2010-09-01

Med arbetsmiljön i fokus

– Som företrädare är du ett viktigt språkrör när det gäller arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du har ofta en bra överblick över vad som bör göras i förebyggande syfte, och kan informera arbetsgivaren om önskemål och uppkomna problem, berättar Moa Rosén, ombudsman och chefsrådgivare på Ledarna.

Grundläggande när det gäller arbetsmiljö är att ha rutiner för arbetsmiljöarbetet och för hur arbetsmiljöproblem ska hanteras.

– På stora företag finns ofta övergripande rutiner och policys. Men övergripande dokument är inte till så mycket glädje om de inte kan användas lokalt. Generella arbetsmiljödokument måste därför anpassas så att de går att tillämpa på enheterna i verksamheten, så att alla känner sig trygga i hur problem hanteras.

– Och rutinerna ska vara tydliga och kända för alla medarbetare, betonar Moa Rosén.

Preventivt arbete

Hon berättar att många mindre företag tyvärr inte prioriterar att utarbeta arbetsmiljödokument innan problem uppstår. Men hela intentionen med arbetsmiljöarbete är att det ska vara förebyggande, så att man undviker att problem uppstår över huvud taget.

Arbetsgivare är skyldiga att, i samverkan med fackliga representanter eller medarbetare, göra riskbedömningar, till exempel i samband med omorganisationer eller vid nya arbetsuppgifter.

– De flesta risker är inte så svåra att förutse och åtgärda. Som företrädare kan du ställa krav på att få finnas med i diskussionerna. Du är ju en resurs för arbetsgivaren eftersom du är så nära verksamheten och sitter på mycket kunskap, säger Moa Rosén.

Chefens arbetsmiljö

Det är viktigt att alla chefer vet vart de ska vända sig om de själva har arbetsmiljöproblem, som rör den egna situationen, så att de inte behöver hantera det själva.

– Många chefer glömmer bort att reflektera över sin egen arbetsmiljö, för att fokus ligger på hur medarbetarna har det. Men en chef som har en bra arbetsmiljö och som mår bra, har ju lättare att hantera och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, betonar Moa Rosén.

Om det finns dåliga förutsättningar för ett bra ledarskap, om cheferna inte har tillräckligt med tid till kommunikation och kunskapsinhämtning, och om det är brist på resurser, kan det leda till en negativ spiral.

– Då kan det uppstå en hel palett med psykosociala problem – både hos cheferna och hos medarbetarna. Brister i den psykosociala arbetsmiljön får allvarliga konsekvenser och påverkar i slutändan företagets resultat negativt.

Förmedla information om brister

Psykosociala arbetsmiljöproblem kan ofta kännas svåra och tunga att hantera, till exempel när det gäller mobbing. Som företrädare kan du vara en oerhört stark resurs, menar Moa Rosén.

– Du kan förmedla information om brister i arbetsmiljön till den arbetsmiljöansvarige. Och "bevaka" att psykosociala arbetsmiljöärenden, som ofta tar lång tid, hanteras tills de är lösta.

Sprid kunskap

Som lokal företrädare har du kanske lite mer kunskap och kännedom om de arbetsmiljörutiner som gäller på arbetsplatsen, och kan upplysa medlemmarna om dessa.

– Uppmana gärna medlemmarna att ta tag i arbetsmiljöproblem tidigt, innan de blir större. Påminn dem om att det är viktigt att de dokumenterar arbetsmiljöproblem och eventuella åtgärder, så man kan följa händelseförlopp. Det blir extra betydelsefullt då problem accelererar och måste hanteras. Problem som inte kan åtgärdas direkt ska det upprättas en handlingsplan för.

– Och observera och lyft fram frågorna till arbetsgivaren, eller den som har arbetsmiljöansvaret om det är delegerat. Arbetsmiljöarbete är ofta förknippat med olyckor, och med en tung känsla. Men kom ihåg att även lyfta fram och utveckla det som fungerar bra! Det ger positiv energi, säger Moa Rosén avslutningsvis.

Lär dig mer om arbetsmiljö

Kurs: Arbetsmiljö

Kursen handlar om chefens egen arbetsmiljö, chefens ansvar, medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet och vilka lagar och regler som styr.
Malmö 14 oktober
Östersund 10 november
Stockholm 25 november
Göteborg 8 december

 

Skrifter

Chefen & Arbetsmiljön

Text: Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem