2014-11-24

Ledarnas omvärldsspaning vecka 46-47

– Lönebildningen och arbetsmarknadspolitiken står inför nya utmaningar menar Konjunkturinstitutet i sin senaste lönebildningsrapport. En tudelad arbetsmarknad och skillnader i produktivitetsutveckling är några frågor som parterna har att hantera, berättar Stefan Kummås, omvärlsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Den tudelade arbetsmarknaden — en utmaning för parterna

Svensk arbetsmarknad är tudelad mellan de som är fast etablerade och de som inte är det.  I kollektivavtalen beaktas de mindre etablerade i liten grad. För att möta de struk-turella utmaningarna behövs både att arbetsmarknadspolitiken och parterna tar hänsyn till utsatta grupper. I Sverige är de kollektivt avtalade lägstalönerna höga både i förhål-lande till övriga löner och till andra länder. Lönefördelningen är också sammanpressad, dvs det är liten skillnad mellan den lägsta lönen och den genomsnittliga lönenivån. En sammanpressad lönefördelning kan uppstå om produktiviteten är jämnt fördelad i arbetskraften.

Konjunkturinstitutet 2014-11-13


Jämställdhet & diskriminering

Fack sämre på jämställdhet än direktörer

Facket är sämre än direktörerna på jämställdhet. Det visar en granskning av 20 storbo-lag, som SvD Näringsliv gjort. Bara 19 procent av de fackliga representanterna i styrel-serna är kvinnor. I Volvo PV och AB Volvo finns inte en enda förtroendevald kvinna.

SvD 2014-11-20

Få företag och landsting får godkänt i DO:s lönegranskning

Svenska företag och landsting är undermåliga vad gäller lönekartläggningar, som är en del i arbetet för jämställda löner. Det visar granskningar som Diskrimineringsombuds-mannen (DO) genomför. DO är mitt uppe i granskningen av lönekartläggningen hos cirka 150 företag, landsting och landstingsägda bolag, som ska presenteras för regeringen i början av mars nästa år. Nästan 90 bolag har hittills granskats, och av dessa har blott 13 passerat utan anmärkningar.

SvD 2014-11-23


Ledarskap

Crisis in leadership underscores global challenges

A fundamental lack of confidence in global leadership is posing a serious challenge to prospects for tackling the world’s most pressing and dire challenges, according to new research published by the World Economic Forum. The Global Leadership Index, based on a survey of over 1,200 experts from the Forum’s Network of Global Agenda Councils, says that 86% of the respondents agree that the world is facing a leadership crisis.

World Economic Forum blog 2014-11-11

Millennials Want to Lead. Are They Ready?

In the near future millennials will occupy every consequential leadership position in the world, be it in business, academia, government, or in the non-profit sector. Contrary to popular belief, millennials (the generation born between the years 1984 and 1996) around the world are ambitious and eager to work hard to become leaders. But they want to do it on their terms, in jobs that give them meaning and allow them to contribute to society.

Insead 2014-11-13

Orättvist ledarskap ökar risk för mobbning

Hur uppstår egentligen mobbning på jobbet? En ny studie från Karolinska Institutet pe-kar ut en rad faktorer i arbetsmiljön att se upp med. Sammanlagt har 5 000 anställda inom verkstadsindustri och akademi deltagit i studien som gjorts under ledning av Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Ingen av deltagarna upplevde någon mobbning när studien inleddes. Men när forskarna åter-kom två år senare, hade situationen ändrats.

Prevent 2014-11-14

Half of employees don’t feel respected by their bosses

When it comes to garnering commitment and engagement from employees, there is one thing that leaders need to demonstrate: Respect. That’s what we saw in a study of near-ly 20,000 employees around the world. In fact, no other leader behavior had a bigger effect on employees across the outcomes we measured.

Harvard Business Review blog 2014-11-19


Lön

KI förbryllat över låga löneökningar

Konjunkturinstitutet ser flera faktorer som talar för att den svenska jämviktsarbetslös-heten har stigit, men trots det lyser lönetrycket förbryllande nog med sin frånvaro. Det säger Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för arbetsmarknad och prisbildning vid Konjunkturinstitutet, till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen. ”Löneökningarna är ganska låga. Det är vi lite förbryllade över. Vi ser en ganska stark arbetsmarknad och hög sysselsättningsökning, men vi ser inte heller några större bristtal”, säger hon.

SvD 2014-11-12

Nedfrysta ägg som skattefri löneförmån

Nu går det att få nedfrysning av ägg som skattefri löneförmån för dem som vill vänta med att bilda familj. Förutsatt att arbetsgivaren går med på löneväxlingen.

DN 2014-11-14

Kollegor föreslås lönesätta varandra

Hur är din kollegas yrkesskicklighet? Och sociala kompetens? På vissa enheter inom landstinget diskuteras ett nytt lönesättningssystem som bygger på att kollegor helt en-kelt håller koll på varandra.

Norrköpings Tidningar 2014-11-20


Karriär & arbete

Half of current occupations won’t exist by 2025, finds report

Revolutionary shifts in the way workplaces operate and what employees want from their job are predicted to have a “dramatic” effect on the global labour market in the next 15 years, a report suggests. According to findings from consulting firm CBRE and China-based property developer Genesis, up to 50 per cent of occupations today, including process work, customer work and middle management roles, will not exist by 2025 as people look to take up more creative professions.

CIPD 2014-11-11

Jobba efter 65 vanligast bland högutbildade män

Det är vanligare bland män än bland kvinnor att fortsätta arbeta efter 65. De yr-kes­verksamma i den här åldern är ofta högutbildade. De arbetar deltid i större utsträckning än yngre och upplever att de har större inflytande över sin arbetssituation.

SCB 2014-11-12

Only 7% of employers use social media for recruitment

Only 7% of employers have used social media to recruit, with word of mouth and person-al recommendation remaining popular hiring tools, according to a report from the UK Commission for Employment and Skills (UKCES).

HR Magazine 2014-11-13

Små förändringar av arbetslösheten

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 772 000 i oktober 2014, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 389 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 163,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent. Jämfört med tidigare månaders utfall visar sifforna för oktober på ett något dämpat arbetsmarknadsläge, då antalet sysselsatta och arbetade timmar inte uppvisar någon statistiskt säkerställd ökning jämfört med samma månad föregående år och uppvisar en lägre ökningstakt i förhållande till närliggande månader.

SCB 2014-11-17

What high performers want at work

A high performer can deliver 400% more productivity than the average performer. As you would expect, high performers as compared to low performers are more satisfied with their jobs and less likely to leave their jobs in the next six months. But in looking deeply into high performers specifically, you’ll see that the numbers aren’t as comforting as we’d hoped. As you can see in the figures below, one in five high performers are likely to leave in the next six months (versus one in four of employees overall who are likely to leave in the near term), and less than half are satisfied with their jobs.

Harvard Business Review 2014-11-18

Varannan under 25 jobbar tillfälligt

Antalet personer med tidsbegränsade anställningar ökar igen. Kvinnor, unga och arbe-tare är överrepresenterade, enligt en rapport från LO. Både antalet personer och ande-len med tillfälliga jobb ökar, enligt Första kvartalet i år hade 618 200 personer tillfälliga jobb, eller 15 procent av arbetskraften. Det är liknande nivå som rekordåret 2007, när 622 000 personer, motsvarande 16 procent av arbetskraften, var visstidsanställda. Efter 2007 och finanskrisen sjönk antalet anställda.

Du & Jobbet 2014-11-20

LO vantolkar visstidsanställningarna – igen!

Andelen visstidsanställda är lägre 2014 än 2007. Det visar en rapport som LO presenterar idag. Rapporten visar att tillsvidareanställningen är en ohotad norm på svensk ar-betsmarknad och att det inte finns någon dramatisk förändring vad gäller visstidsanställningarna.

Svenskt Näringsliv 2014-11-20

Allt fler chefer googlar jobbkandidater

Det digitala CV:t får en större betydelse. Enligt en rapport blir det vanligare bland chefer att använda Google och Linkedin i rekryteringsarbetet. Allt fler chefer använder digitala kanaler för att söka information om blivande jobbkandidater. Omkring en fjärdel av svenska chefer använder Linkedin i rekryteringsarbetet och en av tre googlar potentiella medarbetare när det är dags att rekrytera. Det visar en undersökning av chefsorganisat-ionen Ledarna.

CIO 2014-11-21

Administration tar knäcken på it-chefer

It-chefer i offentlig sektor trivs sämre på jobbet än it-chefer i privat sektor. Och glappet har ökat de senaste tre åren. Bara 38 procent av it-cheferna i offentlig sektor trivs mycket bra på arbetet medan nästan hälften, 47 procent, av deras kolleger i privat sek-tor trivs mycket bra. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av TDC.

Computer Sweden 2014-11-21


Ekonomi

Julrekord – i år igen

Hushållen väntas hålla ångan uppe vad gäller konsumtionen i årets julhandel. Igen. Den totala tillväxten för årets julhandel väntas landa på 2,5 procent, vilket innebär en total omsättning inom detaljhandeln på 68 miljarder kronor. Det kan jämföras med utfallet 66,4 miljarder kronor år 2013. Av summan 68 miljarder kronor väntas dagligvaruhandeln sälja för 28,8 miljarder kronor under december, vilket innebär att varje medborgare väntas spendera ungefär 2 962 kronor på dagligvaror.

Fri-köpenskap 2014-11-11

Konjunkturdrag i huvudstaden

Det är duktigt drag i huvudstaden. Konjunkturen stärktes ytterligare under årets tredje kvartal. Men osäkerheten är påtaglig, konstaterar Stockholms Handelskammare i sin pejling. Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen växer mer än på drygt tre år, framgår det av rapporten. Och sysselsättningen växer i alla branscher. De branscher som ökar mest är handel och tillverkning.

SvD 2014-11-11

Blågul stolthet utmanas

Sveriges starka konkurrenskraft och välstånd är en illusion. Det visar en ny undersök-ning, som höjer varningsflagg för landets försämrade exportförmåga, minskade produktivitet och alltför kortsiktiga investeringar. ”Vi är på väg ned och det är oroande”, säger Johan Öberg, vd för Boston Consulting Group Sverige.

DI 2014-11-19

Världen går på halvfart

Hela världen brottas med låg efterfrågan och låg inflation. Både USA och Storbritannien har satsat på en låg styrränta. Den direkta orsaken till Sveriges låga inflation nu är den låga efterfrågan på produkter och tjänster i omvärlden. Genom Riksbankens sänkning av reporäntan sänks också kronans värde vilket ska öka den svenska konkurrenskraften. Men i en omvärld med samma problem – låg efterfrågan och låg inflation – sker samma åtgärder. Inte minst från Eurozonen, en av Sveriges viktigaste exportmarknader.

Arbetsvärlden 2014-11-21


Övriga trendsignaler

Invandrarföretag anställer fler och växer snabbare – trots mindre stöd från samhället

Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa och är därför viktiga aktörer i samhället för fler arbetstillfällen. Men tillväxtpo-tentialen tas inte tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället. Villkoren är ojämlika och Sverige behöver bli bättre på att se skillnad som en tillgång, enligt Thomas Win-man, pedagog och integrationsforskare på Högskolan Väst.

Forskning.se 2014-11-11

Åldern vid första pensionsuttaget var högre i Sverige jämfört med genomsnittet i EU

För personer i åldern 50-69 år var den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension 64 år i Sverige 2012. Den ålder som anges för första pensionsuttaget behöver inte sammanfalla med åldern då personen slutat arbeta. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år. Andelen sysselsatta bland de som tog ut en pension i EU-28 var 19,2 procent medan motsvarande siffra för Sverige var 37,7 procent.

SCB 2014-11-18

Cirkulär ekonomi framtidens melodi

Det började med Phoebuskartellen som slöts mellan de stora lamptillverkarna på 20-talet. Sedan tog det fart på allvar med konsumismens framväxt på 1970-talet. Slit-och-släng-samhället var här. Allvarlig kritik har dock riktats mot vad forskare och andra kallar för "En ohållbar köpfest". Återvinning och återanvändning borde gälla fler produkter än förpackningar och tidningar.

Forskning.se 2014-11-18

Privata tjänstenäringar ökar stadigt

Det totala antalet anställda ökade med 1,1 procent till 4 364 700 under tredje kvartalet 2014. Lönesumman ökade totalt med 3,9 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 0,8 procent och lönesumman med 3,9 procent.

SCB 2104-11-19

Yngre ser sig som effektivare

En majoritet av 18-30-åringarna anser att de är mer effektiva i jobbet än sina äldre kol-legor, som en följd av att de använder internet på ett smartare sätt, enligt en studie. Det är Cisco som gjort en studie om framtidens arbetsplatser och användningen av uppkopp-lade prylar i arbetet. Studien, som går under namnet Cisco Connected World Technology Report, har gjorts i femton länder.

Computer Sweden 2014-11-19


Uppdaterat: 2014-11-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem