Avskedande

Avskedande är ett sätt att avsluta en anställning som beror på att medarbetaren grovt åsidosatt sina åligganden. Då har arbetsgivaren rätt att avskeda, och medarbetaren måste lämna sin tjänst utan uppsägningstid.

I din roll som företrädare är det viktigt att fundera över om det verkligen finns grund för avskedande. Oavsett vad medlemmen har gjort, eller påstås ha gjort, så är det din uppgift att företräda medlemmen på bästa sätt – eller att lämna över ärendet till Ledarna centralt.

Eftersom ärendet rör en enskild medlem så är det lämpligt att han eller hon deltar vid förhandling om det är möjligt. Många gånger har avskedandet föregåtts av någon konfrontation mellan arbetsgivaren och medlemmen och då är det inte säkert att medlemmen orkar delta. Du ska ändå alltid förankra med medlemmen vad du gör och har för avsikt att göra.

Vid avskedande rekommenderar vi dig att alltid ta kontakt med Ledarnas Chefsrådgivning för att få stöd och råd. Det händer också att medlemmen själv kontaktar Chefsrådgivning och begär stöd direkt från en av våra förhandlare och chefsrådgivare.

Att avskeda

Som tur är hör inte avskedande till vanligheterna, eftersom det kräver mycket starka skäl att avskeda någon. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en medarbetare måste den anställde ha grovt åsidosatt sina åligganden. Det kan innebära sådant som stöld, förskingring, illojalitet, våld eller hot om våld. Det innebär med andra ord allvarliga förseelser.

Orsaken till avskedandet får inte enbart bero på något som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Arbetsgivaren ska minst en vecka i förväg underrätta den anställde och varsla dig om det planerade avskedandet. Arbetstagaren och företrädaren har rätt till överläggning om varslet, och måste då begära överläggning inom en vecka efter att man fått varslet.

Arbetsgivaren måste avvakta med avskedandet till dess att överläggningen avslutats. Avskedandet ska vara skriftligt. Om den avskedade vill det så ska skälet till avskedandet anges skriftligen.

Överenskommelse om avslut

Om medlemmen och arbetsgivaren träffar en enskild överenskommelse om avslut av anställningen ska denna tecknas separat och undertecknas av arbetstigvaren och medlemmen. 

Vid en överenskommelse om avslut av anställning kommer ett eventuellt avgångsvederlag, oavsett i vilken form ersättningen sker, att omräknas till genomsnittlig månadslön och läggas ut innan ersättning från a-kassan börjar utbetalas. Vid avskedande inleds sedan ersättningsperioden normalt sett av avstängning 60 dagar. Inkomstförsäkring beviljas inte vid avskedande. Vi rekommenderar att medlemmen själv tar kontakt med sin a-kassa för att säkerställa sin rätt till ersättning i samband med avslut av anställningen. Medlemmen bör dessutom informeras om att denne ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen sin första arbetslösa dag, även om hen uppbär avgångsvederlag. 

Tvist

Om det inte finns laga grund för avskedande kan du eller Ledarna centralt kalla till tvisteförhandling och ogiltigförklara samt begära allmänt skadestånd eller yrka ekonomiskt och allmänt skadestånd. Kontakta Ledarnas Chefsrådgivning för att diskutera hur du ska gå vidare med ärendet.

Uppdaterat: 2017-01-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem