Kongress

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och sammanträder varannat år. Den senaste kongressen hölls den 25-26 maj 2016. Till kongressen kan du motionera. Motioner ska vara inlämnade senast fyra månader innan kongressen öppnas.

När det gäller förhandlingar och avtal så hanteras inte förslag om dessa av styrelse och kongress utan av förhandlingsdelegationerna.

Ledarnas förbundsstyrelse är vald för en mandatperiod på fyra år. Val till förbundsstyrelse sker därför vid varannan kongress – nästa gång år 2018.

Ledarnas senaste kongress ägde rum den 25-26 maj 2016 i Stockholm.
Läs mer om Ledarnas kongress 2016

Ledarnas nästa kongress äger rum den 29-31 maj i Malmö.
Läs mer om Ledarnas kongress 2018


Kongressens uppgift

Kongressen tar ställning till förbundsstyrelsens rapport över den gångna kongressperiodens verksamhet och beslutar om en strategisk handlings- och finansieringsplan för den kommande perioden. Den styrelse som ska leda vår organisation väljs liksom tre revisorer. Kongressen fastställer också arvoden för dessa.

Eventuella stadgeändringar tas och framför allt diskuteras och behandlas motioner från medlemmar, företrädare och föreningar samt förslag från förbundsstyrelsen.


Vilka deltar?

Kongressen består av förbundsstyrelsen samt ombud från branschföreningarna. Varje förening utser ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar i sin förening. Antalet ombud fastställs den 1 januari samma år som kongressen ska äga rum.

Revisorerna ska vara närvarande vid kongressens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt.

Ombudens uppgift

Ombuden ska bland annat argumentera för de motioner som lämnats in genom den egna föreningen, granska förbundsstyrelsens arbete utifrån tidigare fattade beslut och ekonomi samt besluta om Ledarnas fortsatta inriktning och verksamhet.

Ombuden har till uppgift att genom sina beslut ta ansvar för att Ledarna utvecklas och styrs på ett ansvarsfullt sätt.

Text: Tomas Oskarsson Uppdaterat: 2017-08-16

Påverka Ledarna

Redovisning tidigare kongressbeslut

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem