Omorganisation

Många av de förhandlingar och informella diskussioner du deltar i som företrädare handlar om omorganisationer av verksamhet och förändringar för enskilda individer. Verksamheten och omvärlden förändras och utvecklas, och då följer en omorganisation av den interna verksamheten.

En viktig punkt för dig som företrädare är att uppmärksamma de långsiktiga perspektiven. Företagsledningar drivs ofta av hårda krav att uppnå lönsamhet på kort sikt. I offentlig verksamhet finns kraven att snabbt uppnå besparingar. Detta leder lätt till rationaliseringar med minskning av antal anställda som inte håller i ett längre perspektiv.

Det innebär stora påfrestningar under tiden omorganisationen äger rum. Värdefull kompetens försvinner vid uppsägningar – kompetens som kostar mycket att återfå genom nyrekrytering. Omorganisationen och uppsägningarna kan i ett längre perspektiv visa sig vara helt onödiga. Kräv därför att företagsledningen gör en noggrann analys av konsekvenserna innan man vidtar åtgärder.

Konsekvensanalys

Omorganisationer påverkar också arbetsmiljön. Du har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön, eller riskbedömning som det också kallas, enligt 8 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att du för in de eventuella risker omorganisationen kan medföra ur ett chefsperspektiv. FInns det risk för kompetenstapp, för stora medarbetargrupper, behöver cheferna stöd att hantera eventuell oro hos medarbetarna, tid att sammansvetsa de nya medarbetargrupperna etcetera. Glöm inte att föra in eventuella förbättingsmöjligheter och lyfta även positiva effekter.

En väldigt viktig arbetsmiljöfaktor som inte får glömmas bort är kommunikation. Betona därför vikten av att du som facklig företrädare och övriga medarbetare får löpande information under omorganisationens olika faser. Även information om att inte något nytt har hänt är viktig information. Tydlighet, transparens och möjlighet att påverka är av största vikt för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen och ger positiva effekter på såväl lönsamhet, produktivitet och kvalitet i verksamheten.

Löntagarkonsult

Utvecklingsavtalen på privata sektorn ger de fackliga organisationerna på företag med minst 50 anställda rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför större förändringar som påverkar företagets ekonomi och sysselsättning.

Ny verksamhet

När det är klart att en förändring av verksamheten ska ske, är det din uppgift som företrädare att ställa frågor och se till så att omorganisationen blir ändamålsenlig och genomtänkt.

Grunden för en omorganisation ska finnas i verksamhetens behov. Det ska finnas en tydlig och gemensam bild av vision, framgångsfaktorer samt mål och huvudsakliga aktiviteter för olika enheter.

Innan du engagerar dig i diskussion om utformningen av en omorganisation med arbetsgivaren, så ställ frågor om vilket som är behovet och vad ni vill uppnå samt inte minst om omorganisation är rätt metod.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem