Under förhandling

Påbörja gärna förhandlingen med att småprata lite om väder och vind, det kan lätta på eventuella spänningar. Gå sedan in på orsaken till förhandlingen, eller låt arbetsgivaren berätta om det var hon/han som kallade till förhandling.

Lyssna noga på vad det är som arbetsgivaren vill uppnå, innan du tar fram dina egna argument och idéer till lösningar. Här handlar det inte om att precisera ett förslag. Ett eventuellt förslag växer fram under förhandlingens gång.

Tala om att du gärna ser en lösning som gagnar båda parter. Ta sedan fram dina argument, och beskriv dem ett åt gången. Se till så att arbetsgivaren också lyssnar.

Protokoll och handlingar

Oftast är det arbetsgivaren som tar på sig att föra protokoll. Se till att det är klargjort vem som åtar sig detta innan ni startar. Du bör alltid själv föra egna minnesanteckningar att stämma av mot när du i efterhand ska justera protokollet.

Om motparten under förhandlingens gång hänvisar till skriftlig handling har du rätt att ta del av denna om du begär det. Detta kallas för editionsplikt. Om motparten för in helt andra frågor under förhandlingen än dem som framgick av kallelsen, bör du avvisa dem och begära en särskild förhandling vid ett senare tillfälle för dessa frågor så att du får tid att förbereda dig.

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är egentligen inte så svårt som det låter. I grunden handlar det om att hålla en god stämning, lyssna och samtidigt föra fram sina egna argument. Att komma med kreativa lösningar kan vara det som leder till en lösning av en konflikt. Här kommer ändå några goda råd för hur du driver en bra förhandling.

Tänk på att:

 • Lyssna på motparten.
 • Fråga om då något är oklart.
 • Använda ett enkelt och tydligt språk.
 • Visa respekt för motparten.
 • Vara ärlig.
 • Vara tydlig i din argumentation.
 • Upprepa gärna dina tyngsta argument.
 • Lägga fram/hänvisa till fakta.
 • Utnyttja gemensamma intressen.


Undvik att:

 • Göra alltför bestämda påståenden om arbetsgivarens förslag som "generöst erbjudande" eller "otvivelaktigt". Avvakta hellre och se vart förhandlingen kan leda.
 • Avbryta eller störa.
 • Tala om ovidkommande saker mitt i förhandlingen.
 • Bli provocerad
 • Provocera och irritera motparten.
 • Lova saker du inte kan hålla.


Ajournering och paus

Under en förhandling, särskilt om den pågår under längre tid, kan det finnas behov av en eller flera pauser. Du kanske behöver stämma av fakta, kontakta Ledarna eller tala med medlemmar som kan komma att beröras. Det är helt i sin ordning att be om en kort paus. Du kan också begära att ajournera förhandlingen, det vill säga att avsluta för den här gången, men sätta upp en ny tid för att återuppta förhandlingen.

Använd möjligheten till ajournering med varsamhet. Ajournering är inte till för att förhala förhandlingen, vilket sannolikt väcker irritation hos motparten. Oftast ligger det i bägge parters intresse att komma till ett avslut, oavsett utfall.

Avsluta förhandlingen

Det finns olika sätt att avsluta en förhandling. Det mest önskvärda är förstås att ni kommit överens. Men att avsluta förhandlingen i enighet behöver inte betyda att ni är överens.

Du kanske helt enkelt konstaterar att det inte gick din och medlemmarnas väg, men att du inte har några möjligheter att påverka arbetsgivaren. När det rör förhandlingar enligt Medbestämmandelagens paragrafer 11-13 är det ytterst arbetsgivarens beslut som gäller.

Du bör se till att det framgår av protokollet att du inte delar motpartens syn men att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet och förhandlingen därmed är avslutad.

Några andra sätt att avsluta följer nedan:

 • Förlikning – innebär att parterna kommer överens och gör upp i frågan. Ofta är det en kompromiss som båda parter accepterar. Förhandlingen är därmed avslutad.
 • Frånträda förhandling – om förhandlingen inte tycks leda vidare trots många försök, kan en part ensidigt frånträda förhandlingen. Detta ska ske skriftligt med innebörden att han anser sig ha uppfyllt förhandlingsskyldigheten. Det här kan till exempel uppstå om endera parten vägrar eller förhalar att skriva under protokoll. Att förhandlingen formellt avslutas är viktigt då tidsfrister inte börjar löpa innan detta skett.
 • Avsluta förhandlingen i oenighet – om förhandlingen nått sitt slut utan att du fått något gehör, men bedömer att frågan är värd att driva vidare, ska du se till att det av protokollet framgår att den lokala förhandlingen är avslutad, men att du har för avsikt att driva saken vidare till central nivå. Om du tydligt aviserar detta är arbetsgivaren skyldig att avvakta med beslut/verkställande till dess att frågan definitivt är avgjord. I sådana fall bör du också diskutera frågan med medlemmarna på arbetsplatsen.

Central förhandling

Om det blir aktuellt med central förhandling kontaktar du Ledarnas Chefsrådgivning på telefonnummer 0200-87 11 11. Se till att det är klart huruvida förhandlingen är avslutad eller ej när ni lämnar mötet. Detta hänger samman med olika tidsfrister som börjar löpa då förhandlingen är avslutad. Förhandlingen kan ajourneras till ett annat tillfälle, eller så kan man besluta att den ska anses avslutad först när protokollet är justerat. Be gärna att få skriftligen bekräftat att ni är överens om att avsluta förhandlingen i samband med justerat protokoll

Uppdaterat: 2017-01-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem