2010-02-03

Så fungerar Ledaravtalet på arbetsplatserna

– På företag där det finns lokala tillämpningsavtal fungerar Ledaravtalet bäst. Det konstaterar Irena Franzén, biträdande förhandlingschef på Ledarna, efter att ha tagit del av en enkätundersökning om tillämpningen av Ledaravtalet.

Det är närmare 17 år sedan det första Ledaravtalet skrevs. För att ta reda på hur väl avtalet fungerar ute på arbetsplatserna har Ledarnas avtalsenhet genomfört en stor enkätundersökning, tillsammans med flera arbetsgivarförbund.

– Syftet med enkätundersökningen var att få en nulägesbeskrivning av hur Ledaravtalet fungerar – att få en bild av hur det faktiskt ser ut på arbetsplatserna, berättar Irena Franzén.

Varierande omdömen

Cirka 13 300 medlemmar har besvarat enkäten, som pågick i nästan ett och ett halvt år – från januari 2008 till maj 2009.

– Undersökningen visar att Ledaravtalet inte fungerar så illa som det ibland ges intryck av, men inte heller fullt så bra som vi önskar, säger Irena Franzén.

Både mellan de olika avtalsområdena och på företagsnivå är det stor variation på omdömena kring Ledaravtalet. Men några generella slutsatser kan ändå dras.

– Enkäten visar att det finns ett starkt stöd för individuell lönesättning – både hos företagen och hos medlemmarna. Och på företag där Ledarna har lokala tillämpningsavtal fungerar Ledaravtalet bäst, berättar Irena Franzén.

Information efterfrågas

På de arbetsplatser där företagsledningen är positiv till Ledaravtalet fungerar också avtalet bra. De som lönesätter Ledarnas medlemmar är också betydligt mer positiva till avtalet, än de som endast lönesätts.

– En förklaring till det kan vara att lönesättande chefer är mer insatta i Ledaravtalet, tror Irena Franzén.

Och stöd och utbildning kring avtalet är något som efterfrågas bland de som svarat på enkäten.

– Lönebildning enligt Ledaravtalsprincipen är tyvärr ganska okänd bland många av våra medlemmar som är under 40 år, berättar Irena Franzén.

Arbetar med handlingsplaner

Med utgångspunkt i enkätresultatet jobbar Ledarnas avtalsenhet nu med att ta fram handlingsplaner för varje avtalsområde.

– Vi har haft Ledaravtalet sedan 1993. Nu handlar det om att ta nästa steg – att få det att fungera ännu bättre. Vi räknar med att vara klara med handlingsplanerna i maj. Redan nu kan vi se att det skiljer sig mycket åt när det gäller vad som behöver göras inom de olika avtalsområdena.

Öka lokala engagemanget och dialogen

Irena Franzén lyfter fram några generella punkter som hon ser som viktiga för att Ledaravtalet ska fungera optimalt.

– Det finns stor potential för förbättringar av Ledaravtalsprocessen på många arbetsplatser. Vi måste bli bättre på att få till lokala tillämpningsavtal, och stärka den lokala lönebildningen. Lokala tillämpningsavtal är en framgångsfaktor för fungerande Ledaravtal, slår hon fast.

Ledaravtalet är en ram som måste fyllas med innehåll, och förutsätter ett lokalt engagemang och en kontinuerlig dialog mellan lönesättande chef och medarbetare.

– Ta ställning till frågor som: Vilka mål har vi med vår verksamhet? Vad är ett önskvärt beteende här, och vad belönar vi? Om detta är tydligt underlättar det både för lönesättande chef och chefen som blir lönesatt, betonar Irena Franzén.

– Prata med arbetsgivaren om hur du vill att löneprocessen ska funka på er arbetsplats. Och hör av dig till Ledarnas servicecenter om du behöver stöd och hjälp med lönesamtalet och tillämpningen av Ledaravtalet, uppmanar hon.

Öka kännedomen

Irena Franzén tror att generationsväxlingen bland chefer kan medföra en tilltagande brist på kunskap kring Ledaravtalet, eftersom det är länge sedan avtalet.

– Vi måste öka kännedomen hos både våra medlemmar och hos arbetsgivarna. Kännedomen om, och engagemanget för, att individens prestation ska vara i fokus. Grundtanken i Ledaravtalet är ju att det ska finnas en tydlig koppling mellan individens uppdrag, prestation och löneutveckling.

– Vi måste också lyfta de fördelar som finns i avtalet så att det blir enkelt och användbart. Ledarnas avtalsenhet jobbar gentemot arbetsgivarorganisationer, och betonar vikten av att de måste fortsätta arbetet med att föra ut Ledaravtalets innebörd till arbetsgivarna, förklarar Irena Franzén.

Hennes tips till dig som företrädare är att gå på Ledarnas kostnadsfria kurser om Ledavtalet och lokal lönebildning.

– Ta tillfället i akt i vår och kompetensutveckla dig inom området, avslutar Irena Franzén.

Ledaravtalsenkäten

Ledaravtalsenkäten har pågått från och med januari 2008 till och med maj 2009. De som har svarat har svarat dels i rollen som lönesatt dels som lönesättande chef. 13 300 medlemmar har besvarat enkäten. Av dessa lönesätter 1 900 medlemmar. Enkätens svarsfrekvens var 37,8 procent.

Vill du veta mer?

Läs mer om lokal lönebildning
Läs mer om löneavtal och Ledaravtalen

Uppdaterat: 2012-12-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem