Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


Instruktion Ledarnas valutskott

Ledarnas valutskott väljs enligt stadgarna av representantskapet två år innan kongress med en mandatperiod på fyra år. Valutskottet bereder kongressens val av förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer. Valutskottet bereder även kongressens beslut om arvoden till förbundsstyrelsen och revisorerna.

Valutskottet har en mycket viktig uppgift inom alla demokratiska organisationer. Inom Ledarna ställs valutskottet inför utmaningen att ta fram förslag till en styrelse som besitter den kompetens som krävs för att leda organisationen, där ledamöterna dessutom ska kunna kombinera ett krävande styrelseuppdrag med utmaningarna i en chefs yrkesliv.

Den riktning som valutskottet pekar ut är avgörande för vad Ledarna kommer att kunna åstadkomma. Det gäller både resultatet av valutskottets arbete men även den kultur och de metoder som valutskottet använder. Vi ser idag att kraven på en styrelse ständigt är i utveckling. Samtidigt som kraven ökar och förändras så blir det allt svårare att hitta chefer som kan förena chefsuppdraget med uppdraget som styrelseledamot.

Föreningarna nominerar kandidater till valutskottet senast två månader innan representantskapet.

Förbundsstyrelsen föreslår inför representantskapet ordförande, vice ordförande, sju ordinarie ledamöter, två suppleanter i turordning samt två sekreterare ledamöter till valutskottet. Valutskottets arbete regleras av Ledarnas stadgar samt av dessa instruktioner som beslutas av representantskapet.

Vad letar vi efter? En kompetent och handlingskraftig förbundsstyrelse

Arbetet med att hitta en bra sammansatt och kompetent styrelse med rätt erfarenheter är ett av de viktigaste uppdragen i Ledarna. Valutskottets förslag ska spegla Ledarnas vision och värderingar.

Valutskottets arbete ska tillgodose hela organisationens intresse. Detta innebär att utskottet ska sträva efter att lägga ett förslag som speglar Ledarnas hela bredd och mångfald av chefer. Inför mandatperioden 2014-2018 bör särskild vikt läggas vid att styrelsen även har kunskap om chefers förutsättningar bland medlemmar i offentlig och privat tjänstesektor.

Förbundsstyrelsen ska vara sammansatt så att den som grupp och helhet får bästa möjliga förutsättningar att fungera. Minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter ska enligt Ledarnas stadgar representera det ena könet.

För att göra Ledarnas unika ställning som Sveriges enda riktiga chefsorganisation trovärdig är det nödvändigt att de ledamöter valutskottet föreslår har god chefserfarenhet. Signalvärdet mot omvärlden, vår varumärkesprofil och Ledarnas förutsättningar att vinna den position i samhällsdebatten som vi ska ha är beroende av att styrelsen uppfattas som trovärdig. Därför ska valutskottet föreslå en styrelse där flertalet ledamöter är yrkesaktiva chefer. Detta är även viktigt för styrelsens förmåga att på rätt grunder fatta beslut som gagnar Sveriges chefer.

Hur letar vi? Valutskottets arbetsformer

Valutskottets arbete ska kännetecknas av ett för medlemmarna öppet, transparent och tillgängligt arbetssätt.

Valutskottet väljs för en mandatperiod om fyra år. De första två årens arbete inför kongressen ska präglas av kunskapsinhämtning, omvärldsanalys, nätverkande och intervjuer. De två åren efter kongressen utgörs av utvärdering och ett arbete för att underlätta för nästa valutskott. Valutskottet träffas regelbundet under hela mandatperioden, minst 2 gånger per år.

Kunskapsinhämtningen och analysfasen inför kongressen inbegriper bland annat att intervjua såväl sittande förbundsstyrelseledamöter som förbundets ledning. Intervjuerna genomförs för att bilda sig en uppfattning om vilka krav som bör ställas på de nominerade kandidaterna. Valutskottet ska även inhämta kunskaper om förväntningar på Ledarnas styrelse från föreningarna.

Ledarnas webb används för en öppen och löpande dialog med medlemmarna och föreningarna. Nomineringar till val av förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer ska löpande läggas ut på webben.

Föreslagen förbundsstyrelseledamot ska vid nyval vara valbar för två perioder. Den eller de som nominerar kandidater ska bekräfta att den som nomineras är tillfrågad och accepterar kandidaturen.

Ledamot i valutskottet som avser att själv kandidera till styrelse- eller revisorsuppdrag måste omedelbart lämna uppdraget i valutskottet.

Nomineringar till förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer ska vara valutskottet tillhanda senast två månader före kongressen. Valutskottet kan själva ta initiativ och nominera till uppdragen.

Valutskottets ledamöter bör utifrån sina egna erfarenheter engagera sig att hitta personer som vill bli nominerade. För att säkerställa en kvalitativ och genomarbetad process kan valutskottet vid behov begära in nomineringarna vid ett tidigare datum än stadgarna anger. Senast i utskicket av handlingar till kongressen ska valutskottet presentera sitt förslag till kongressen. Förslaget ska även innehålla en redovisning av hur utskottet bedrivit sitt arbete.

Ledarnas stadgarSenast sex veckor före kongressen ska valutskottet på Ledarnas hemsida redogöra för samtliga nominerade med uppgift om:

  • Namn
  • Förening
  • Ålder
  • Kön
  • Uppdrag inom Ledarna
  • Anställning (befattning, företag och ort)
  • Kort presentation av intresse, erfarenhet etc.

Redogörelsen ska även innehålla uppgifter om vilka som nominerat och till vilka uppdrag.

Valutskottet ska på kongressen presentera och motivera sina förslag. Utskottet ska också redogöra för hur arbetet bedrivits. Valutskottets arbete regleras ytterligare av stadgarnas § 13 "Vägledande principer för val till Ledarnas beslutande organ" samt § 14 "Regler för uppdrag i Ledarna".

Uppdaterat: 2013-11-26
Bli medlem