2015-04-13

Ledarnas omvärldsspaning vecka 14-15

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna, har sammanställt några av de senaste veckornas nyheter inom bland annat ledarskap, lön och jämställdhet.


Jämställdhet & diskriminering

Svårare avancera för äldre

Risken att bli diskriminerad på arbetsmarknaden har ökat. Det tycker allt fler chefer. Enligt en undersökning bland 400 chefer i privat och offentlig sektor är det betydligt fler idag än för två år sedan som anger att ålder, funktionsnedsättning, könsuttryck eller etnicitet innebär risk för diskriminering. Största risken för diskriminering vid rekrytering är funktionsnedsättning följt av ålder. 2013 ansåg 49 procent att funktionsnedsättning inte innebar ett hinder för att nå en chefsposition inom den egna organisationen.

Du & Jobbet 2015-04-09

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll. Christina Bergqvist är statsvetare i Uppsala och har i det RJ-finansierade projektet Vem tar hand om barnen?

Forskning.se 2015-04-10


Facklig marknad

Statlig utredning föreslår entreprenöransvar

Regeringens utredare Anna Middelman har presenterat slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler. Den innebär bland annat lagstiftning om att införa entreprenörsansvar, vilket innebär att ett företag kan bli tvunget att ta över det ekonomiska ansvaret för ett helt annat bolag på byggarbetsplatsen. Utredningen om nya utstationeringsregler har överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johans-son.

Byggvärlden 2015-04-01

Utan lönelyft stagnerar ekonomin

Det blir ingen fart på ekonomin eftersom löneökningar­na är för små och kapitalägarna får för stora inkomster. Ojämlikheten ökar och investeringarna ligger på en låg nivå. I en ny rapport från LO diskuteras om höjda löner kan få fart på ekonomin. Den heter Sam-hällsekonomi i koma – kan höjda löner återuppliva den? Rapporten är skriven av Erik Bengtsson vid Handelshögskolan i Göteborg och är en av flera som ligger till grund för projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, vars syfte är att skapa en ny löne-politisk modell för facken.

Arbetet 2015-04-10


Ledarskap

Leaders win trust when they show a bit of humanity

Trust in business leadership is at historic lows, according to surveys by Edelman and the World Economic Forum. One reason might be what INSEAD professors Gianpiero and Jennifer Petriglieri call the “dehumanization of leadership”— that is, our tendency to think of leaders as either instrumental (pursuing a particular business goal) or heroic (pursuing a unique vision). In short, we want super-machines or super-humans, or both, at the top of our organizations, and many CEOs strive to meet those expectations.

Harvard Business Review 2015-04-01

Chefsbrist hotar när ekonomer nobbar ledarskap

Färre unga ekonomer blir chefer. Enligt Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna, kan det leda till chefsbrist i framtiden. Dessutom förlorar de unga ekonomerna själva på att välja bort en chefsposition.

SvD 2015-04-12


Lön

Datorer slår ut medelinkomstjobben

Alltfler jobb sköts av datorer, men det inte är låglönejobb som i första hand försvinner. Det är i stället medelinkomstjobben som slås ut, enligt en ny studie. Bäst klarar sig de som har höglönejobb. Här handlar det om abstrakta arbetsuppgifter som inte lätt kan ersättas av en dator, men som däremot gynnas av datorkraften. Exempel på sådana yrkesgrupper är ingenjörer och läkare.

SvD 2015-03-30

Kvinnors löner ökar snabbare

Bland statsanställda ökar kvinnors löner snabbare än mäns. Störst är skillnaden i ökningstakt bland chefer, visar Arbetsgivarverkets rapport om löneutveckling i staten.

Publikt 2015-03-30

Arbetad timma tredje dyrast i Sverige

Under de senaste tio åren har timlönekostnaderna i Sverige ökat med nästan en tredje-del. I genomsnitt kostade varje arbetad timma under 2014 i Sverige 37,4 euro eller 350 kronor, vilket gör det till den tredje högsta timarbetskostnaden i EU efter Danmark och Belgien. I botten på tabellen återfinns Bulgarien där timkostnaden låg på 3,8 euro – mindre än en tiondel av kostnaden i Danmark. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Europaportalen 2015-03-30


Karriär & arbete

Stor brist på lärare väntas

Det väntas en påtaglig brist på bland annat lärare, tandläkare och specialistsjuksköters-kor om utbildningarna inte byggs ut. Samtidigt väntas ett fortsatt överskott på humanister och journalister, enligt en prognos från Universitetskanslersämbetet Regeringen har aviserat fler platser på lärarutbildningen, men UKÄ konstaterar att det inte är en garanti för att behovet täcks.

SvD 2015-03-31

Norska LO ser Sverige som skräckexempel

De norska facken varnar för att Norge riskerar att få en "svensk situation" på arbets-marknaden. En ny lag som bland annat tillåter fler tillfälliga jobb har just klubbats. ”För-slagen innebär att många riskerar att gå från trygga till otrygga jobb, där det också blir svårare att kombinera arbete och privatliv”, säger stortingsledamoten för Arbeiderpartiet Fredric Holen Bjørdal till Lag & Avtal.

Lag & Avtal 2015-03-31

Wearing luxury brands makes you seem more qualified for the job

Imagine this: You’re interviewing two people for a job. They’re equally competent, capable, and qualified—but you can see that one is wearing an outfit from H&M and the other’s clothes are clearly from Louis Vuitton. Which candidate will you hire? A new study in the Journal of Business Research suggests you’re more likely to choose the latter.

Harvard Business Review 2015-04-09

Fler äldre jobbar som uthyrda

Arbetstagare i medelåldern börjar äntligen få ett värde i svenskt arbetsliv. Frågan är bara om de äldre nu övertar de yngres roll som daglönare i bemanningsbranschen. "Gammal är äldst" lyder ett ordspråk vars innebörd knappast varit ledande på svensk arbetsmark-nad under överskådlig tid. Istället för att bli tillvaratagna för sin kompetens och erfarenhet vittnar många arbetssökande om att de anses förbrukade redan efter 50. Men ungdomskulten i arbetslivet verkar ha kommit på skam.

Jusektidningen 2015-04-10


Ekonomi

OECD förordar lägre ingångslöner

OECD uppmanar Sverige att ro fortare Sverige ligger bra till i konkurrensligan men måste ro fortare för att inte falla tillbaka, enligt OECD:s genomgång av den svenska ekonomin. Välfärden hänger på att Sverige lyckas stoppa kunskapsraset i skolan. Enligt Angel Gurría, generalsekreterare för västvärldens ekonomiska samarbetsorgan OECD, finns det två mycket tungt vägande skäl till att Sverige måste hejda raset.

SvD 2015-03-30

Utskott motsätter sig privata skiljedomstolar i TTIP

EU-parlamentets sysselsättningsutskott vill inte ha privata skiljedomstolar i handelsavta-let mellan EU och USA. Det privata skiljedomsförfarandet mellan stater och internation-ella företag måste ändras innan det blir en del av handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, menar EU-parlamentets sysselsättningsutskott i ett yttrande.

Europaportalen 2015-04-01

How will an ageing population affect the economy?

The demographic age profiles in OECD economies are significantly changing. The average proportion of the population aged 60+ is projected to increase from 16% in 1970 to 29% in 2030, with most of the corresponding decline experienced in the 0-19 age group. Demographic changes, in particular their effect on labour supply, are often mentioned as one of the ‘headwinds’ of the observed slowdown in macroeconomic performance in advanced economies.

World Economic Forum 2015-04-09


Övriga trendsignaler

Ökat valdeltagande bland unga och äldre

Valdeltagandet ökade i 2014 års val, men inte i alla grupper. I riksdagsvalet steg valdel-tagandet bland unga och äldre. Det steg också bland inrikes födda men inte bland utrikes födda. Även utlandssvenskar och utländska medborgare röstade i liten utsträckning. År 2014 var första gången val till Europaparlament, riksdag, landstings- och kommun-fullmäktige hölls under samma år.

SCB 2015-03-30

EU står still medan världen växer

Investeringar i förnyelsebar energi ökar i alla världsdelar utom Europa. Globalt växte in-vesteringarna i förnyelsebar energi med 17 procent förra året. I Europa stod dock investeringstillväxten nästan still med en ökning på under en procent, enligt en ny FN-rapport. De europeiska investeringarna låg 2011 på drygt 1 biljon kronor men har sedan dess halverats till knappt 500 miljarder.

Europaportalen 2015-04-01

Virtuella vårdrum framtidens recept

Doktorn kan komma – via videolänk. Digital vård är på frammarsch i Sverige. Den första vårdcentralen på nätet finns redan och fler ligger i startgroparna. Inom de närmaste två åren ska 20 virtuella vårdrum öppnas.

DN 2015-04-06

Sjukskrivning oroar inte arbetsgivare

Sveriges arbetsgivare är inte särskilt oroliga för att personalen ska sjukskriva sig. De flesta tycker inte heller att stressen på arbetsplatserna ökat. Trots ökat antal sjukfall på grund av psykiska diagnoser och larmrapporter om ökad stress tycker de svenska företagen inte att det märks bland personalen. Det framgår av Länsförsäkringars Hälsobarometer, som bygger på frågor till 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare. Sju av tio tycker inte att stressen bland medarbetarna har ökat.

Du & Jobbet 2015-04-08

”Välfärden kräver nettoinvandring på 64 000 per år”

En ny rapport menar att det behövs en nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden. Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden när de inrikesfödda blir allt färre. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen, enligt ett pressmeddelande. "Som alla välfärdssamhällen har vi en demografisk utmaning där de inrikesfödda blir färre. Samtidigt måste vi hålla uppe antalet i arbetskraften.

Veckans Affärer 2015-04-10

Uppdaterat: 2015-04-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem