Arbetstid

I din roll som företrädare kan du möta olika syn på begreppet arbetstid. Många av dina medlemmar har kanske så kallad förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid.

Det är vanligt att man i och med detta tror att man är skyldig att arbeta hur mycket som helst. Så är dock inte fallet. Arbetstidslagen reglerar när och hur länge man får arbeta i Sverige.

Som företrädare har du en viktig uppgift i att se till att organisationen och medlemmarna inser vikten av att respektera den dygns- och veckovila som lagen kräver. Det kan vara olämpligt att avtala bort krav på de viloperioder som behövs för återhämtning och hälsa.

Vid samtal med arbetsgivaren kan det vara bra att framhålla att det på sikt knappast lönar sig ur verksamhetssynpunkt att låta medarbetare arbeta för mycket. Chefer, liksom övriga anställda, som börjar fungera dåligt eller ännu värre blir långtidssjuka av brist på vila kostar mycket. I många verksamheter är dygnsvilan också en säkerhetsfråga.

Arbetstidslagen

Att ha förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid innebär att du inte har några fasta arbetstider, utan den enskilde förväntas själv ta ansvar för hur han eller hon förlägger sin arbetstid.

Som kompensation för att arbetstagaren är flexibel är det vanligt med utökad semester eller lite mer i lönekuvertet. Men Arbetstidslagen gäller även den som har oreglerad arbetstid.

Arbetstidslagen talar om när och hur länge man får arbeta i Sverige, och reglerar frågor som :

  • Jourtid och övertid
  • Tillåten arbetstid
  • Hur arbetstiden får förläggas (dygns- och veckovila)
  •  Rätt till raster

Många av lagens regler är dispositiva, vilket innebär att man kan göra avvikelser från lagen genom kollektivavtal.

Läs mer om vad ditt kollektivavtal säger under Ditt avtal.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem