Uppdrag i klubbstyrelsen

I klubbstyrelsen ska finnas en ordförande, och i de fall klubben tar ut en avgift, även kassör.Ledarna föreslår också att det ska finnas en ersättare för ordförande oftast kallad vice ordförande. Därutöver har man allt efter behov sekreterare och övriga ledamöter i klubbstyrelsen. Hur många ledamöter som ska ingå i styrelsen avgörs på årsmötet.

Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs på klubbens årsmöte, som regel på två år och gärna växelvis. Om styrelsen valt kassör måste också revisorer väljas, men de ingår inte i styrelsen.

Meddela Ledarna val av alla ordinarie ledamöter i klubbstyrelsen.

Ordförande

Ordföranden leder och samordnar styrelsens arbete. Det innebär att leda förhandlingsdelegationer och svara för kontakten med arbetsgivaren och med Ledarna. I uppdraget ingår att utveckla styrelsens arbete, skapa delaktighet och fördela uppgifter bland ledamöterna efter deras kompetens och intresse.

Kassör

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för klubbens ekonomi. Kassören har ansvar för klubbens räkenskaper och bokföring. Inför årsmötet ska kassören göra balans- och resultaträkning och ge revisorerna tillfälle att granska räkenskaperna. När klubben tar ut en avgift måste styrelsen i protokollet fastställa vem eller vilka som tecknar klubbens firma. Protokollet skickas till banken eller posten.

Ekonomirapporter

För klubbar som tar ut avgiften via Ledarna är det särskilt viktigt att anmäla kassör och ändringar av bankkonto.

Ekonomirapporten redovisas varje månad under ett år. Därefter redovisas nästa års rapport. Ledarna sparar inga uppgifter utan du svarar själv för att spara uppgifter om föregående år.

Övriga styrelseledamöter

Övriga ledamöter deltar i styrelsearbetet på lika villkor. Av praktiska skäl kan det vara bra att utse en sekreterare.

Ofta väljs ett par suppleanter. De är ersättare ifall någon hoppar av styrelsearbetet under mandatperioden. Suppleanter deltar normalt inte i styrelsens löpande arbete.

Förhandlingsdelegation

Styrelsen utser förhandlingsdelegation. Notera att endast certifierade styrelsedamöter har fått mandat att förhandla.  I en liten klubbstyrelse utgör ofta samtliga ordinarie ledamöter förhandlingsdelegation.

Uppdaterat: 2017-06-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem