Lokal lönebildning inom staten

Det statliga huvudavtalet säger att om det finns medlemmar på en myndighet från flera förbund som ingår i OFRs förbundsområde Statstjänstemän, så ska förhandlingarna för dessa medlemmar föras gemensamt, det vill säga lokalt uppträder man som en part i förhållande till arbetsgivaren.

Utgångspunkten är att de lokala fackliga organisationerna ska bli överens om arbetsformer mm som gör att organisationer anslutna till OFR uppträder som en enad part gentemot arbetsgivaren. Skulle det behövas kan samarbetet formaliseras genom att bilda ett samverkansorgan, se stadgarna för OFR/Statstjänstemän som reglerar hur det går till. Det är endast inom OFR Statsstjänstemän Ledarna bildar samverkansorgan med de övriga fackliga förbunden på arbetsplatsen. Inom OFR Officerare är formerna för samarbetet med Officersförbundet väl utvecklat.

Det är viktigt att lokalt bli överens om lönebildningsarbete och om hur lönesättning ska gå till. Här kan olika medlemmar och medlemsgrupper ha olika behov och önskemål. I första hand kan det gälla om man vill tillämpa lönesättande samtal eller traditionell förhandling. Det är då viktigt att hitta lösningar som kan tillgodose olika önskemål och samtidigt uppträda enad mot arbetsgivaren. Det handlar om att hitta ett förhållningssätt som gör att det lokala samarbetet präglas av både öppenhet och hänsynstagande.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem