Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är nästan allt på arbetsplatsen. Man brukar skilja på fysisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Den fysiska arbetsmiljön omfattar till exempel ljus, buller och ergonomi. Med psykosocial arbetsmiljö avses bland annat trivsel med uppgifter och relationen till kollegor, arbetsmängd, organisation och ledning.

Frågor som rör arbetsmiljön regleras dels i Arbetsmiljölagen, dels i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några av de viktigaste generella föreskrifterna som gäller i alla verksamheter är AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessutom finns det en mängd verksamhetsspecifika föreskrifter.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens skyldigheter och krav på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen omfattar tillsyn, ansvarsfrågor och vilka påföljder som kan bli aktuella om lagen inte efterföljs.

Om AML kan sägas svara på frågan vad, så är Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), svaret på hur vi på ett systematiskt sätt ska integrera arbetsmiljöfrågorna i verksamheten.

Riskbedömning av arbetsmiljön

Alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra riskbedömningar av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan för att åtgärda eventuella brister.

Dessa ska finnas skriftligt. Hela idén är att förebygga att olyckor och ohälsa inträffar.

Är man fler än tio anställda ska följande också finnas dokumenterat:

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Arbetsmiljörutiner
  • Uppgiftsfördelning
  • Årlig uppföljning

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har till uppdrag att se till att arbetsmiljölagen efterföljs.

En inspektion brukar alltid omfatta en granskning av den dokumentation som finns rörande arbetsmiljön. Alla arbetsmiljöföreskrifter hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.  Där kan du se vilka föreskrifter som gäller just den verksamhet du arbetar inom.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem