Löneprocessen

Dina huvuduppgifter i löneprocessen

 • Tillsammans med arbetsgivaren gå igenom det centrala avtalet och skriva ett lokalt tillämpningsavtal om hur lönebildning och lönesättning ska fungera i verksamheten. Målsättningen är att det ska vara tydligt för alla medlemmar och lönesättande chefer vem som sätter lön, hur det ska gå till och på vilka grunder lön sätts.
 • Vara pådrivare och arbeta för en fungerande lokal lönebildning.
 • Vara en aktiv samtalspartner till ledningen och medlemmar i utvecklingen av verksamhetens lönebildningAtt ge stöd till medlemmar i lönefrågor, speciellt att hjälpa medlemmar att förbereda sig på bästa sätt inför utvecklings- och lönesamtal
 • Förhandla när löneprocessen inte fungerar som den ska eller medlemmen inte kan komma överens med sin chef. Detta sker då på medlemmens begäran.
 • Hantera nollbud. Av de flesta avtal framgår att medlemmar som erbjuds ingen eller väldigt låg löneökning kräver speciella insatser. Din roll är att lyssna på medlemmen och överlägga med arbetsgivaren.
 • Aktivt samverka med din arbetsgivare kring lönekartläggning, för att få fram eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Om din insats inte leder någonstans och du bedömer att hanteringen inte gått rätt till kan du behöva gå vidare och begära lokal förhandling. Om ni inte heller vid denna kan komma överens så ska ni konsultera era centrala parter innan ni avslutar förhandlingen. I ditt fall kontaktar du en av våra förhandlare genom att ringa Ledarnas Chefsrådgivning på telefonnummer 0200-87 11 11.

Lönekriterier

Många företag har lönekriterier som är näst intill okända för de anställda. För att lönekriterierna ska få någon verklig betydelse krävs att varje medarbetare förstår innebörden av kriterierna och dess koppling till företagets verksamhet. I din roll som företrädare ingår att vara aktiv vid framtagandet av lönekriterier.

Lönekriterier ska tas fram på övergripande nivå och utgå från verksamhetens mål, så att kriterierna också kan fungera som jämförelser över enheterna. Målet bör finnas tryckt i verksamhetsplanen, affärsplanen eller en lönepolicy. Det viktiga är att ha ett dokument eller material som beskriver lönepolitiken i ett vidare perspektiv så att chefen kan få tydliga anvisningar för hur olika lönefrågor ska hanteras.

Kriterierna ska tas fram i samarbete med dig som företrädare, och ett förankringsarbete är viktigt för att kriterierna ska få genomslag organisationen. Arbeta sedan för att hålla lönepolicyn och lönekriterierna levande och öppna så att alla medarbetare ständigt har tillgång till vad det är som premieras i arbetet och vad som krävs av den enskilde.

Lönepolicy

En väl genomtänkt lönepolicy kan vara till stor nytta för både lönesättande chefer och medarbetarna. Den kan ge ökad förståelse för vad som belönas och hur lönesättningen går till men ger också vägledning i hur specifika grupper eller frågor ska hanteras.

En väl genomarbetad lönepolicy blir således nyttigt verktyg i lönesättningen och ett värdegrundsdokument för arbetsgivaren. Som företrädare bör du vara aktiv i att verka för att en lönepolicy tas fram.

Lönepolicyn ska stödja verksamhets- eller affärsidén, strategier och mål. Det som är viktigt i affärsidén, strategierna, visionen och de övergripande målen ska vara det som belönas. Lönepolicyn ska uttrycka företagets och de anställdas behov, inte enskilda gruppers. Den ska utformas på ett sådant sätt att den gäller alla i företaget.

Lönepolicyn bör inte vara för omfattande men ska kunna ge tillräckligt med information för att vara tydlig och användbar i lönesättning. En övergripande policy kan kompletteras med riktlinjer som mer detaljerat beskriver hur lönesättningen ska gå till.

Riktlinjerna kan innehålla

 • Vilka som sätter eller lämnar förslag till lön för de anställda
 • Vilken utbildning, stöd och kunskap lönesättare ska ha
 • Förberedelser inför lönesättning
 • Lokala fackliga organisationers roll i lönesättningen
 • Hur insatser och uppnådda resultat belönas i företaget och vem som ska bedöma det
 • Ska det finnas fasta kriterier för bedömningen eller inte? I så fall vilka?
 • Om resultatlönesystem ska användas eller inte, och hur det i så fall ska användas.

För att lönepolicyn ska bli ett användbart dokument förutsätts att den är känd av alla och förankrad i hela organisationen. Det är viktigt att ledning och chefer utarbetar regler för lönesättningen i samråd med medarbetarna.

Text: Uppdaterat: 2017-01-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem