2014-12-08

Ledarnas omvärldsspaning vecka 48-49

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna, lyfter här några av de senaste veckornas nyheter inom bland annat ledarskap, lön och karriär.


Jämställdhet & diskriminering

Chefer vill inte medge att de blir diskriminerade

Många kvinnliga chefer som blivit diskriminerade förnekar att det hänt. Det kan ha betydelse för hur de hanterar diskriminering i sin egen organisation. Intellektuellt sett vet de flesta att arbetslivet är ojämställt. Men många som själva utsätts för det har svårt att ta till sig det. Det menar Tuija Muhonen forskare vid Malmö högskola. Hon beskriver fenomenet i rapporten ”Det var inte för att jag var kvinna”. I studien intervjuades kvinnliga chefer och specialister om sin karriär och om de har diskriminerats.

Jusektidningen 2014-11-25

Jämställda karriärer och löner?

Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda yrken och sektorer och på olika positioner. Det får konsekvenser för såväl löner som karriärmöjligheter. Den andra rapporten Yrke, karriär och lön - kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden (SOU 2014:81) tar ett bredare grepp om ojämställdheten i arbetslivet. Där konstateras att kvinnor och män fortfarande i väldigt stor utsträckning jobbar i olika sektorer och yrken. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att de har olika yrken. Lönerna i de stora kvinnodominerade yrkena är låga. Samtidigt är det nästan inga löneskillnader mellan könen i låglöneyrken. Löneskillnaderna är istället störst där lönerna är högst.

Regeringen 2014-12-02


Facklig marknad

Akademiker vill gå med i LO-TCO Biståndsnämnd

Mycket talar för tillökning i biståndsfamiljen. Saco är på väg in i LO-TCO Biståndsnämnd. En svår nöt att knäcka blir vad den nya organisationen ska heta. Förberedelserna för en ny facklig biståndsorganisation är i full gång. LO-TCO Biståndsnämnd håller på att göra om sina stadgar så att Saco kan gå med och på akademikernas centralorganisation förbereds det för ett beslut.

Arbetet 2014-11-27

Experten i arbetsrätt: Dags att bygga om den svenska modellen

Den svenska modellen måste uppdateras. ”Det går inte att köra på som om ingenting har hänt. Vi är med i EU nu”. Det säger juristen Kerstin Ahlberg, expert på arbetsrätten i EU. Kerstin Ahlbergs utsiktspost är det lilla forskningsinstitutet Institutet för social civilrätt på Stockholms universitet. Ända sedan 80-talet när politikerna började tala om att Sverige skulle ”närma sig EG”, som det hette då, har Kerstin Ahlberg bevakat arbetsrätten i unionen.

Lag & Avtal 2014-12-02


Ledarskap

The hard data on being a nice boss

There’s an age-old question out there: Is it better to be a “nice” leader to get your staff to like you? Or to be tough as nails to inspire respect and hard work? Despite the recent enthusiasm for wellness initiatives like mindfulness and meditation at the office, and despite the movement toward more horizontal organizational charts, most people still assume the latter is best.  New developments in organizational research are providing some surprising answers to these questions.

Harvard Business Review 2014-11-24

Omöjligt uppdrag för chefer i äldreomsorgen

Chefer inom äldreomsorgen står inför ett omöjligt uppdrag. De saknar de grundläggande förutsättningarna för att nå målen om en god kvalitet i verksamheten. Det konstaterar de båda forskarna Angelika Thelin, Linnéuniversitetet och Maria Wolmesjö, Linköpings universitet i rapporten Tid att leda.

Kvalitetsmagasinet 2014-11-25

Charity work improves business leaders' wellbeing and skills

Business leaders who volunteer for charities are happier and see an increase in their workplace skills, according to research by business charity Pilotlight. The survey of almost 150 business executives suggests 89% believe volunteering increases their happiness and wellbeing at work. Additionally, 87% say their charity work has improved their awareness of alternative leadership styles, while 85% report that the work has helped with their coaching skills. Almost two-thirds (62%) say volunteering has increased their job satisfaction.

HR Magazine 2014-12-01

A Chinese approach to management

China Inc. might appear to be an improbable source of fresh management thinking. Its state-owned enterprises are, for the most part, regulated giants that are experimenting with Western management practices. China has yet to produce a world-class company like GE or Samsung, and outside the country most of its businesspeople are better known for amassing wealth than for innovative management ideas. Yet China offers more management lessons today than do most other countries.

BCG 2014-12-03

Kommunikativt ledarskap lönar sig

En kommunikativ ledare involverar medarbetarna i beslutsfattandet, ger ständig återkoppling och uppfattas som öppen och närvarande. Det ökar i sin tur både motivation och produktivitet på jobbet enligt ny forskning. Catrin Johansson är professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet. I ett tvåårigt forskningsprojekt, som finansierats av KK-stiftelsen och ett flertal stora svenska företag, har hon djupintervjuat chefer och medarbetare på olika arbetsplatser för att ta reda på vilken betydelse ett kommunikativt ledarskap har.

Prevent 2014-12-03


Lön

Does your HR Team need a 'Perks Manager'?

Technology firms are recruiting ‘perks managers’ as part of the battle for talent, reports Fortune Magazine. The ferocious competition for mission critical talent in Silicon Valley has lead to a new job category — the perks manager — as technology firms like Pinterest, Google, Ebay, SAS etc. look to be the best at keeping their employees smiling and engaged.

Global Talent Strategy 2014-11-25

Svensk löneökning i topp

Sedan 2007 har Sverige haft den högsta reallöneökningen i EU av jämförbara rikare medlemsländer. FN:s fackliga organ ILO tar årligen fram en rapport över löneutvecklingen i världen. ”Detta års globala lönerapport visar att löner i utvecklade ekonomier inte ökat under de senaste två åren. Följden av detta har varit låg tillväxt i hushållens konsumtion”, sade ILO-ekonomen Patrick Belser i samband med att rapporten släpptes på fredagen.

Europaportalen 2014-12-05

Global wage growth down since the financial crisis with no sign of recovery

Wage growth around the world slowed in 2013 to 2.0 per cent and has yet to catch up to the pre-crisis rates of about 3.0 per cent, according to the ILO's Global Wage Report 2014/2015. A modest wage growth was driven by some emerging economies where wages increased by 6.7 per cent in 2012 and 5.9 per cent in 2013. “By contrast, in developed economies wages are stagnated, leading to decreasing living standards and an increase of inequality, closely linked to wage inequality”,said Sandra Polaski, the ILO’s Deputy Director-General for Policy.

ILO 2014-12-05


Karriär & arbete

Will virtual workers replace real workers?

Elance, the leading online work platform, today announced the release of it's first Annual Impact Report. Key findings: Eighty-five percent (85%) of companies believe hiring freelance talent online gives them a competitive advantage; Faster hiring results in faster bottom-line impact. The average hiring time on Elance is 3.3 days versus 23 days for traditional hiring, according to a new measure of Labor Department data; The demand for high-quality talent, not costs, is driving businesses to turn to online freelancers. While hiring freelancers online typically leads to significant savings for businesses, the bigger driver is that higher-quality talent can now be found online.

Global Talent Strategy 2014-11-25

Högutbildade kvinnor drar ifrån

Sysselsättningen har ökat markant bland utrikes födda med hög utbildning. Mellan 2005 och 2013 ökade andelen högutbildade utrikesfödda som har jobb med 12,5 procentenheter. ”Det är förvånande att sysselsättningen har ökat så pass kraftigt under en period med hög invandring, framför allt som de högutbildade har fått jobb i nivå med sin utbildning. Födda utanför Europa är de enda som inte har minskat sin andel i riktigt kvalificerade högskoleyrken”, säger Linda Pärlemo, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetet 2014-11-26

Kulturell anpassning viktigare än kompetens

Chefsutvecklaren och forskaren Steve Kelner, specialist på ”culture fit”, det vill säga kopplingen mellan organisationskultur och medarbetarnas kulturella preferenser, menar att rekryteringar ofta misslyckas för att man förbiser att värderingar är viktigare än kompetens.

SvD 2014-11-30

Lärande i arbetslivets övergångar

Dagens arbetsliv präglas i högre grad än tidigare av osäkerhet, företag är ständigt beredda på att med kort varsel ställa om verksamheten på grund av förändringar i efterfrågan. För den enskilde arbetstagaren innebär detta att tillfälliga och tidsbegränsade anställningar har blivit vanligare, människor går alltså in och ut ur arbete i högre grad idag än de gjort tidigare. I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Marie Gunnarsson just övergångar i arbetslivet.

Forskning.se 2014-12-01

Dubbel examen blir vanligare

I en tid när många läser på högskolan blir det viktigare att sticka ut. Därför tar allt fler ut dubbel examen. Men att ha två utbildningar är inte odelat positivt, tycker flera HR-experter. I en tid när många läser på högskolan blir det viktigare att sticka ut. Därför tar allt fler ut dubbel examen. Men att ha två utbildningar är inte odelat positivt, tycker flera HR-experter. På vissa ingenjörsprogram på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, försöker uppåt 10 procent också bli ekonomer.

DN 2014-12-01

Arbetsmarknaden superstark

Sysselsättningen i Sverige har ökat "mycket starkt" de senaste åren, men ett stort inflöde av arbetskraft har ändå inneburit att arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer. Räknat utifrån bredare mått är dock arbetsmarknadsläget i Sverige det starkaste på 20 år. Det sade Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, i samband med en presentation av bankens nya konjunkturprognos på tisdagen.

DI 2014-12-03

Kommuner och landsting höjer skatten 2015

De flesta primärkommuner har nu fattat beslut om skattesatsen för nästa år. Nästan 20 procent anger att de kommer att höja skatten — den största andelen sedan 2002. Det visar undersökningen Kommunbarometern för hösten 2014. Bland landstingen räknar nästan hälften med att höja skatten nästa år medan inget räknar med en sänkning. Trots att många landsting avser att höja skatten väntar sig 8 procent att resultatet kommer att bli negativt 2015.

Konjunkturinstitutet 2014-11-26

Osäkerheten i omvärlden har ökat enligt höstens riskenkät

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl, enligt en majoritet av de aktörer som svarat på Riksbankens riskenkät hösten 2014. Men allt fler aktörer anger att de finansiella marknaderna fungerar något sämre och att de kommer att försämras ytterligare på kort sikt. Samtidigt har framför allt de geopolitiska konflikterna dämpat aktörernas vilja att ta risk. Aktörerna ser också fortsatt allvarligt på de eventuella konsekvenser som kan följa om risker kopplade till de svenska hushållens skuldsättning ökar.

Riksbanken 2014-11-27

Optimismen falnar bland EMU:s inköpschefer

Inköpschefsindex för tillverkningssektorn i EMU uppgick till 50,1 i november jämfört med 50,6 under månaden innan, enligt definitiv statistik. Det preliminära utfallet och tillika förväntningarna var 50,4. Ett tal över 50 indikerar expansion medan ett tal under 50 indikerar tillbakagång. Indexet baseras på svar från 1.500 inköpschefer. Tysklands inköpschefsindex för tillverkningssektorn sjönk till 49,5 i november enligt definitiv statistik, från 51,4 månaden innan.

Affärsvärlden 2014-12-01


Övriga trendsignaler

Education in the Second Machine Age

Artificial intelligence, once confined to the realm of science fiction, is changing our lives. Cars are driving themselves. Drones are being programmed to deliver packages. Computers are learning to diagnose diseases. In a recent book, the economists Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee describe these recent advances as examples of the beginning of what they call “the second machine age.” The very name – the first machine age was the Industrial Revolution – suggests an epochal shift. And, indeed, if the predictions are to be believed, these technological advances could have profound implications for the way we live.

Project-syndicate.org 2014-11-25

Antalet sjukdagar ökade

Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal 2013. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,16 dagar per anställd.

SCB 2014-12-02

Korruptionen minskar i EU – ökar i Sverige

Sverige har tillsammans med Frankrike och Malta som enda EU-länder under det senaste året tappat i det världsledande indexet över korruption. Det är organisationen Transparency International som varje år den upplevda korruptionen i länders offentliga sektor. Danmark utökar sin ledning från och är det minst korrupta landet i världen. Sverige tappar dock två poäng på den hundragradiga skala där 0 är mest korrupt och 100 minst. I EU är det utöver Sverige bara Frankrike och Malta som går bakåt.

Europaportalen 2014-12-03

Prognos: 2 000 färre studenter i högskolan

För fjärde året i rad väntas antalet studenter att minska i högskolan. Universiteten och högskolorna räknar med 287 200 helårsstudenter under år 2014, en nedgång med 2 000 studenter. Det visar UKÄ:s sammanställning av lärosätenas prognoser för 2014. ”Nedgången handlar inte om att färre söker sig till högskolan, utan att universiteten och högskolorna anpassar utbildningsutbudet efter minskade anslag de kommande åren”, säger Keili Saluveer, utredare på UKÄ.

Universitetskanslersämbetet 2014-12-03

Will 2014 be the hottest year on record?

As representatives from around the world sit down in Lima to discuss how to tackle the ever-growing problem of climate change, it is becoming increasingly likely that 2014 will be the hottest year on record – beating the previous benchmarks set in 1998 and 2010. This record is likely to occur despite the recent “warming hiatus”, which has featured a reduced warming trend in global-average surface air temperatures.

World Economic Forum 2014-12-05

Uppdaterat: 2014-12-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem