Chefers arbetsmiljö

Som företrädare har du en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. För det första handlar det om att ta tillvara chefers intressen när det gäller deras egen arbetsmiljö.

För det andra handlar det om att chefer ofta får delegerade arbetsmiljöuppgifter. Detta innebär vissa skyldigheter, och chefer behöver känna till vad som gäller.

Du ska verka för att cheferna har en god arbetsmiljö och att de har rätt förutsättningar för att kunna leda arbetet. Som företrädare har du också en viktig roll i att bevaka medlemmars intressen i rehabiliteringsprocessen.

Skyddsombud och arbetsmiljökommitté

Skriften Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet visar hur uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas i verksamheten i syfte att skapa en god arbetsmiljö för alla i företaget.

Titel: Uppgiftsfördelning i arbetsmiljoarbetet
Författare: Krister Skoglund, Robert Jakobsson
Förlag: Prevent

På en stor arbetsplats kan det finnas behov av att utse ett särskilt skyddsombud som representerar våra medlemmar. Innan ni utser ett skyddsombud, gör en kartläggning av behovet för att undvika en konflikt mellan arbetsmiljöansvaret och det fackliga uppdraget.

Skyddsombudet ska bevaka faktorer som påverkar chefernas arbetsmiljö, särskilt psykosociala frågor som stress och chefers arbetsvillkor.

För den som är skyddsombud finns det ofta skyddsombudsutbildningar som är specialiserade för din bransch. Arbetsmiljö i samverkan, Prevent, arrangerar också skyddsombudsutbildningar.

Chefers arbetsmiljöansvar


Boktips: Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer är ett praktiskt hjälpmedel som ger struktur för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Boken vänder sig till chefer och ger svar, vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet.

Författare: Helene Thornblad
Förlag: Prevent

 

 

 

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att tillse att arbetsmiljön är tillfredsställande. Men en enskild vd eller styrelse har inte själva möjlighet att ha insyn i alla delar av verksamheten, särskilt vid större arbetsplatser eller om verksamheten bedrivs på olika orter. Då delegerar ledningen arbetsmiljöuppgifter till chefer i linjeorganisationen.

Det är viktigt att påpeka att straffansvaret som kan följa om arbetsmiljöreglerna inte efterlevs och det i sin tur leder till en olycka eller att någon på arbetsplatsen drabbas av ohälsa inte kan delegeras, det är utförandet av arbetsmiljöuppgifterna som delegeras.

Flera av dina medlemmar har sannolikt tagit emot en delegation av arbetsmiljöuppgifter. För att acceptera en delegation är det viktigt att mottagaren upplever att det finns tillräckliga förutsättningar för att åta sig uppgiften. Sådana förutsättningar är:

  • Tydlig delegering
  • Kompetens för uppgiften
  • Tillräckliga beslutsbefogenheter
  • Tillräckliga resurser - personella och ekonomiska
  • Möjlighet att utöva tillsyn - tid att leda

Om någon av dina medlemmar är osäker på vad delegeringen innebär, är det viktigt att försöka reda ut detta med arbetsgivaren. Visar det sig att det inte finns reell möjlighet att utföra arbetsmiljöuppgifterna bör delegationen returneras med syftet att åtgärda eventuella brister innan man åter påtar sig en delegation. En returnering av arbetsmiljöuppgift bör alltid vara skriftlig. En returnering innebär inte en automatisk friskrivning från ansvar men kan utgöra ett bevismedel om det skulle uppkomma en fråga om straffrättsligt ansvar. Returnering ska användas när alla andra möjligheter är uttömda. 

Arbetsmiljöbrott

Trots de bästa intentioner inträffar ibland arbetsplatsolyckor och arbetstagare drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Vi arbetsplatsolyckor eller vid allvarligt tillbud skall detta anmälas till arbetsmiljöverket. Dessa startar tillsammans med polis en utredning om vad som skett, och huruvida något brott mot arbetsmiljölagen begåtts.

Om du har en medlem som blir föremål för utredning är du en viktig person att stötta honom/henne. Se alltid till att i ett tidigt skede ta kontakt med Ledarna så att medlemmen kan få biträde av förbundsjurist.

Ytterst är det domstolen som avgör vem som varit ansvarig om det skett ett brott mot arbetsmiljön. Det innebär att även om din medlem mottagit delegation av arbetsmiljöuppgifter, är det inte alls säkert att det är han/hon som anses ansvarig.

Domstolen granskar hur delegationen skett, vilka förutsättningar som funnits för att utföra uppgifterna etcetera. Brott mot arbetsmiljö kan leda till olika straffsanktioner som böter eller fängelse.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem