom värderas kvinnliga chefer lika positivt av sina medarbetare som manliga chefer. Trots det kvarstår många svårigheter för kvinnliga chefer.

Forskning.se 2014-12-11


Lön

Hårda krav driver på löneskillnader mellan mammor och pappor

Ojämställdhet I högkvalificerade yrken är könslönegapet betydligt större mellan mammor och pappor än mellan kvinnor och män utan barn. Charlotta Magnusson och hennes kollegor vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, har undersökt samband mellan lönenivåer, levnadsförhållanden och arbetsvillkor. Studierna visar något som framkommit även tidigare, att könslönegapet är betydligt större i högkvalificerade yrken jämfört med mindre kvalificerade.

Arbetsvärlden 2014-12-09

Så blev svenskarnas lönelyft

Löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med oktober. För tjänstemännen ökade lönerna med 2,8 procent och för arbetare 2,8 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningen till 2,8 procent. Det visar Med-lingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Annons: Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari till och med oktober månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013.

DI 2015-01-05


Karriär & arbete

Stort behov att rekrytera inom offentliga tjänster

När exportnäringarna står och stampar i skuggan av eurokrisen har offentliga tjänster tagit över som motor på den svenska arbetsmarknaden. Men bristen på rätt utbildad arbetskraft ökar. Det är en tudelad arbetsmarknad som beskrivs i Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2015 och 2016. Utvecklingen i världsekonomin är splittrad.

Arbetsvärlden 2014-12-11

Lägsta varselsiffran sedan 2007

Antalet varslade i verkstadsindustrin blir i år det lägsta sedan före finanskrisen. En orsak är det ökade inslaget av bemanningsföretag. ”Dessa är bufferten som tar smällarna”, säger Metallbasen Anders Ferbe. Fram till och med november har 5 360 anställda i verkstadsindustrin varslats om uppsägning. Håller trenden i sig landar årets totalsiffra kring 6 000. Så lågt har antalet inte varit sedan 2007, alltså året före finanskrisen smällde till hösten 2008.

SvD 2014-12-21

Personligheten avgör jobbsökandet

Vilka kandidater får arbetsgivare om de rekryterar aktivt sökande via annons jämfört med om de headhuntar passivt jobbsökande via till exempel LinkedIn? Svaret ges i en studie från Högskolan Kristianstad. Det är personligheten som avgör hur individer hante-rar sin karriär. De som är mer aktiva i sitt jobbsökande är mera äventyrliga, belöningssökande och kompromissinriktade, mera karriärbenägna och mindre tillfredsställda med sina jobb jämfört med de som är passivt jobbsökande.

Forskning.se 2014-12-22

Unga kvinnor väljer bort it-branschen

Redan nu har it-branschen svårt att rekrytera kvinnor. Och det blir inte lättare framöver. Intresset för branschen hos unga kvinnor är i botten, visar en ny undersökning. ”Vi vet inte vad det beror på, vi kan bara konstatera att det är så. Bara 5 procent av kvinnor 16-30 år är intresserade av ett jobb inom data/it”, säger Lukas O Berg, vd på analysföretaget Insight Intelligence i Stockholm.

Ingenjorskarriar.se 2015-01-12

Så många svenskar är på jobbjakt

Ett nytt år brukar innebära nya föresatser. Det kan t ex innebära att byta jobb. En ny internationell undersökning visar att svenskarna är mest sugna på ett jobbskifte under 2015. Enligt undersökningen så är 45 procent antingen på aktiv jobbjakt eller sonderar terrängen för nya jobb. Att jämföra med t ex Norge där bara 24 procent är intresserade att byta arbete. Å andra sidan så är det bara 18 procent av svenskarna som uppger att de faktiskt bytt jobb det senaste halvåret.

Du & Jobbet 2015-01-14

Jobbglädjen minskar utom för chefen

Fyra av tio anställda på småföretag tycker att arbetsglädjen på jobbet minskat. Men de-ras chefer tycker att den ökat, visar en ny undersökning. Länsförsäkringar har frågat 1 000 anställda och lika många chefer bland landets småföretag om hur de ser på arbets-glädjen. Bara 6 procent av cheferna tycker att den minskat på ett år, medan siffran bland de anställda är 40 procent.

SvD 2015-01-15


Ekonomi

KI sänker BNP-prognosen

Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin BNP-prognos. För 2015 blir det en kraftig sänkning till en väntad tillväxt på 2,3 procent, mot tidigare prognos på 3,1 procent. 18 december 2014 kl 09:34, uppdaterad: 18 december 2014 kl 10:30 KI:s prognos för årets tillväxt justeras också ned, från 1,8 procent i föregående prognos till 1,7 procent i den nya pro-gnosen. Inflationsprognosen för 2015 sänks också radikalt, till 0,1 procent mot tidigare beräkning på 1,1 procent.

SvD 2014-12-18

Solid uppgång inom industrisektorn

PMI (Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex) steg till 55,4 i december från 52,7 i november och samtliga ingående delindex bidrog till månadens uppgång samtidigt som alla delindex befinner sig i tillväxtzonen. Uppgången under december gör att inköpschefsindex steg svagt under fjärde kvartalet, till 53,4, jämfört med 53,1 kvartalet innan. Inköpschefsin-dex indikerar en solid industrikonjunktur där produktionsplanerna i kombination med ett förbättrat orderläge indikerar en långsam expansion under kommande halvår.

Swedbank 2015-01-02

Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige

Tillväxtanalys fick i 2014 års regleringsbrev uppdrag att beskriva digitaliseringens om-fattning i det svenska näringslivet och analysera dess effekter på tillväxt och företa-gande. Nya tillväxtberäkningar visar att IKT-sektorn till stor del drivit produktivitetsut-vecklingen i Sverige under perioden 1995–2013. Men den stora tillväxtpotentialen ligger i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen.

Tillväxtanalys 2015-01-15


Övriga trendsignaler

Onödiga arbetsuppgifter

En ny dansk studie visar att arbetsuppgifter som upplevs som onödiga både kan orsaka stress och leda till psykisk ohälsa. Störst konsekvenser får det för personer som redan från början upplevde sig må sämre psykiskt. Studien har genomförts på 1 350 socialar-betare och personer i vårdyrken som via enkäter, vid tre olika tillfällen under sex års, tid fått svara på frågor om sitt arbete och sin hälsa. Resultaten visar en tydlig koppling mel-lan onödiga arbetsuppgifter och upplevelse av stress, psykisk ohälsa, ineffektivitet och en ökad mängd stresshormon i kroppen.

Prevent 2014-12-10

Introverts are the most ruthless employee evaluators

Keeping introverts on your side could pay real dividends at the office. That's because introverts are more likely to give negative employee evaluations if they don't like your personality, according to a study from researchers at Oregon State University, the Uni-versity of Florida and University of Notre Dame. Extroverts received the harshest evaluations from introverts, who consistently undervalued their outspoken coworkers' abilities and contributions.

Bigthink.com 2014-12-22

Studie: Fyra globala miljögränser har överskridits

Fyra av jordens grundläggande system har rubbats i grunden, hävdar forskare. Nu har fyra av jordens nio planetära gränser överskridits som en följd av människans framfart, visar en studie som publiceras i tidskriften Science inom kort. Studien har sammanställts av 18 forskare under ledning av Professor Will Steffen från Stockholm Resilience Centre. Planetära gränser är ett begrepp som hjälper till att hitta ett säkert handlingsutrymme för mänskligheten. Det finns enligt denna forskning nio stora miljöproblem som riskerar att störa livsviktiga funktioner.

Miljöaktuellt 2015-01-13

Uppdaterat: 2015-01-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem