2014-10-08

Ledarnas omvärldsspaning vecka 39-40

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I ljuset av allt snabbare förändringar behöver vi omvärdera vår syn på vad ledarskapet innebär. Ledarskapet kommer också att behöva anpassas då vi för första gången kommer att ha ett arbetsliv där fem generationer arbetar sida vid sida. Det är två aspekter kring hur ledarskapet kommer att behöva utvecklas utifrån en förändrad omvärld, berättar Stefan Kummås, omvärldsanaytiker på Ledarna.


Ledarskap

New model leaders: How leadership is changing

Evidence suggests organisations’ leadership strategies are failing to keep up with a fast-changing world. To bridge this gulf, the notion of what a leader looks like needs to change, according to Cliff Oswick, professor in organisational behaviour theory and deputy dean at Cass Business School. “The days of the ‘rock star’ CEO are behind us,” he says. “We don’t need leaders who demonstrate ‘strong leadership’. We need people who are inclusive, reflective and facilitate the ideas of others.”

HR Magazine 2014-09-23

Managing people from 5 generations

For the first time in history, five generations will soon be working side by side. But whether this multi-generational workplace feels happy and productive or challenging and stressful is, in large part, up to you: the boss. As people work longer and delay retirement, internal career paths have changed. “Organizational careers don’t look the way they did before,” says Peter Cappelli, professor of management at the Wharton School and coauthor of Managing the Older Worker. “It’s more common to see someone young-er managing someone older.”

Harvard Business Review blog 2014-09-25

Den nya tidens ledare

Dagens arbetsliv ställer höga krav på ledare, både i det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Vad behöver man för att vilja, kunna och orka vara chef idag? Det studerar Christin Mellner i ett nytt forskningsprojekt som kan leda till användbara verktyg i framtiden. Resultaten från det pågående projektet visar att chefer själva har en hårt belastad arbetssituation med hög arbetstid, jobb på både kvällar och helger hemifrån, sömnproblem, dålig livsbalans och sjuknärvaro. Det har nu lett till det nya projektet, om chefers villkor, förutsättningar och behov för ett hållbart ledarskap, som startar i höst.

Prevent 2014-09-26

Låt medarbetarna bli företagets strateger

Ett företags strategiarbete ska inte göras av chefer och strateger, utan av samtliga anställda. Det anser forskaren Pontus Wadström. Pontus Wadström är civilekonom och beteendevetare och har en karriär inom ledningsfunktioner och förändringsarbete, bland annat på Skanska, i ryggen. ”Hela företaget måste involveras i det förändringsarbetet”, säger han.

Computer Sweden 2014-10-02


Jämställdhet & diskriminering

Svagt stöd för kvoteringslag

Svenska folket är emot lagstadgad kvotering, enligt en ny undersökning. En färsk undersökning, beställd av Länsförsäkringar att den tillträdande regeringen inte heller har folket med sig på förslaget. Trots att det finns ett massivt stöd för att en jämn könsrepresentation är bra, så är det en stor majoritet av svenska folket som är mot kvotering, enligt undersökningen. Bland männen är det 15 procent som är för kvotering och bland kvinnorna 28 procent. Tre av fyra män säger samtidigt nej (75 procent) och en av två kvinnor (52 procent).

DI 2014-10-03


Facklig marknad

Ändrade turordningsregler ännu långt borta

Det går trögt med förhandlingarna om turordningsregler och omställning. PTK och Svenskt Näringsliv har tagit paus på obestämd tid medan IF Metall och Teknikföretagen utreder förutsättningarna för att sätta sig i förhandlingar.

Arbetet 2014-09-23

Bankfacket vill ha löneutveckling för alla

Facket för de bankanställda vill ha tillbaka individgarantin och en lönemodell där det finns en garanti för allas löneutveckling. Avtalet löper ut vid årsskiftet och nu börjar fack och arbetsgivare förhandla. ”Vi har provat lokal lönebildning utan siffersatta garantier. Det fungerar inte. Alldeles för många får ingen löneutveckling alls. Det fackliga uppdraget innebär att vi ska skydda dem som inte har tillräckligt stor förhandlingskraft mot arbets-givare som inte bryr sig om alla anställda”, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansför-bundet.

Arbetet 2014-09-30

Svenskt Näringsliv säger nej till återinförande av årlig lönekartläggning

Svenskt Näringsliv avstyrker utredningen "Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering" med förslaget om årlig lönekartläggning samt att dokumentationsskyldigheten ska omfatta arbetsgivare med 10 eller fler anställda.

Svenskt Näringsliv 2014-10-01

Fack och näringsliv eniga om arbetsmodell

LO och Svenskt Näringsliv har enats om att utvecklingen av den svenska modellen på arbetsmarknaden ska styras av arbetsmarknadens parter och inte av politiska beslut.

DN 2014-10-02


Lön

Kritik mot årliga lönekartläggningar

I sitt remissvar till en statlig utredning om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering säger Arbetsgivarverket nej till återinförande av årliga lönekartläggningar som metod för att minska löneskillnader. En utredning som presenterades i juni i år föreslår flera förändringar när det gäller åtgärder mot diskriminering. Bland annat föreslås att man återinför kravet på att lönekartläggningar ska genomföras varje år, i stället för som nu vart tredje år.

Publikt 2014-09-24

Minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Mellan 2003 och 2013 ökade medianinkomsten med 14 procent för Sveriges befolk-ning. Ökningen var större för kvinnor än för män. Medianinkomsten för befolkningen 20 år och äldre steg med 14 procent under tioårsperioden 2003–2013, räknat i fasta priser. Detta visar preliminär inkomststatistik från SCB. Ökningen var knappt 16 procent för kvinnor och drygt 13 procent för män.

SCB 2014-09-25

Öppenhet om chefslöner inte enbart av godo

Nu ställs krav på större transparens om vd-bonusar. Det är en konsekvens av att Nordea har mörkat ersättningsnivåerna till Christian Clausen. Men ökad öppenhet om chefslöner behöver inte bara vara av godo, enligt professorer.

SvD 2014-10-05


Karriär & arbete

Var femte socialchef är ny på jobbet

Av landets socialchefer har en av fem arbetat kortare tid än ett år på sin nuvarande tjänst. Färre än hälften har haft sin tjänst i mer än tre år, enligt en ny undersökning från Vision. Den höga omsättningen av socialchefer påverkar långsiktigheten och därmed kvaliteten inom socialtjänsten. Dessutom är rekryteringen av socialchefer en dryg kostnad för kommunen. Särskilt tydligt blir detta för mindre kommuner med färre än 10 000 invånare, det är nämligen där den största gruppen som har haft sitt jobb i mindre än ett år återfinns.

Vision 2014-10-01


Ekonomi

Nu blir Kina världens största ekonomi

Nu blir Kina världens största ekonomi när landet petar USA ned till andraplatsen. Enligt Världsbankens beräkningar sker maktskiftet på måndag. Och den ekonomiska styrkan kan även ge politisk makt.

SvD 2014-09-26


Övriga trendsignaler

This Danish neighborhood is a giant experiment for smart cities

In a suburb of Copenhagen, every lamp post has its own IP address. By day, the Hersted neighborhood in a Copenhagen suburb looks like a typical business district, filled with large office buildings and warehouses. But when the sun went down on September 18, it transformed into a massive experiment. Each block, on a 10-kilometer stretch of road, demonstrates the future of city lighting--and offers a glimpse into how smart technology will transform urban infrastructure.

Fast Company Co.Exist 2014-09-24

Arbetsgivare försiktigt positiva till anställdas föräldraledighet

En ny attitydundersökning visar att många arbetsgivare förefaller positiva till anställdas föräldraledighet, sex av tio uppmuntrar till exempel alla föräldrar att vara lediga med sina barn. Det förekommer dock vissa skillnader mellan stora och små företag samt mellan branscher.  

Försäkringskassan 2014-09-25

Klimatvåg växer

Kampanj för renare investeringar sprider sig. Nu har den så kallade divest-kampanjen nått Sverige. Örebro stad säljer sina investeringar i fossil energi. Samtidigt pressar studenter universiteten att sälja sina kol- och oljeinvesteringar.

DI 2014-10-01

Dragkamp om en ny klimatberättelse

Hur vi förhåller oss till klimathotet beror på vilken tolkning vi låter oss övertygas av. Medan rådande betraktelsesätt dock håller på att förlora sin samlande kraft visar nya böcker av Naomi Klein och Ruth DeFries att striden om en uppdaterad klimatberättelse har börjat.

SvD 2014-10-03

Uppdaterat: 2014-10-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem