Att bilda klubb

Inom ledarna råder stor frihet att ordna den lokala verksamheten efter de egna förutsättningarna. Har Ledarna flera medlemmar hos en arbetsgivare kan medlemmarna besluta om att bilda en klubb. Om företaget har verksamheter på fler orter kan man bilda en klubb och ha företrädare på de olika arbetsställena.

Att bilda en klubb är inte svårt. Lyssna av bland medlemmarna om det finns intresse att starta en lokal facklig verksamhet. Finns intresse, kallas medlemmarna till ett möte. Detta kan Ledarna hjälpa till med. Om möjligt kan det vara bra att innan mötet se om det finns några som är intresserade av att ingå i en styrelse.

På mötet väljs en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter. Om klubben beslutar att ta ut en medlemsavgift behöver det också väljas en kassör och revisorer. Revisorerna ingår inte i styrelsen utan deras funktion är att till årsmötet skriva en revisionsberättelse som redovisar det gångna årets ekonomi i klubben. Den nyblivna klubben behöver ett ramverk att arbeta utifrån. Se här förslag till stadgar.

Efter mötet rapporterar du till Ledarna vilka som ingår i den nya klubben.

Då registreras klubben och de nyvalda företrädarna hos Ledarna. Den grundläggande kunskap som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag, får de nyvalda företrädarna i Ledarnas utbildning Certifierad företrädare som som de når via webben. När den är genomförd får de nya företrädarna mandat att företräda Ledarna i lokala fackliga frågor. Ledarna informerar arbetsgivaren om vilka personer som har mandat från Ledarna att förhandla.

Ganska snart efter årsmötet ska den nyvalda styrelsen ha ett konstituerande möte, vilket innebär att styrelsen fördelar uppdragen mellan sig. Utse också vilka som ska teckna firma. Oftast är det ordförande och en ledamot (kassören) som är firmatecknare. Ett utdrag av detta protokoll som visar vilka som tecknar föreningens firma lämnas till banken som behöver denna information.

När det har bildats en klubb får styrelsen tillsammans komma överens om hur det fackliga arbetet ska genomföras. Det är viktigt att styrelsen fördelar de arbetsuppgifter som finns så att ordförande och kassör inte får alltför betungande uppdrag.

Alla medlemmar på arbetsplatsen ingår automatiskt i klubben. Medlem kan välja att stå utanför klubben men får då företräda sig själv utom i frågor som är reglerade i lag och kollektivavtal där samtliga medlemmar omfattas som t ex omorganisation.

Uppdaterat: 2016-09-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem