Uppsägning arbetsbrist

Om arbetsgivaren vill minska antalet anställda är det din uppgift att verka för att dina medlemmar inte blir uppsagda. Om uppsägning inte går att förhindra är det din uppgift att se till att villkoren blir så bra som möjligt och att arbetsgivaren följer lagar och avtal.

Arbetsgivaren har rätt att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist innebär inte att det måste råda något ekonomiskt underskott eller saknas arbete. Arbetsgivaren bestämmer själv om man vill göra en omorganisation som innebär att vissa arbetsuppgifter försvinner.

Däremot finns regler för vem som får sägas upp och hur det ska gå till. Din roll som företrädare i processen kring uppsägningar handlar också om att komma med kreativa lösningar som leder till att så få av dina medlemmar som möjligt blir uppsagda. Det kan även handla om att stötta medlemmar som hamnar i en svår situation.

Att säga upp personal

Som företrädare för chefer och ledare i organisationen, är det viktigt att du tar parti för cheferna i deras roll under uppsägningar. Det är de som ska ge tuffa besked till sina medarbetare och möta deras besvikelse. Du bör trycka på för att chefer som ska säga upp personal ska få utbildning i svåra samtal och i krishantering, samt möjligheter till att själva bearbeta det som hänt.

Ekonomi vid uppsägningar

Före ett beslut om uppsägningar ska organisationen grundligt analysera om åtgärden är den bästa ur företags- och personalekonomisk synvinkel. Som företrädare bör du granska analysen och diskutera den med arbetsgivaren.

Uppsägning på grund av arbetsbrist handlar ofta om en ekonomisk nedgång i verksamheten, minskad försäljning, effektiviseringar, införande av ny teknik etcetera. Då arbetsgivaren vill dra ner på personal kan det vara bra att ifrågasätta vad man verkligen vinner på detta. Uppsägningar kan bli en kostsam historia på flera sätt, och ibland kanske en annan lösning kan ge mer positiva resultat.

Uppsägningar kostar på flera sätt. Det handlar om direkta avvecklingskostnader, exempelvis uppsägningslöner, men också om arbetstid för ledning och chefer på olika nivåer, produktionsbortfall på grund av oro och minskad arbetsmotivation och badwill bland anställda och kunder.

Visar det sig i ett längre perspektiv att uppsägningarna blev för många så tillkommer kostnader för nyrekrytering. Det kan vara mer lönsamt på sikt att satsa på kompetensutveckling av den befintliga personalen.

Ditt stöd vid uppsägningar

Samtidigt som du i din roll ofta kan behöva stötta medlemmar, kan både du som företrädare och dina medlemmar få stöd från Ledarnas Chefsservice, när det gäller såväl personligt stöd som rådgivning och rättsliga frågor. Chefsservice når du på telefon 0200-87 11 11 eller ledarna@ledarna.se.

På de flesta arbetsplatser finns också avtal om stöd från så kallade Trygghetsråd, som hjälper till med vidareutbildning, outplacement och ibland ekonomisk ersättning. Som företrädare är det viktigt att du tar upp detta med arbetsgivaren i ett tidigt skede, för att se vilka möjligheter som finns.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem