Uppsägning personliga skäl

Om arbetsgivaren vill säga upp någon på grund av personliga skäl är det din uppgift som företrädare att stötta din medlem och kontrollera att uppsägningen följer Lagen om anställningsskydd. I annat fall är det din sak att förklara uppsägningen ogiltig eller begära skadestånd för medlemmens räkning.

Att arbetsgivaren säger upp någon på grund av personliga skäl innebär att uppsägningen är kopplad till den enskilde individen, och beror på till exempel samarbetssvårigheter eller någon form av misskötsamhet. Uppsägningen måste dock följa vissa regler; bland annat ska det finnas saklig grund för uppsägningen.

Orsaken till avskedandet får inte enbart bero på något som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Arbetsgivaren ska minst en vecka i förväg underrätta den anställde och varsla dig om det planerade avskedandet. 

Om du som företrädare får ett besked om att en medlem ska sägas upp på grund av personliga skäl ska du:

  • omgående kontakta den som varslats för att få reda på bakgrund och vilket stöd medlemmen vill ha
  • diskutera om medlemmen accepterar uppsägningen eller anser den felaktig – om medlemmen anser den felaktig ska du begära överläggning med arbetsgivaren inom en vecka från det du fått underrättelsen
  • om ni inte kommer överens om någon lösning på den uppkomna situationen vid överläggningen kan arbetsgivaren välja att säga upp medlemmen när överläggningen är avslutad
  • om det inte finns saklig grund för uppsägningen ska du kalla till tvisteförhandling och ogiltigförklara uppsägningen, samt begära allmänt skadestånd alternativt yrka ekonomiskt och allmänt skadestånd för medlemmens räkning. Är du osäker på om du har rätt kompetens för att genomföra tvisteförhandlingen eller om du vill ha råd kring förhandlingsframställan, exempelvis om du ska ogiltigförklara eller bara begära skadestånd kan du vända dig till Ledarnas servicecenter för råd och stöd
  • om ni inte kommer överens vid den lokala förhandlingen ska du kontakta Ledarna centralt för att utreda om vi ska gå vidare och kalla till central förhandling i ärendet
  • om arbetsgivaren och medlemmen träffar en överenskommelse om avslut vid förhandlingen, ska den tecknas separat och bifogas protokollet. Du ska aldrig underteckna individuella överenskommelser mellan arbetsgivare och medlem och de ska inte vara en del av förhandlingsprotokollet.
  • vid överenskommelse om avslut av anställning kommer ett eventuellt avgångsvederlag, oavsett i vilken form ersättningen sker, att omräknas till genomsnittlig månadslön och läggas ut innan ersättning från a-kassan börjar utbetalas. Vid uppsägning på grund av personliga skäl inleds sedan ersättningsperioden normalt sett av avstängning 45 dagar. Inkomstförsäkring beviljas inte vid uppsägning av personliga skäl. Vi rekommenderar att medlemmen själv tar kontakt med sin a-kassa för att säkerställa sin rätt till ersättning i samband med avslut av anställningen. Medlemmen bör dessutom informeras om att denne ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen sin första arbetslösa dag, även om hen uppbär avgångsvederlag. 
  • om ni inte kommer överens vid förhandlingen är det viktigt att du avslutar förhandlingen i oenighet, annars kan varken medlemmen själv eller Ledarna centralt driva ärendet vidare. 
  • kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på 0200-87 11 11
Uppdaterat: 2017-01-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem