Dina rättigheter

Som certifierad företrädare i Ledarna får du en del rättigheter enligt Förtroendemannalagen. Du har till exempel rätt till ledighet från arbetet för att utföra ditt fackliga uppdrag, och du kan ha ett visst skydd vid arbetsbrist. Du har även ett särskilt försäkringsskydd via Ledarna.

Som företrädare är du utsedd av medlemmarna på din arbetsplats att företräda dem. För att du ska kunna fungera som företrädare i Ledarna och få tillgång till dina rättigheter krävs att du får förhandlingsmandat från Ledarna. För att få förhandlingsmandat ska du genomgå den webbaserade utbildningen Certifierad Företrädare.

Försäkringsskydd

Som företrädare i Ledarna har du ett särskilt försäkringsskydd.

Då du har uppdrag för Ledarna, åker på utbildning eller annan resa är du skyddad av Ledarnas tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Extra skydd vid arbetsbrist

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist kan du som företrädare under vissa omständigheter ges företräde till fortsatt arbete.

Det här gäller om "det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen". Lagen säger också att du aldrig ska få försämrade anställningsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av ditt fackliga förtroendeuppdrag.

Om ditt fackliga uppdrag kräver stor del av din arbetstid, kan det tänkas att du placeras om till ett enklare arbete för att lättare kunna fullgöra ditt förtroendeuppdrag. Du ska då ha minst lika hög lön som om du fortsatt med ditt tidigare arbete.

Betald ledighet för fackligt arbete

Som företrädare har du rätt till betald ledighet för att utföra fackligt arbete som har koppling till din arbetsplats. Det innebär att du oftast får gå facklig utbildning och arbeta med fackliga frågor på arbetstid, medan medlemsvärvning, medlemsmöten eller fackliga val inte räknas som facklig verksamhet och därför inte ger rätt till ledighet.

Facklig verksamhet handlar i grunden om frågor som rör de anställda i förhållande till arbetsgivaren. Vissa kollektivavtal reglerar den tid du har till ditt förfogande för ditt fackliga uppdrag.

Tiden du lägger ner på fackligt arbete ska stå i proportion till uppdraget och får inte förläggas så att det hindrar verksamheten. Hur mycket ledighet som är rimligt och när den kan tas ut bestäms efter överläggning med arbetsgivaren.

Om det uppstår oenighet om rätt till ledighet ger FML facket tolkningsföreträde. Det innebär att den fackliga organisationens bedömning om rätt till ledighet gäller över arbetsgivarens tolkning, till dess tvisten eventuellt avgörs av Arbetsdomstolen. För att detta ska gälla krävs att den fackliga organisationens tolkning ska ske i god tro, det vill säga; det får inte uppenbart vara en felaktig bedömning. Ledigheten får inte heller äventyra säkerheten på arbetsplatsen.

Uppdaterat: 2016-04-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem