Diskriminering

Ledarna är en organisation som står för rättvisa och lika behandling av människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, hudfärg, religion eller funktionsnedsättning.

Du är vald att företräda Ledarna och det innebär att leva upp till dessa värderingar i praktisk handling. Tungt vägande skäl för jämställdhet och mångfald är rättvisa och etik – att alla har samma möjligheter att verka på lika villkor och ha lika förutsättningar för karriär- och löneutveckling.

Som företrädare ska du verka för alla medlemmars lika behandling. Ingen arbetstagare ska diskrimineras. Till stöd för det arbetet finns en diskrimineringslag som gäller arbetslivet.

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning. Det är inte heller tillåtet att diskriminera tidsbegränsat anställda, deltidsanställda eller att missgynna föräldralediga.

Som företrädare har du en uppgift att samverka med arbetsgivaren kring jämställdhetsfrågorna och för etnisk mångfald. Du kan vara med och påverka vem som befordras och vem som nyanställs och framför allt på vilka grunder besluten tas.

Ta reda på hur jämställdhets- och mångfaldsplanen ser ut på din arbetsplats, om du inte redan har tagit del av den. Om det inte finns någon är det din uppgift att verka för att en tas fram.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen, som tillkom 2009, ersatte ett antal diskrimineringslagar som fanns tidigare. Diskrimineringslagen skyddar arbetstagare mot diskriminering utifrån följande diskrimineringsgrunder:

  • Kön – kvinna eller man
  • Etnisk tillhörighet – inklusive ras, hudfärg, nationellt, etniskt ursprung eller tro
  • Funktionsnedsättning – fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionshinder
  • Sexuell läggning – homo- bi- eller heterosexuell läggning
  • Könsidentitet eller -uttryck – någon identifierar sig med det motsatta könet eller uttrycker på annat sätt en annan könsidentitet än den biologiska
  • Ålder – uppnådd livslängd
  • Religion eller annan trosuppfattning

Diskriminering kan ske på flera sätt och i olika situationer i lagens mening. Läs mer i våra chefsguider om diskriminering och om mångfald.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem