2016-01-21

Nyheter i lagstiftningen från den 1 januari 2016

I vanlig ordning innebär nytt år nya regler och några av de förändringar som gäller från 1 januari 2016 är införandet av en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen, främjandemedel till arbetsmarknadens parter för det så kallade snabbspåret och krav på personalliggare på byggarbetsplatser.

En mer jämställd föräldrapenning

För föräldrar till barn som föds på det nya året gäller en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen, det vill säga det antal dagar som är reserverade för respektive förälder ökas från 60 till 90 dagar.

Den här ändringen syftar till att öka jämställdheten mellan föräldrar när det gäller fördelningen av hemarbetet och omsorgen om barnet, medverka till mer jämställda förhållanden på arbetsmarknaden, samt stärka barnets rätt till sina föräldrar.

Det innebär också ändringar i lagen om jämställdhetsbonus på så sätt att det antal dagar för vilka det kan lämnas jämställdhetsbonus minskas i motsvarande mån. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för föräldrapenning för barn som har fötts före första januari, eller vid adoption när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före årsskiftet.

Ändring: Socialförsäkringsbalken och lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus Beslutsunderlag: Prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning SFS: 2015:674–2015:675 Ikraftträdande: 1 januari 2016.

Främjandemedel för snabbspåret

För att snabbare och effektivare kunna tillvarata nyanländas utbildning och erfarenhet i yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden har Regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter - bland annat Ledarna, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter fört samtal om åtgärder för att inom ramen för etableringsuppdraget skapa snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden.

I en ny förordning föreslås att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att ansöka om medel för främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för snabbspår.

Med särskilda främjande- och utvecklingsinsatser avses insatser som synliggör nyanländas kompetens eller i övrigt främjar användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Sådana medel kan exempelvis användas till översättning av valideringsmodeller till andra språk än svenska.

Ny förordning: Förordning om statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden SFS: 2015:848 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

Krav på personalliggare införs på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.
Om anmälan inte skett till Skatteverket är kontrollavgiften 25 000 kr och 2 000 kr/oregistrerad person som påträffas verksam på byggarbetsplatsen.

Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. För sistnämnda typer av projekt inträder skyldigheterna tidigast från 1 januari 2016.

De nya reglerna finns i Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Några skattemässiga förändringar

  • Rotavdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdraget kommer fortfarande att vara 50 procent av arbetskostnaden men taket – den maximala skattereduktionen för ruttjänster sänks till 25 000 kronor per person och år för personer som inte fyllt 65 år. Den maximala sammanlagda skattereduktionen för rut- och rottjänster är dock oförändrat 50 000 kr per person och år.
  • Jobbskatteavdraget trappas av för de som tjänar mer än 600 000 kronor per år.
  • Sänkt skatt för pensionärer med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden.
  • Avdragsrätten för pensionssparande slopas.


Kommande lagändringar under vintern/våren 2016

Kommunalt vårdnadsbidrag avskaffas

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas från första februari 2016. Redan beslutade perioder kommer dock att utbetalas. Det innebär också förändringar i föräldraledighetslagen där rätten till ledighet eller förkortad arbetstid när kommunalt vårdnadsbidrag lämnas jml 9 § föräldraledighetslagen upphör att gälla. Därmed ändras även 11 § lag om anställningsskydd (LAS) så att uppsägningstiden vid arbetsbristuppsägning börjar löpa först när arbetet återupptas eller skulle ha återupptagits, endast för den som varit föräldraledig enligt 4 eller 5 §§ föräldraledighetslagen.

Ändring: Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag Beslutsunderlag: Prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas SFS: 2015:757–2015:758 Ikraftträdande: 1 februari 2016

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas

En ändring har gjorts i socialförsäkringsbalken som innebär att det från och med den 1 februari 2016 inte längre kommer att finnas någon begränsning i tid för möjligheten att betala ut sjukpenning. Detsamma kommer att gälla för sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för sjukpenning och andra berörda förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

Ändring: Socialförsäkringsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS: 2015:963 Ikraftträdande: 1 februari 2016

Reglerna om etableringsersättningen förändras

Möjligheten att få full etableringsersättning samtidigt som lön inom etableringsplanen försvinner den 1 februari 2016. Etableringsersättning kommer att lämnas endast i den omfattning som den nyanlände inte arbetar. Det kommer dock även i fortsättningen att vara möjligt att ha ett arbete som inte ingår i etableringsplanen utan att den förvärvsinkomsten påverkar etableringsersättningen.

Ändringar: Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare SFS: 2015:936 Ikraftträdande: 1 februari 2016

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Dessutom träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ikraft den 31 mars 2016.

Mer information om förändringar i lagstiftningen

Du kan läsa mer om aktuella regelförändringar i Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2015/2016

Uppdaterat: 2016-01-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem