Lön och jämställdhet

Kvinnor har i genomsnitt cirka 85 procent av männens löner vid heltidsarbete. En stor del av löneskillnaderna kan förklaras med en segregerad arbetsmarknad där män och kvinnor arbetar i olika yrken och sektorer

Inte mindre än 90 procent av arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden finns i yrken som domineras av ettdera könet.

Detta är i sig en stor jämställdhetsfråga, men även när det gäller lön för lika befattningar finns en löneskillnad på cirka åtta procent som inte kan förklaras av befattning eller kompetens. Ett redskap för att minska skillnaderna är lönekartläggning. Du kan läsa mer om vår syn på lönekartläggning i chefsguiden om diskriminering.

Lönekartläggning

I din roll ingår att aktivt samverka med din arbetsgivare kring lönekartläggning, för att få fram eventuella osakliga löneskillnader. Det är inte fråga om någon förhandling i traditionell bemärkelse. Du ska ställa krav på att lönekartläggningen verkligen genomförs och att den håller hög kvalitet. Kom ihåg att ni inte bara ska kartlägga kontant lön, utan också förmåner och belöningar av olika slag som finns i verksamheten.

Utgångspunkten för lönekartläggningen är att ingen ska diskrimineras lönemässigt på grund av kön. Genom ett systematiskt arbete med kartläggning och analys är det möjligt att upptäcka mönster i det fall kvinnliga chefer generellt ligger lägre i lön än sina manliga kollegor, eller vice versa.

Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Är man fler än tio anställda ska man också ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med eventuella osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor, även förmåner.

En handlingsplan ska innehålla kostnadsberäkning och tidsplan för hur arbetsgivaren tänker justera de osakliga löneskillnader som kan ha upptäcks i samband med kartläggning och analys.

Löneutveckling för föräldralediga

Ledarnas utgångspunkt är att den som är föräldraledig, man eller kvinna, ska ha lönesamtal och lönerevision precis på samma sätt och vid samma tidpunkt som om hon/han vore i tjänst. I jämställdhetslagen och även i vissa kollektivavtal finns skrivningar om att ingen får missgynnas lönemässigt på grund av sin föräldraledighet.

Idag vet man att kvinnors löne- och karriärutveckling påverkas negativt av föräldraledighet. Det är efter det att barnen kommit som mäns och kvinnors lönegap växer. Vår ståndpunkt är att det ska vara möjligt att kombinera föräldraskap med chefskap. Därför är detta en viktig fråga att bevaka. Det du kan göra är att vara särskilt uppmärksam på att föräldralediga medlemmar får sina lönesamtal och sin lönerevision på samma sätt som om de varit i tjänst.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem