Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


KnappHandlingar

Nedan på den här sidan kan du som INTE är kongressombud läsa samtliga förslag, motioner och övriga handlingar till kongressen.

Du som ÄR ombud loggade in på mötessystemet via knappen till höger för att ta del av dina kongresshandlingar. Hela kongressen genomfördes i mötessystemet.

Dagordning

 1. Kongressens öppnande
 2. Upprop av ombuden
 3. Prövning av att kongressen kallats i behörig ordning
 4. Val av ordförande för kongressen
         Förslag till mötesordföranden
 5. Val av sekreterare för kongressen
         Förslag till mötessekreterare
 6. Val av protokolljusterare
         Förslag till protokolljusterare
 7. Val av röstkontrollanter
 8. Val av beredningsutskott
         Styrelsens förslag till Beredningsutskott
 9. Fastställande av arbets- och dagordning för kongressen
         Dagordning
         Arbetsordning och praktisk information
         Preliminär tidplan
 10. Verksamhetsberättelse för 2013
           Ledarnas årsredovisning 2013
           Ledarnas verksamhetsberättelse 2013
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fråga om ansvarfrihet för förbundsstyrelsen för 2013
 13. Val av auktoriserad revisor
           Förslag till auktoriserad revisor
 14. Ledarnas demokratiska strukturer
 15. Motion 4 - Beslutsrätt RS
           Motion 4 och svar
 16. Motion 5 - Föreningsavgift
           Motion 5 och svar
 17. Motion 12 - Demokrati och rättvisa för pensionerade medlemmar
           Motion 12 och svar
 18. Motion 20 - Deltidsavlönad förbundsstyrelse
           Motion 20 och svar
 19. Styrelsens förslag - Ledarnas demokratiska strukturer
           Styrelsens förslag Ledarnas demokratiska strukturer
 20. Vem kan bli medlem i Ledarna?
           Inledning - Vem kan bli medlem i Ledarna?
 21. Motion 9 - Vem är vi till för? Ledarnas identitet
           Motion 9 och svar
 22. Motion 10, att-sats 1, Offensiv för att göra chefsyrket attraktivt...
           Motion 10, att-sats 1, och svar
 23. Motion 17 - Medlemmarnas behov måste tillgodoses
           Motion 17 och svar
 24. Motion 22, att-sats 3 - Fokus på fackliga frågor avtal
           Motion 22, att-sats 3, och svar
 25. Motion 23, 28, 32, 33 och 43 - Vem får bli medlem samt föreningarnas rätt att självständigt besluta om medlemskriterierna
           Motion 23, 28, 32, 33 och 43 och svar
 26. Styrelsens förslag - Vem kan bli medlem i Ledarna?
           Styrelsens förslag - Vem kan bli medlem i Ledarna?
 27. Framtidens företrädare
           Sammanfattning - Framtidens företrädare
 28. Motion 6 - Företrädarstöd
           Motion 6 och svar
 29. Motion 21 - Förhandlingsmandat och kompetens för ledarnas företrädare
           Motion 21 och svar
 30. Motion 22, att-sats 2 - Fokus på fackliga frågor och avtal
           Motion 22, att sats 2, och svar
 31. Motion 40 - Fler företrädare
           Motion 40 och svar
 32. Motion 14 - Hållbara företrädare
           Motion 14 och svar
 33. Styrelsens förslag - framtidens företrädare
           Styrelsens förslag - framtidens företrädare
 34. Lön och avtal, inledning
           Rapport Ledaravtalet och lönebildning
 35. Motion 7 och 35 -  ledaravtal
           Motion 7 och 35 och svar
 36. Motion 11 - Ändring av stadgar
           Motion 11 och svar
 37. Motion 18 - avveckling av OFR samarbetet
           Motion 18 och svar
 38. Motion 42 - Utbildning, information och verifikationskrav Ledaravtalet
           Motion 42 och svar
 39. Motion 30 - Ledaravtalet
           Motion 30 och svar
 40. Motion 38 - Alternativ till Ledaravtalet
           Motion 38 och svar
 41. Ledarnas strategiska inriktning
           Styrelsens rapport om Ledarnas strategiska arbete under kongressperioden 2010-2014:
           Från ord till handling – Idé och framtid i praktiken 2010-2014
 42. Motion 15 - Säkerställande av den demokratiska ordningen
           Motion 15 och svar
 43. Motion 29 - Arbetsrätt framför allmänpolitik
           Motion 29 och svar
 44. Motion 3, 37 och 22 att-sats 1 - Facklig organisation
           Motion 3, 37 och 22 att-sats 1 och svar
 45. Motion 31 - Vart står Ledarna i frågan om LAS?
           Motion 31 och svar
 46. Styrelsens förslag - Ledarnas strategiska inriktning för den kommande kongressperioden 2014-2018
           Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014
 47. Styrelsens förslag - Nya stadgar
           Stadgar
           Motivtext till stadgeändringar
 48. Val - valutskottet inleder
           Instruktion Ledarnas valutskott
 49. Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter
           Valutskottets förslag till arvoden
 50. Fastställande av arvoden för revisorerna
           Valutskottets förslag till arvoden
 51. Val av förbundsordförande
           Valutskottets förslag
 52. Val av förste vice ordförande
           Valutskottets förslag
 53. Val av andra vice ordförande
           Valutskottets förslag
 54. Val av åtta ordinarie förbundsstyrelseledamöter
           Valutskottets förslag
 55. Val av förste suppleant till viceordförandena
           Valutskottets förslag
 56. Val av andre suppleant till viceordförandena
           Valutskottets förslag
 57. Val av sex förbundsstyrelsesuppleanter
           Valutskottets förslag
 58. Val av tre revisorer
           Valutskottets förslag
 59. Val av tre revisorssuppleanter
           Valutskottets förslag
 60. Val av ledamöter till nämnden för medlemsfrågor
           Styrelsens förslag - Val av ledamöter för medlemsfrågor
 61. Motion 34 - Arbetsmiljöfrågor för ledare och chefer
           Motion 34 och svar
 62. Motion 36 - Första linjens chefer och ledares arbetsmiljö
           Motion 36 och svar
 63. Motion 39 - Stöd till föreningar
           Motion 39 och svar
 64. Motion 41 - Medlemskap i CEC
           Motion 41 och svar
 65. Motion 1 - Resestipendium vid medlemskurser arrangerade av Ledarna
           Motion 1 och svar
 66. Motion 2 - Ökad aktivitet i Jönköpings län
           Motion 2 och svar
 67. Motion 8 - Rekrytering av nya och behålla nuvarande medlemmar
           Motion 8 och svar
 68. Motion 26 - Bekosta och tillhandahålla profilering för företädare
           Motion 26 och svar
 69. Motion 10, 2-6:e att-satsen, Offensiv för att göra chefsyrket attraktivt...
           Motion 10, 2-6 att-satsen, och svar
 70. Motion 16 - Chefsstöd vid rekrytering
           Motion 16 och svar
 71. Motion 19 - Vi ska bli bäst på hur man värderar chefer
           Motion 19 och svar
 72. Motion 22, att-sats 4 - Fokus på fackliga frågor och avtal
           Motion 22, att-sats 4, och svar
 73. Motion 24 - Jämställ alla utnämningar och priser
           Motion 24 och svar
 74. Motion 25 - Stipendier
           Motion 25 och svar
 75. Motion 13 - Stötta lokala nätverk med bidrag till sammankomster.
           Motion 13 och svar
 76. Motion 27 - Utbildningstrappa
           Motion 27 och svar
 77. Återkoppling från tidigare kongress- och RS-beslut
           Återrapportering till kongressen 2014
           Rapport från arbetsgruppen angående direktmedlemskap
           Återkoppling Högre chefer
 78. Inledning - Ledarnas ekonomiska plattform för den kommande kongressperioden
 79. Styrelsens förslag - Ledarnas ekonomiska plattform för den kommande kongressperioden
           Styrelsens förslag Ledarnas ekonomiska plattform för den kommande kongressperioden
 80. Avtackning
 81. Kongressen avslutas

 

 

Kallelsen
Kallelse till Ledarnas ordinarie kongress 2014

Text: Tomas Oskarsson Uppdaterat: 2014-05-23
Bli medlem