Efter förhandling

När du genomfört en förhandling för medlemmars räkning, har de rätt att få information och återkoppling om hur förhandlingarna har gått. Du behöver också följa upp dokumentationen av förhandlingen

Det kan vara bra att diskutera med arbetsgivaren om när och hur ni tänker informera berörda. Vad som skett under själva förhandlingen, det vill säga vem som sagt vad och hur det uttryckts bör du hålla för dig själv.

Tänk på att inte utlämna motparten på ett sätt som kan skada kommande samarbete och förhandlingar, eller att bryta mot eventuell tystnadsplikt. Det som är intressant att återkoppla är naturligtvis vilket resultatet blev och dess konsekvenser.

Tystnadsplikt

Det finns situationer då endera parten kan begära förhandling om att tystnadsplikt ska råda i samband med utlämnande av information, både före och i samband med förhandling. Det kan bli aktuellt om en fråga bedöms ha stor känslighet och kan vålla skada om information kommer ut.

Tystnadsplikt kan försvåra din situation om du inte har möjlighet att stämma av och diskutera ärendet med dina medlemmar. Om ni inte är eniga om att tystnadsplikt ska gälla kan endera parten väcka talan vid domstol inom 10 dagar. Detta regleras i Medbestämmandelagen.

Om tystnadsplikt råder har du ändå rätt att föra vidare informationen till ledamot i din styrelse om sådan finns. Då gäller tystnadsplikten även för honom/henne. För offentlig sektor gäller liknande bestämmelser, men dessa är då reglerade i Sekretesslagen.

Justering av protokoll

Inom rimlig tid ska du få protokoll från förhandlingen som du förväntas justera. Läs noga igenom protokollet och stäm av mot dina minnesanteckningar att det som är skrivet är korrekt. Särskilt noga ska du granska beslut. Se till att de är tydliga och lämnar så lite utrymme för tolkningar som möjligt.

Om du under förhandlingen särskilt bett om någon skrivning till protokollet, se till att denna kommer med så som du avsett. Om arbetsgivaren inte vill formulera protokollet enligt ditt önskemål kan du införa en protokollsanmärkning. Då skriver du i protokollet "protokollsanmärkning", det du vill ha framfört, datum samt namnteckning.

Uppdaterat: 2016-04-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem